Ερευνητική εργασία-ΙΒ MYP Personal Project

Οι ερευνητικές εργασίες αποτελούν το επιστέγασμα του Προγράμματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΜΥΡ) και θεσμοθετούνται ως διακριτή ενότητα του προγράμματος της Α’ Λυκείου (ΜΥΡ5). Η καινοτομία αυτή στηρίζεται στις εξής παιδαγωγικές αρχές:

Α. Αρχή της διερευνητικής προσέγγισης της μάθησης.
Β. Αρχή διεπιστημονικής συνεργασίας
Γ. Αρχή της διαφοροποίησης του περιεχομένου, της διαδικασίας και του πλαισίου της μάθησης.

Οι ερευνητικές εργασίες ποικίλουν ως προς τη θεματολογία τους. Από την πλευρά της διδακτικής προσέγγισης θα μπορούσαν να τοποθετηθούν ως ερευνητικοί σκοποί:

 • Η βαθύτερη κατανόηση του φυσικού και κοινωνικού κόσμου
 • Η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων σε προβληματικές καταστάσεις
 • Η κατασκευή ποικίλης φύσης αντικειμένων και συστημάτων
 • Η καλλιτεχνική έκφραση
 • Ο συνδυασμός πολλών από τους παραπάνω σκοπούς.

Στο πλαίσιο του προγράμματος στην Α΄ Λυκείου (ΜΥΡ5) συζητούνται προτάσεις ερευνητικών εργασιών και οι μαθητές επιλέγουν το θέμα τους με βάση τις κλίσεις και τα προσωπικά ενδιαφέροντά τους.

Kάθε μαθητής έχει τον προσωπικό του μέντορα, ο οποίος μέσα από τακτικές συναντήσεις είναι σε θέση να υποστηρίξει με τον πληρέστερο τρόπο την οργάνωση των ερευνητικών εργασιών και να καθοδηγήσει τους μαθητές του, τόσο στη θεωρητική αναζήτηση, όσο και στην πρακτική-λειτουργική εφαρμογή, ώστε να αποκομίσουν τα μέγιστα από την καινοτόμο αυτή δράση.

Οι ερευνητικές εργασίες ολοκληρώνονται με γραπτή έκθεση (Report) που απηχεί την πορεία εργασιών των μαθητών (Process Journal) και με παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος στην Έκθεση Ερευνητικών Εργασιών (ΜΥΡ Personal Project Exhibition). Η αξιολόγηση αφορά κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Τα κριτήρια αξιολογησης των ερευνητικών εργασιών είναι τα εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: KATAΓΡΑΦΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ) / 4
Αξιολογούνται:

 • Οι δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και αυτό-οργάνωσης
 • Η επικοινωνία και η συνεργασία με τον σύμβουλο της εργασίας
 • Η ικανότητα διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριών, αναστοχασμού και απεικόνισης της πορείας της εργασίας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ B: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ / 4
Αξιολογούνται:

 • Ο καθορισμός του θέματος και η επεξήγηση του κατά πόσο αποτελεί αντικείμενο προσωπικού ενδιαφέροντος
 • Ο καθορισμός μιας μόνο περιοχής αλληλεπίδρασης και η αιτιολόγησή της ως πλαίσιο έρευνας
 • Ο καθορισμός ενός ξεκάθαρου, απαιτητικού και επιτεύξιμου ερευνητικού στόχου.
 • Η δημιουργία προδιαγραφών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του αποτελέσματος της εργασίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ / 4
Αξιολογείται η αναζήτηση, συλλογή και αξιολόγηση πολλαπλών πηγών σχετικών με την επίτευξη του στόχου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ: XΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / 4
Αξιολογείται η ικανότητα ανάλυσης και χρήσης των πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί από τον μαθητή ώστε να λαμβάνει αποφάσεις, να επινοεί λύσεις και να αναπτύσσει την κατανόηση όσον αφορά το στόχο της εργασίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ε: ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ / 4
Αξιολογείται η ποιότητα του αποτελέσματος/τελικού προϊόντος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τους ίδιους τους μαθητές

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤ: ΑΝAΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ / 4
Αξιολογείται η ικανότητα απεικόνισης του τρόπου με τον οποίο η διαδικασία και η ολοκλήρωση της εργασίας βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος, της περιοχής αλληλεπίδρασης και στην ανάπτυξη του μαθητή ως εκπαιδευόμενου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ζ: ΓΡΑΠΤΗ Η’ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / 4
Αξιολογούνται:

 • Η οργάνωση της γραπτής εργασίας σύμφωνα με την απαιτούμενη δομή
 • Η ικανότητα επικοινωνίας που θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, συνοχή και συνέπεια, στα πλαίσια των ορίων που έχουν προσυμφωνηθεί.
 • Η ακρίβεια στην καταγραφή των πηγών σύμφωνα με τις κατεστημένες συνθήκες αναγνώρισης των πηγών

 

Για γενικές πληροφορίες ως προς τη φιλοσοφία της Ερευνητικής Εργασίας σύμφωνα με το ΙΒ ΜΥΡ πατήστε εδώ: http://www.ibo.org/myp/curriculum/project/

Log in with your credentials

Forgot your details?