Συμβουλευτική

Το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων τoυ CGS, θεωρεί απαραίτητη τη στήριξη του μαθητή ως ψυχική οντότητα μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγχρόνως πιστεύει στον καθοριστικό ρόλο της γνώσης που συμβάλλει στην ψυχική συγκρότηση του μαθητή και του ατόμου γενικότερα. Στη φιλοσοφία αυτή στηρίζεται η δράση και ο ρόλος του Τμήματός μας μέσα στο Σχολείο.

Στόχος του Τμήματος είναι η διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, λειτουργώντας ως διάμεσος στη σχέση εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων. Ο ψυχολόγος τελικά καλείται να διερευνήσει τα στοιχεία εκείνα που εμποδίζουν τη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το Τμήμα δραστηριοποιείται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΙΒ MYP

Η εισαγωγή ενός παιδιού στο Γυµνάσιο εκτός από τις µεγάλες µαθησιακές αλλαγές που φέρνει (διαφορετικοί καθηγητές, εξετάσεις Ιουνίου, αυτονοµία και ανεξαρτησία στη µελέτη) σηµατοδοτεί ταυτόχρονα και την έναρξη της εφηβείας, µιας ηλικιακής περιόδου που χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια για διαμόρφωση προσωπικής ταυτότητας. Τα παιδιά σε αυτήν τη φάση χρειάζονται σαφή όρια αλλά και σταδιακή αυτονόμηση.

Οι σωματικές, γνωστικές και συναισθηματικές αλλαγές αυτής της ηλικίας είναι μέρος της φυσιολογικής αναπτυξιακής πορείας, αν και δημιουργούν αστάθεια και εντάσεις στις σχέσεις του παιδιού µε τους γύρω του. Κρίνεται λοιπόν, πιο αναγκαία από ποτέ η παροχή στήριξης και ενός ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας για να κατανοήσει κανείς καλύτερα τις ανάγκες αλλά και τις νέες δυνατότητες ενός εφήβου.

Στο επίπεδο του Γυµνασίου η προσέγγισή µας ακολουθεί τα εξής βήµατα:

1. Υποστήριξη µαθητών:

 • Στήριξη του µαθητή στην ένταξη και προσαρµογή του στο σχολείο και στην οµάδα της τάξης.
 • Συµβουλευτική και στήριξη των µαθητών, ατοµικά ή οµαδικά. Η συνεργασία µε τον έφηβο ξεκινά µετά από συνεννόηση µε τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς ή µετά από αίτηµα του ίδιου του εφήβου. Η στήριξη των εφήβων αφορά σε ψυχοσυναισθηµατικές δυσκολίες (πένθος, διαζύγιο), προβλήµατα συµπεριφοράς, προβλήµατα σχέσεων µεταξύ των µαθητών.
 • Ανιχνευτική αξιολόγηση µαθησιακών δυσκολιών, µετά από αίτηµα των δασκάλων ή των γονέων. Σχεδιασμός προγράµµατος μαθησιακής παρέμβασης για τους µαθητές του σχολείου που αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες (Πρόγραµµα Μαθησιακής Στήριξης).
 • Παρέµβαση στις τάξεις – µέσω του προγράµµατος  Ώρας Τάξης – για θέµατα επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και συζήτηση γύρω από συγκεκριµένους θεµατικούς άξονες (αυτογνωσία-αυτοαντίληψη, κοινωνικές σχέσεις, συναισθήματα, εφηβεία, κτλ). Από τη φετινή χρονιά, η Ώρα Τάξης συνδέεται κυρίως µε εξωτερικές δράσεις (οµιλίες, θέατρο, επίσκεψη σε εκθέσεις, κ.α.).

2. Συνεργασία µε εκπαιδευτικούς:

 • Ενηµέρωση των εκπαιδευτικών και των υπεύθυνων τάξεων για τυχόν ψυχοσυναισθηµατικές ή µαθησιακές δυσκολίες συγκεκριµένων µαθητών.
 • Συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς, σε εβδοµαδιαία βάση, σχετικά με θέµατα συµπεριφοράς ή µάθησης συγκεκριµένων µαθητών.
 • ∆ιοργάνωση επιµορφωτικών συναντήσεων για τους εκπαιδευτικούς µε θέµατα ψυχοπαιδαγωγικού περιεχοµένου.
 • Παροχή ενηµερωτικού, εκπαιδευτικού υλικού.
 • Ενίσχυση των εκπαιδευτικών µε τεχνικές µάθησης που µπορούν να χρησιµοποιήσουν µέσα στην τάξη.
 • Συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς για πιθανές ανακατατάξεις τµηµάτων, αλλά και για την προαγωγή θετικού κλίματος συνεργασίας μέσα στις τάξεις.

3. Συνεργασία µε γονείς:

 • Στήριξη και συµβουλευτική γονέων, είτε µετά από δικό τους αίτηµα, είτε µε αίτηµα του σχολείου, για θέµατα που αποσταθεροποιούν την οικογένεια και επηρεάζουν τον έφηβο (π.χ. εφηβεία, µαθησιακές δυσκολίες, προβλήµατα συµπεριφοράς, ψυχοσυναισθηµατικές δυσκολίες, διαζύγιο, πένθος).
 • ∆ιοργάνωση οµιλιών-συζητήσεων µε θέµατα ψυχοπαιδαγωγικού περιεχοµένου.
 • Συµµετοχή στις προγραµµατισµένες, απογευµατινές συναντήσεις γονέων-εκπαιδευτικών Α΄, Β΄, Γ΄ Τριµήνου.

Log in with your credentials

Forgot your details?