Για Μαθητές του CGS

Η στήριξη του Ταμείου Αρωγής και Υποτροφιών για τους μαθητές του CGS χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

1. Αρωγή με βάση οικονομικά κριτήρια για τους μαθητές που έχουν ήδη φοιτήσει για ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό έτος στo CGS , ύψους από 10% έως και 100% των διδάκτρων κατόπιν αξιολόγησης ατομικού φακέλου του μαθητή, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα οικονομικά στοιχεία και την ακαδημαϊκή επίδοση και τη διαγωγή του μαθητή, καθώς και το συνολικό προφίλ του το οποίο θα πρέπει να συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του (Μαθητές που Ερευνούν, Γνωρίζουν, Σκέπτονται, Επικοινωνούν, Έχουν αρχές, Έχουν ανοιχτό μυαλό, Νοιάζονται, Τολμούν, Κρατούν ισορροπίες, Κάνουν αυτοκριτική).

2. Τιμητικές Υποτροφίες για εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΒ Diploma Programme. Για μαθητές που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στην τρέχουσα τάξη φοίτησης ή που έχουν επιδείξει εξαιρετική αθλητική, μαθητική ή καλλιτεχνική επίδοση σε διαγωνισμούς.

3. Τιμητικές Υποτροφίες για εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση για την Α΄Γυμνασίου. Για μαθητές που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στην τρέχουσα και την προηγούμενη τάξη φοίτησης (Ε΄και ΣΤ΄Δημοτικού) βάσει περιγραφικής αξιολόγησης.

4. Υποτροφίες (ολικής ή μερικής απαλλαγής διδάκτρων) για εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση για τις τάξεις Α’ Γυμνασίου, Α’ & Β’ Λυκείου, ΙΒ Diploma Programme (DP1), βάσει της βαθμολογίας που θα επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν όσοι υποψήφιοι μαθητές μας επιθυμούν, μαζί με υποψήφιους υπότροφους που προέρχονται από άλλα σχολεία, μετά από υποβολή αίτησης. Σε περίπτωση που δύο μαθητές ισοβαθμήσουν στις γραπτές εξετάσεις θα συνεκτιμηθούν και οι βαθμολογίες κατά το τρέχον και το προηγούμενο έτος φοίτησης, καθώς και η διαγωγή και το προφίλ των μαθητών, βάσει του συνολικού φακέλου των υποψηφίων και της προσωπικής συνέντευξης που θα κληθούν να δώσουν στους αξιολογητές των Εκπαιδευτηρίων μας. Το συνολικό προφίλ των υποψηφίων θα πρέπει να συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του (Μαθητές που Ερευνούν, Γνωρίζουν, Σκέπτονται, Επικοινωνούν, Έχουν αρχές, Έχουν ανοιχτό μυαλό, Νοιάζονται, Τολμούν, Κρατούν ισορροπίες, Κάνουν αυτοκριτική).

Α’ Γυμνασίου Α’ & B’ Λυκείου ΙΒ Diploma Programme
Αιτήσεις Αρωγής έως 31/03/2017 έως 31/03/2017 έως 31/03/2017
Αιτήσεις Υποτροφιών έως 27/03/2017 έως 27/03/2017 έως 27/03/2017

Oι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών, δε θα γίνονται δεκτές.

Οι Τιμητικές Υποτροφίες απονέμονται στους μαθητές μας κατόπιν εισήγησης από τη διεύθυνση της βαθμίδας τους και δεν αιπαιτείται υποβολή αίτησης.

ΑΡΩΓΗ

Προκειμένου να εξεταστεί η υποψηφιότητα των μαθητών για τη χορήγηση Αρωγής, παρακαλούμε να παραδώσετε έως την Παρασκευή, 31 Μαρτίου  2017 το φάκελο του υποψηφίου στην Γραμματεία του επιπέδου. O φάκελος των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

1. Αίτηση Αρωγής για το Σχολικό έτος 2017-18.

2. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος των τριών τελευταίων ετών.

3. Φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους (Ε1) καθώς και των δηλώσεων Ε2, Ε3 εφόσον κατατίθενται.

4. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης Ε9.

5. Συνοδευτική επιστολή στην οποία θα αναπτύσσονται οι λόγοι και τα επιχειρήματα για τα οποία υποβάλετε αίτηση, τα οικογενειακά βάρη ή οι ιδιάζουσες οικογενειακές συνθήκες καθώς και υποστηρικτικό υλικό για την υποψηφιότητα (πχ δελτίο ταμείου ανεργίας, δελτίο μισθοδοσίας, αποδεικτικά δανείων κλπ).

Εάν ο υποψήφιος προκριθεί πιθανόν να ζητηθεί η υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων ή/και επιπλέον δικαιολογητικών που κρίνονται απαραίτητα για την εξέταση του αιτήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης αρωγής είναι η επικύρωση της Δήλωσης Συνέχισης Σπουδών (επιστροφή της ΔΣΣ υπογεγραμμένη από το γονέα ή κηδεμόνα και η καταβολή της προκαταβολής για το σχ. Έτος 2017-18).

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Προκειμένου να εξεταστεί η υποψηφιότητα του μαθητή για τη χορήγηση Υποτροφίας για εξαιρετική ακαδημαϊκή, αθλητική, μαθητική ή καλλιτεχνική επίδοση, παρακαλούμε να παραδώσετε έως την Δευτέρα, 27 Μαρτίου  2017 φάκελο του υποψηφίου στην Κεντρική Γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων μας ή να τον αποστείλετε ταχυδρομικά στo CGS (Εκπαιδευτήρια Κωστέα -Γείτονα), Παλλήνη Αττικής 15351, Κεντρική Γραμματεία / Υπ’ όψιν Ταμείου Αρωγής και Υποτροφιών (τηλ. 210-6030411) που να περιλαμβάνει τα εξής:

1. Αίτηση Υποτροφίας για το Σχολικό έτος 2017-18.

2. Συνοδευτική επιστολή στην οποία θα αναπτύσσονται οι λόγοι και τα επιχειρήματα για τα οποία υποβάλετε αίτηση καθώς και υποστηρικτικό υλικό για την υποψηφιότητα. Πέραν της ακαδημαϊκής επίδοσης του υποψήφιου (βαθμολογίες) του τρέχοντος και του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (τις οποίες οι μαθητές/τριες του CGS δεν χρειάζεται να προσκομίσουν), για κάθε υποψήφιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταγράφονται όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν:

-τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του εκτός σχολείου (π.χ. πιστοποιητικά γλωσσομάθειας / πληροφορικής)

-τις διακρίσεις του σε διαγωνισμούς (π.χ. Μαθηματική Εταιρεία, Ρητορικοί Λόγοι, καλλιτεχνικές διακρίσεις, αθλητικές διακρίσεις)

-την πολύπλευρη συμβολή του στη σχολική ζωή (π.χ. εκπροσώπηση του σχολείου σε δράσεις εθελοντισμού, σχολικές εκδηλώσεις)

-την πολυμερή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (π.χ. κλίσεις και ενδιαφέροντα)

Εάν ο υποψήφιος προκριθεί πιθανόν να ζητηθεί η υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων ή/και επιπλέον δικαιολογητικών που κρίνονται απαραίτητα για την εξέταση του αιτήματος

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης υποτροφίας είναι η επικύρωση της Δήλωσης Συνέχισης Σπουδών (επιστροφή της ΔΣΣ υπογεγραμμένη από το γονέα ή κηδεμόνα και η καταβολή της προκαταβολής για το σχ. Έτος 2016-17).

Για όλους τους υποψήφιους υπότροφους (μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας αλλά και υποψήφιους που προέρχονται από άλλα σχολεία), θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις.

Α’ Γυμνασίου Α’ & B’ Λυκείου ΙΒ Diploma Programme (Υear1)
Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων 1/4/2017, 09.30 πμ (προσέλευση 08:30) 1/4/2017, 09.30 πμ (προσέλευση 08:30) 1/4/2017, 09.30 πμ (προσέλευση 08:30)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων γραπτών εξετάσεων 28/4/2017 28/4/2017 28/4/2017
Ανακοίνωση υποτροφιών 12/5/2017 12/5/2017 12/5/2017
Προθεσμία αποδοχής υποτροφίας 19/5/2017 19/5/2017 19/5/2017

Γενικές Επισημάνσεις:

• Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα έτη φοίτησης στη βαθμίδα εισαγωγής του μαθητή (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΙΒ  Diploma Programme) και εφόσον οι υπότροφοι:

α. είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις

β. εξακολουθούν να πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις

γ. η διαγωγή και το γενικότερο προφίλ τους εξακολουθεί συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του.

• Οι αποφάσεις του Ταμείου Αρωγής και Υποτροφιών θεωρούνται οριστικές και όλη η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων και αποφάσεων είναι εμπιστευτική.

• Σε περίπτωση που κάποιοι υποψήφιοι πληρούν αντίστοιχες προϋποθέσεις, θα επιλέγεται ο υποψήφιος/α με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα.

• Το Ταμείο Αρωγής και Υποτροφιών δε δέχεται αιτήσεις από εργαζόμενους του CGS.

• Η αρωγή και υποτροφία καλύπτει μόνο τα ετήσια δίδακτρα. Τα έξοδα των σχολικών λεωφορείων, το παράβολο σπουδών καθώς και τα ΙΒ / PYP / IB – DP fees και υλικό δεν συμπεριλαμβάνονται.

• Σε περίπτωση που για τον ίδιο μαθητή έχει εγκριθεί ακαδημαϊκή ή τιμητική υποτροφία ενώ παράλληλα έχει γίνει αίτηση για οικονομική αρωγή, τότε χορηγείται η μεγαλύτερη έκπτωση. Οι εκπτώσεις δεν αθροίζονται.

• Σε περίπτωση χορήγησης ακαδημαϊκής υποτροφίας ή οικονομικής αρωγής δεν υπάρχει η δυνατότητα επιπλέον έκπτωσης λόγω προεξόφλησης των διδάκτρων.

• Οι αιτήσεις, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά αποτελούν «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους γίνεται με γνώμονα τον αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες για τη διαδικασία των αιτήσεων παρακαλούμε στείλτε επιστολή/e-mail ενδιαφέροντος συμπεριλαμβάνοντας ονοματεπώνυμο μαθητή, βαθμίδα/τάξη φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα, πλήρη διεύθυνση αλληλογραφίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο (σταθερό/κινητό), στο scholarship@cgs.edu.gr προκειμένου να σας αποσταλεί το σχετικό υλικό.

Log in with your credentials

Forgot your details?