Συμβουλευτική

Tο Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων του CGS, λειτουργεί σε καθημερινή βάση υποστηρικτικά, ενισχύοντας και συμβουλεύοντας με επιστημονικά τεκμηριωμένο και συστηματικό τρόπο όλη τη σχολική κοινότητα. Βασική αρχή του Τμήματος είναι η σημασία της ολιστικής και πολύπλευρης ανάπτυξης των μαθητών στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού και συνάμα κοινωνικο-συναισθηματικού προσανατολισμού των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Στόχος του Τμήματος είναι η διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, λειτουργώντας ως διάμεσος στη σχέση εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων. Ο ψυχολόγος τελικά καλείται να διερευνήσει τα στοιχεία εκείνα που εμποδίζουν τη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το Τμήμα δραστηριοποιείται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

 

ΙΒ PYP Δημοτικό

Το παιδί στο Δημοτικό χρειάζεται να σχετιστεί με άλλα πρόσωπα εκτός οικογένειας για να μπορέσει να ενταχθεί σε ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο γνώσης και μάθησης και συγχρόνως σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Αναφερόμαστε στη ικανότητα του παιδιού να αναπτύσσει σχέσεις σεβασμού και εμπιστοσύνης με τους δασκάλους, αλλά και σχέσεις αποδοχής με τα άλλα παιδιά της τάξης του. Το παιδί δεν μαθαίνει μόνο μέσα από τη διδασκαλία, αλλά και από τη δυναμική που αναπτύσσεται από την ομαδική δουλειά μέσα στη τάξη. Συνεπώς το Τμήμα Συμβουλευτικής του Σχολείου στηρίζει τους μαθητές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε όλους τους τομείς (ψυχοπαιδαγωγικοί, επικοινωνιακοί) μέσα από την συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και την οικογένεια του μαθητή.

 

Οι δραστηριότητες του Τμήματος Συμβουλευτικής, όσον αφορά το Δημοτικό, χωρίζονται στους εξής τρεις άξονες:

1. Υποστήριξη μαθητών:

 • Στήριξη του μαθητή στην ένταξη και προσαρμογή του στο σχολείο και στην ομάδα της τάξης.
 • Συμβουλευτική και στήριξη των μαθητών ατομικά ή ομαδικά (ανάλογα με το πρόβλημα) επιλέγοντας τους μετά από συνεννόηση με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς ή τυχαία. Η στήριξη των μαθητών αφορά ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες (πένθος, διαζύγιο), προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα σχέσεων μεταξύ των μαθητών.
 • Ανιχνευτική αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών, μετά από αίτημα των δασκάλων ή των γονέων. Διοργάνωση προγράμματος διορθωτικής αγωγής για τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες (Πρόγραμμα Μαθησιακής Στήριξης).
 • Παρακολούθηση τάξης μια φορά το μήνα, με στόχο την παρατήρηση του μαθησιακού επιπέδου της τάξης και τη δυναμική της ομάδας.
 • Παρέμβαση στις τάξεις σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για θέματα επικοινωνίας, επίλυση συγκρούσεων, φιλικές σχέσεις.

2. Συνεργασία με εκπαιδευτικούς:

 • Ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των υπεύθυνων τάξεων για τυχόν ψυχοσυναισθηματικές ή μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών.
 • Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, σε εβδομαδιαία βάση, με θέματα συμπεριφοράς ή μάθησης συγκεκριμένων μαθητών.
 • Διοργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων για τους εκπαιδευτικούς με θέματα ψυχοπαιδαγωγικού περιεχομένου.
 • Παροχή ενημερωτικού, εκπαιδευτικού υλικού.
 • Ενίσχυση των εκπαιδευτικών με τεχνικές μάθησης μέσα στην τάξη.
 • Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για πιθανές ανακατατάξεις τμημάτων.

3. Συνεργασία με γονείς:

 • Στήριξη και συμβουλευτική γονέων, είτε με δικό τους αίτημα, είτε με αίτημα του Σχολείου, για θέματα που αποσταθεροποιούν την οικογένεια και επηρεάζουν το μαθητή (π.χ. μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες, διαζύγιο, πένθος).
 • Διοργάνωση ομιλιών-συζητήσεων με θέματα ψυχοπαιδαγωγικού περιεχομένου.
 • Δημοσίευση άρθρων στην εφημερίδα «schoolικά νέα».
 • Συμμετοχή στις προγραμματισμένες, απογευματινές συναντήσεις γονέων-εκπαιδευτικών Α΄, Β΄, Γ΄ Τριμήνου.

Log in with your credentials

Forgot your details?