Για Μαθητές άλλων σχολείων

Η στήριξη του Ταμείου Υποτροφιών για τους μαθητές που προέρχονται από άλλα σχολεία αφορά σε Υποτροφίες (ολικής ή μερικής απαλλαγής διδάκτρων) για εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση.

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου/IB MYP, στην Α΄ Λυκείου/IB MYP, στη Β΄ Γενικού Λυκείου και στο ΙΒ Diploma Programme για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Έως 5 Ολικές  και έως 10 Μερικές  Υποτροφίες για την Α΄ Γυμνασίου/IB MYP

Έως 3 Ολικές  και έως 10 Μερικές Υποτροφίες για την Α’ Λυκείου/IB MYP

Έως 2 Oλικές και έως 2 Μερικές Υποτροφίες για τη Β’ Λυκείου

Έως 2 Ολικές και 3 Μερικές Υποτροφίες για το IB Diploma Programme

 

Ημερομηνία Γραπτών Εξετάσεων Υποτροφιών Σάββατο,10 Μαρτίου 2018
Ώρα Προσέλευσης 8.30-9.00 π.μ.
Ώρα Έναρξης 9.30 π.μ.
Διάρκεια Γραπτών Εξετάσεων 3 ώρες ( 1 ώρα ανά μάθημα )

 

Οι Υποτροφίες εξαιρετικής ακαδημαϊκής επίδοσης απονέμονται βάσει της βαθμολογίας που θα επιτύχουν οι υποψήφιοι υπότροφοι σε γραπτές εξετάσεις, καθώς και σε περίπτωση ισοψηφίας τις βαθμολογίες κατά το προηγούμενο έτος φοίτησης, αλλά και την προσωπική συνέντευξη προς τους αξιολογητές τoυ οργανισμού  μας .

  • Η χορήγηση Ολικής Υποτροφίας προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80% (οι 5 πρώτοι υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία άνω του 80%) και επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη (το προφίλ του μαθητή συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του).
  • Η χορήγηση Μερικής Υποτροφίας (50%)  προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 60% (οι 10 πρώτοι υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία άνω του 60%) και επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη (το προφίλ του μαθητή συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του).
  • Σε περίπτωση μή εκπλήρωσης των βαθμολογικών κριτηρίων, ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός θα χορηγηθεί ποσοστιαία ανάλογα με την επίδοση των επιτυχόντων.
Α’ Γυμνασίου Α΄& Β΄ Λυκείου ΙΒ Diploma Programme (Υear1)
Αιτήσεις Υποτροφιών έως 5/3/2018 έως 5/3/2018 έως 5/3/2018

 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών, δε θα γίνονται δεκτές.

Προκειμένου να εξεταστεί η υποψηφιότητα του μαθητή για τη χορήγηση Υποτροφίας για εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση, απαιτείται:

Συμπλήρωση Αίτησης ηλεκτρονικά  στον παρακάτω σύνδεσμό  για το Διαγωνισμό Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2018-19.

https://cgs.openapply.com/

 

Για όσους υποψήφιους προκριθούν πιθανόν να ζητηθεί η υποβολή επικυρωμένων δικαιολογητικών που κρίνονται απαραίτητα για την εξέταση του αιτήματος, όπως:

1. Ακαδημαϊκή επίδοση (βαθμολογία) του υποψήφιου του τρέχοντος και του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

2. Συνοδευτική επιστολή στην οποία θα αναπτύσσονται οι λόγοι και τα επιχειρήματα για τα οποία υποβάλετε αίτηση καθώς και υποστηρικτικό υλικό για την υποψηφιότητα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταγράφονται όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν:

  • τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του εκτός σχολείου (π.χ. πιστοποιητικά γλωσσομάθειας / πληροφορικής)
  • τις διακρίσεις του σε διαγωνισμούς (π.χ. Μαθηματική Εταιρεία, Ρητορικοί Λόγοι, καλλιτεχνικές διακρίσεις, αθλητικές διακρίσεις)
  • την πολύπλευρη συμβολή του στη σχολική ζωή (π.χ. εκπροσώπηση του σχολείου σε δράσεις εθελοντισμού, σχολικές εκδηλώσεις)
  • την πολυμερή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (π.χ. κλίσεις και ενδιαφέροντα)

Για όλους τους υποψήφιους υπότροφους, θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις.

 

Α’ Γυμνασίου Α’ & B’ Λυκείου ΙΒ Diploma Programme (Υear1)
Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων 10/3/2018, 09.30 πμ

(προσέλευση 08:30)

10/3/2018, 09.30 πμ

(προσέλευση 08:30)

10/3/2018, 09.30 πμ

(προσέλευση 08:30)

Ενημέρωση οικογενειών για την πρόκριση ή μη  στο επόμενο στάδιο (προσωπικές συνεντεύξεις) έως 23/3/2018 έως 23/3/2018  έως 16/3/2018
Προσωπικές Συνεντεύξεις των Υποψηφίων με τις υψηλότερες βαθμολογίες 26-29/3/2018 26-29/3/2018 26-29/3/2018
Ενημέρωση οικογενειών για το εάν οι υποψήφιοι προτείνονται για υποτροφία και αν ναι σε τι ποσοστό 30/3/2018 30/3/2018 30/3/2018
Προθεσμία αποδοχής υποτροφίας 09/4/2018 09/4/2018 09/4/2018

Γενικές Επισημάνσεις:

• Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα έτη φοίτησης εφόσον οι υπότροφοι:

α. είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις

β. εξακολουθούν να πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις

γ. η διαγωγή και το γενικότερο προφίλ τους εξακολουθεί να συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του.

δ. έχουν ενεργό συμμετοχή στη σχολική κοινόητα (συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς, εκπροσώπηση του σχολείου σε δράσεις          εθελοντισμού, σχολικές εκδηλώσεις κτλ).

• Οι μαθητές που έχουν κατοχυρώσει ακαδημαϊκή υποτροφία στην Α΄ Γυμνασίου  ή Α΄ Λυκείου και θέλουν να φοιτήσουν στο ΙΒ Diploma Programme, έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ποσό της υποτροφίας ίσο με αυτό που θα είχαν αν φοιτούσαν στο Γενικό Λύκειο ή να συμμετάσχουν εκ νέου στις εξετάσεις υποτροφιών για το IB Diploma Programme προκειμένου να αυξήσουν το ποσοστό υποτροφίας τους.

• Οι υπότροφοι που επιθυμούν να αυξήσουν το ποσοστό υποτροφίας τους, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις υποτροφιών στις επόμενες βαθμίδες.  Σε αυτή την περίπτωση, θα ισχύσει το ποσοστό που θα επιτύχουν βάσει της επίδοσής τους στις εξετάσεις της 10ης Μαρτίου 2018.

• Οι αποφάσεις του Ταμείου Αρωγής και Υποτροφιών θεωρούνται οριστικές και όλη η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων και αποφάσεων είναι εμπιστευτική.

• Η υποτροφία καλύπτει μόνο τα ετήσια δίδακτρα υποχρεωτικού προγράμματος. Τα έξοδα των σχολικών λεωφορείων, το παράβολο σπουδών καθώς και τα ΙΒ-ΜYP / IB–DP fees και υλικό δεν συμπεριλαμβάνονται. Επιπλέον, για το IB-DP δε συμπεριλαμβάνονται το υλικό εξετάσεων & η υποστήριξη των πανεπιστημιακών φακέλων.

• Σε περίπτωση χορήγησης ακαδημαϊκής υποτροφίας η δυνατότητα περαιτέρω έκπτωσης λόγω προεξόφλησης των διδάκτρων είναι 5% για καταβολή έως 6/4/2018.

• Οι αιτήσεις, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά αποτελούν «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους γίνεται με γνώμονα τον αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα τους.

Log in with your credentials

Forgot your details?