Για Μαθητές άλλων σχολείων

Η στήριξη του Ταμείου Υποτροφιών για τους μαθητές που προέρχονται από άλλα σχολεία αφορά σε Υποτροφίες (ολικής ή μερικής απαλλαγής διδάκτρων) για εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση.

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου/MYP, στην Α΄ Λυκείου/MYP,  Β΄ Λυκείου και στο ΙΒ Diploma Programme για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

5 Ολικές  και έως 10 Μερικές  Υποτροφίες για την Α΄Γυμνασίου/MYP

3 Ολικές  και έως 10 Μερικές Υποτροφίες για την Α’ Λυκείου/MYP

1 Oλική και 2 Μερικές Υποτροφίες (50%) για τη Β’ Λυκείου

2 Ολικές και 3 Μερικές Υποτροφίες για το IB Diploma Programme

 

Ημερομηνία Αξιολόγησης: 1 Απριλίου 2017

 

  • Οι Υποτροφίες εξαιρετικής ακαδημαϊκής επίδοσης απονέμονται βάσει της βαθμολογίας που θα επιτύχουν οι υποψήφιοι υπότροφοι σε γραπτές εξετάσεις, καθώς και – σε περίπτωση ισοψηφίας – τις βαθμολογίες κατά το προηγούμενο έτος φοίτησης, αλλά και την προσωπική συνέντευξη προς τους αξιολογητές τoυ οργανισμού  μας.
  • Η χορήγηση Ολικής Υποτροφίας προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80%.
  • Η χορήγηση Μερικής Υποτροφίας (50%)  προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 60%.
  • Σε περίπτωση μή εκπλήρωσης των βαθμολογικών κριτηρίων, ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός θα χορηγηθεί ποσοστιαία ανάλογα με την προσπάθεια των επιτυχόντων.
Α’ Γυμνασίου Α΄& Β΄ Λυκείου ΙΒ Diploma Programme (Υear1)
Αιτήσεις Υποτροφιών έως 27/3/2017 έως 27/3/2017 έως 27/3/2017

 

Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών, δε θα γίνονται δεκτές.

Προκειμένου να εξεταστεί η υποψηφιότητα του μαθητή για τη χορήγηση Υποτροφίας για εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση, παρακαλούμε να:

-Παραδώσετε φάκελο του υποψηφίου στην Κεντρική Γραμματεία τoυ CGS  ή

-Nα τον αποστείλετε ταχυδρομικά στο CGS, Παλλήνη Αττικής 15351, Κεντρική Γραμματεία / Υπ’ όψιν Ταμείου Αρωγής και Υποτροφιών (τηλ. 210-6030411) ή

-Mέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση scholarship@cgs.edu.gr

Ο φάκελος της Αίτησης Υποψηφιότητας χρειάζεται να  περιλαμβάνει τα εξής:

1. Αίτηση Υποτροφίας για το σχολικό έτος 2017-18

2. Ακαδημαϊκή επίδοση (βαθμολογία) του υποψήφιου του τρέχοντος και του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

3. Συνοδευτική επιστολή στην οποία θα αναπτύσσονται οι λόγοι και τα επιχειρήματα για τα οποία υποβάλετε αίτηση καθώς και υποστηρικτικό υλικό για την υποψηφιότητα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταγράφονται όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν:

-τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του εκτός σχολείου (π.χ. πιστοποιητικά γλωσσομάθειας / πληροφορικής)

-τις διακρίσεις του σε διαγωνισμούς (π.χ. Μαθηματική Εταιρεία, Ρητορικοί Λόγοι, καλλιτεχνικές διακρίσεις, αθλητικές διακρίσεις)

-την πολύπλευρη συμβολή του στη σχολική ζωή (π.χ. εκπροσώπηση του σχολείου σε δράσεις εθελοντισμού, σχολικές εκδηλώσεις)

-την πολυμερή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (π.χ. κλίσεις και ενδιαφέροντα)

Εάν ο υποψήφιος προκριθεί πιθανόν να ζητηθεί η υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων ή/και επιπλέον δικαιολογητικών που κρίνονται απαραίτητα για την εξέταση του αιτήματος

Για όλους τους υποψήφιους υπότροφους, θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις.

Α’ Γυμνασίου Α’ & B’ Λυκείου ΙΒ Diploma Programme (Υear1)
Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων 1/4/2017, 09.30 πμ

(προσέλευση 08:30)

1/4/2017, 09.30 πμ

(προσέλευση 08:30)

1/4/2017, 09.30 πμ

(προσέλευση 08:30)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων γραπτών εξετάσεων 28/4/2017 28/4/2017 28/4/2017
Ανακοίνωση υποτροφιών 5/5/2017 5/5/2017 5/5/2017
Προθεσμία αποδοχής υποτροφίας 12/5/2017 12/5/2017 12/5/2017

Γενικές Επισημάνσεις:

• Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα έτη φοίτησης στη βαθμίδα εισαγωγής του/της μαθητή/τριας (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΙΒ DP) και εφόσον οι υπότροφοι:

α. είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις

β. εξακολουθούν να πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις

γ. η διαγωγή και το γενικότερο προφίλ τους εξακολουθεί συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του.

• Οι αποφάσεις του Ταμείου Αρωγής και Υποτροφιών θεωρούνται οριστικές και όλη η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων και αποφάσεων είναι εμπιστευτική.

• Σε περίπτωση που κάποιοι υποψήφιοι πληρούν αντίστοιχες προϋποθέσεις, θα επιλέγεται ο υποψήφιος/α με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα.

• Το Ταμείο Αρωγής και Υποτροφιών δε δέχεται αιτήσεις από εργαζόμενους του CGS.

• Η υποτροφία καλύπτει μόνο τα ετήσια δίδακτρα. Τα έξοδα των σχολικών λεωφορείων, το παράβολο σπουδών καθώς και τα ΙΒ / PYP / IB – DP fees και υλικό δεν συμπεριλαμβάνονται.

• Σε περίπτωση που για τον ίδιο μαθητή έχει εγκριθεί ακαδημαϊκή ή τιμητική υποτροφία ενώ παράλληλα έχει γίνει αίτηση για οικονομική αρωγή, τότε χορηγείται η μεγαλύτερη έκπτωση. Οι εκπτώσεις δεν αθροίζονται.

• Σε περίπτωση χορήγησης ακαδημαϊκής υποτροφίας ή οικονομικής αρωγής δεν υπάρχει η δυνατότητα επιπλέον έκπτωσης λόγω προεξόφλησης των διδάκτρων.

• Οι αιτήσεις, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά αποτελούν «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους γίνεται με γνώμονα τον αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες για τη διαδικασία των αιτήσεων παρακαλούμε στείλτε επιστολή/e-mail ενδιαφέροντος συμπεριλαμβάνοντας ονοματεπώνυμο μαθητή, βαθμίδα/τάξη φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα, πλήρη διεύθυνση αλληλογραφίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο (σταθερό/κινητό), στο scholarship@cgs.edu.gr προκειμένου να σας αποσταλεί το σχετικό υλικό.

Log in with your credentials

Forgot your details?