Συμβουλευτική-Ψυχοπαιδαγωγική Στήριξη

Το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης τoυ CGS, θεωρεί απαραίτητη τη στήριξη του μαθητή ως ψυχική οντότητα μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο ψυχολόγος καλείται να διερευνήσει τα στοιχεία εκείνα που εμποδίζουν τη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Eκπαιδευτικοί και γονείς, στηρίζονται και εκπαιδεύονται για να βοηθήσουν και εκείνοι με τη σειρά τους  μικρούς μαθητές να καλλιεργήσουν προσωπικές, κοινωνικές και ψυχονοητικές δεξιότητες ζωής και να γίνουν ικανοί και ευτυχισμένοι άνθρωποι.

Το έργο των Ψυχολόγων του Νηπιαγωγείου κινείται στους εξής άξονες:

Υποστήριξη μαθητών
•    Ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη του παιδιού κατά την περίοδο προσαρμογής του στο Σχολείο.
•    Ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις με στόχο την ομαλή ένταξη και ανάπτυξή του, τόσο γνωστικά όσο και κοινωνικά, στο σχολείο.

Συνεργασία με εκπαιδευτικούς
•    Ενημέρωση για τυχόν συναισθηματικές ή αναπτυξιακές δυσκολίες των μαθητών.
•    Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών, στην οικογένεια, στις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, με στόχο πάντα τη στήριξη των παιδιών.
•    Παρακολούθηση της τάξης και της δυναμικής της ομάδας, με στόχο την καλή λειτουργία της.
•    Συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς για οργάνωση παρεμβάσεων σε θέματα που προκύπτουν μέσα ή έξω από το σχολικό πλαίσιο.
•    Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για τον διαχωρισμό των παιδιών στα τμήματα της επόμενης τάξης.
•    Παρουσίαση ψυχοπαιδαγωγικών θεμάτων για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Συνεργασία με γονείς
•    Στήριξη και συμβουλευτική γονέων πάνω σε θέματα τα οποία αποσταθεροποιούν την οικογένεια και επηρεάζουν το παιδί.
•    Συμβουλευτική γονέων πάνω στη διαδικασία προσαρμογής του παιδιού στο σχολείο και στη διαχείριση του άγχους αποχωρισμού.
•    Σεμινάρια, ομιλίες ή βιωματικά εργαστήρια πάνω σε ψυχοσυναισθηματικά θέματα.

Log in with your credentials

Forgot your details?