Γαλλικά

Στην Γ’ Δημοτικού, οι μαθητές του σχολείου μας έχουν την δυνατότητα να ξεκινήσουν την εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας. Έχοντας ήδη ξεκινήσει τα Αγγλικά ως βασική ξένη γλώσσα στο Νηπιαγωγείο, η εισαγωγή της Γαλλικής γλώσσας γίνεται με ομαλό τρόπο, δεδομένου ότι οι μαθητές έχουν ήδη γνώσεις που αφορούν στοιχεία και μηχανισμούς μιας ξένης γλώσσας.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που επιλέγονται για την πρώτη επαφή των παιδιών με τα Γαλλικά βασίζονται κατά κύριο λόγο στην προφορική επικοινωνία χωρίς όμως να παραμελείται ο γραπτός λόγος. Η προφορά, ο επιτονισμός αλλά και η επαφή με τον πολιτισμό και την καθημερινότητα των γαλλόφωνων χωρών είναι στοιχεία στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο μάθημα και στη συμμετοχή στα προγράμματα έρευνας του ΙΒ PYP.

Στη Δ’ και Ε΄Δημοτικού οι μαθητές εξελίσσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες στα Γαλλικά εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιο τους και κατανοώντας καλύτερα τους μηχανισμούς της γλώσσας.

Στην ΣΤ’ Δημοτικού, οι μαθητές μας έχουν αποκτήσει τις γνώσεις που αντιστοιχούν στην πρώτη φάση του MYP (Phase 1), η οποία βρίσκεται σε αντιστοιχία με το επίπεδο γλωσσομάθειας Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CECRL). Οι μαθητές που επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα στο τέλος της σχολικής χρονιάς να συμμετέχουν στις εξετάσεις για το δίπλωμα DELF Α1 που διοργανώνει το Institut français d’ Athènes.

Ανάλογα με την πρόοδο των μαθητών και σύμφωνα με την ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στην αρχή της Ε’ Δημοτικού διαμορφώνονται τμήματα διαφορετικών επιπέδων, που καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες  και τους προσωπικούς ρυθμούς εκμάθησης του κάθε μαθητή.

Στο Γυμνάσιο οι μαθητές συνεχίζουν την πορεία τους στην εκμάθηση των Γαλλικών μέσα από τα προγράμματα του MYP διατηρώντας τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η συμμετοχή στα προαιρετικά μαθήματα προετοιμασίας εξετάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Club Ξένων Γλωσσών.

Συγκεκριμένα, στην Α’ Γυμνασίου (ΜΥΡ Year 2), οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στα τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το δίπλωμα DELF Α2.

Στη Β’ Γυμνασίου (ΜΥΡ Year 3) οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το δίπλωμα DELF Β1 και στην Γ’ Γυμνασίου (ΜΥΡ Year 4) για το δίπλωμα DELF B2. Στόχος μας είναι οι μαθητές μας τελειώνοντας το γυμνάσιο να έχουν ολοκληρώσει την βασική τους εκπαίδευση στα Γαλλικά και να έχουν αποκτήσει το δίπλωμα DELF B2 με το οποίο τους δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής στα περισσότερα γαλλόφωνα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις στη γλώσσα.

Στην Α’ Λυκειου (MYP Year 5) οι μαθητές μας μπορούν να διατηρήσουν την επαφή τους με τη γαλλική γλώσσα αξιοποιώντας τις δύο ώρες διδασκαλίας που τους παρέχονται στο βασικό τους πρόγραμμα.

Το γλωσσικό επίπεδο που έχουν κατακτήσει οι μαθητές μας στο τέλος της Α’ Λυκείου (MYP Year 5) επιτρέπει σε αυτούς που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών του IB Diploma Programme να επιλέξουν French B, είτε σε Niveau Moyen (βασικό επίπεδο), είτε σε Niveau Supérieur (υψηλό επίπεδο).

Ανεξάρτητα από το επίπεδο ή τα διπλώματα πιστοποίησης γαλλομάθιας, στο επίπεδο IB DP οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα και τα Γαλλικά (French Ab Initio).

Log in with your credentials

Forgot your details?