Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΒΙΤ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δημιουργήθηκε το 1990 και από το 2001 αποτελεί θεσμοθετημένο εργαστήριο της Σχολής (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 66, 6 Απριλίου 2001). Κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι να υπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και των εφαρμογών της, ιδίως δε στους επιστημονικούς τομείς της εμβιομηχανικής, της βιορρεολογίας-κλινικής αιμορρεολογίας, της κλινικής μηχανικής, της ιατρικής απεικόνισης-επεξεργασίας βιοσημάτων και εικόνας, των βιοαισθητήρων, της τηλεματικής, της ιατρικής πληροφορικής, των νευρωνικών δικτύων, των αλληλεπιδράσεων ακτινοβολίας-ιστών, της τεχνολογίας υπερήχων, της εικονικής πραγματικότητας και της τεχνολογίας αποκατάστασης-ρομποτικής και αυτοματισμών. Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου εκτελείται μέσα στο πλαίσιο της Σχολής ΗΜΜΥ καθώς και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ) του ΕΜΠ στο οποίο το ΕΒΙΤ συμμετέχει.

Οι κύριες δραστηριότητες του Εργαστηρίου καλύπτουν τομείς που σχετίζονται με τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε εξειδικευμένα θέματα βιοϊατρικής τεχνολογίας. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του εργαστηρίου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη προϊόντων για τελική χρήση καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της Υγείας.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης δυναμικής ερευνητικής δραστηριότητάς του, το Εργαστήριο έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με πλήθος ελληνικά και διεθνή πανεπιστημιακά εργαστήρια, εταιρείες και φορείς υγείας. Το Εργαστήριο συμμετέχει επίσης σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών, ανταγωνιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το εργαστήριο έχει αποκτήσει μία σημαντική τεχνολογική υποδομή στους τομείς ενδιαφέροντός του, είτε μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετείχε και συμμετέχει είτε αξιοποιώντας τους πόρους που του αναλογούν από τα κονδύλια ενίσχυσης εργαστηριακού εξοπλισμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ. Οι κύριοι τομείς επιστημονικής έρευνας του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ιατρικών δεδομένων με τεχνολογίες  Internet/Intranet
 • Ανάπτυξη λογισμικού και υλοποίηση εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής
 • Εφαρμογές τηλεματικής στο χώρο της υγείας
 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Νευρωνικά δίκτυα στην ιατρική και την υγεία
 • Βιοαισθητήρες – βιομετρικές τεχνολογίες
 • Ψηφιακή επεξεργασία ιατρικής εικόνας
 • Ψηφιακή επεξεργασία βιοσημάτων
 • Εφαρμογές ρομποτικής στη θεραπεία αποκατάστασης
 • Βιορρεολογία – κλινική αιμορρεολογία
 • Εικονική πραγματικότητα στην ιατρική και την υγεία

Ως προς την εκπαιδευτική του δραστηριότητα, το εργαστήριο διδάσκει στους φοιτητές της Σχολής   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 5 προπτυχιακά μαθήματα τα οποία ανήκουν στη ροή μαθημάτων “Βιοϊατρική Τεχνολογία”. Επίσης διδάσκονται 3 μεταπτυχιακά μαθήματα, ένα από τα οποία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ (Βιοϊατρική Μηχανική) ενώ τα άλλα δύο στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία του Ε.Μ.Π. και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μέχρι σήμερα, στο εργαστήριο έχουν περατωθεί περί τις 200 διπλωματικές εργασίες και 32 διδακτορικές διατριβές, ενώ έχουν δημοσιευθεί πάνω από 300 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Αυτή τη στιγμή εκπονούνται στο εργαστήριο 11 διδακτορικές διατριβές.

 

Ενδεικτικά Σχετικά Έργα

Το εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε όλους τους τομείς ερευνητικής δραστηριότητας που συνθέτουν το επιστημονικό του αντικείμενο, όπως αποδεικνύεται από πλήθος σχετικών δημοσιεύσεων αλλά και από τη συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων Ε&ΤΑ, ευρωπαϊκών και εθνικών. Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος σχετικών έργων Βιοπληροφορικής, Ιατρικής Πληροφορικής, Τηλεϊατρικής και η-Υγείας στα οποία συμμετείχε/συμμετέχει το ΕΒΙΤ, είτε ως συνεργαζόμενος είτε ως συντονιστής φορέας, κατά την τελευταία 5ετία:

 • Call for Interoperability: Creating a European coordination network for eHealth interoperability implementation (Calliope), FP7-ICT-PSP, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνος: Δ. Κουτσούρης
 • The BIOTELEKINESY home-care service: a communication platform for the tele-monitoring and the tele-management of the elderly to detect locomotion disabilities and prevent fall, EU-Marie Curie, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνος: Δ. Κουτσούρης
 • Α technology pLatform for the Assisted living of Dementia elDerlyINdividuals and their carers – ALADDIN, AAL-2008-1, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνη: Μ. Χαρίτου
 • Autonomy, Motivation & Individual Self-Management for COPD patients (AMICA), AAL-2008-1, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνος: Δ. Κουτσούρης
 • An integrated highly secure cross-border platform for preventative healthcare incorporating genetic and lifestyle analysis (EUROGENE), EU-eTEN, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνος: Τ. Τάγαρης
 • Integrated Web Services Platform for the facilitation of fraud detection in health care e-government services  (iWebCare), EU-IST, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνος: Τ. Τάγαρης
 • Quality Healthcare Management and Well-being through INTERLIFE Services (INTERLIFE), EU-eTEN, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνη: Α. Πρέντζα
 • LINKing Health Professionals in Emerging CARE Environments (LinkCare), EU-eTEN, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνη: Α. Πρέντζα
 • Assembling Data and Knowledge at the Point of Care to Improve Medical Decision Making and Prevent Errors (AMICA), EU-IST, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνη: Α. Πρέντζα
 • Personal Electronic Health Record Services for the Mobile Citizen (pEHR), EU-eTEN, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνη: Α. Πρέντζα
 • Cost-effective Health Services for Interactive Continuous Monitoring of Vital Signs Parameters (e-Vital), EU-TenTelecom, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνη: Α. Πρέντζα
 • Research and Implementation of Wireless Sensors for the Acquisition of Critical Biosignals (BioSensors), ΓΓΕΤ / ΔιακρατικήΣυνεργασίαΕλλάδας-Μαυροβουνίου, ΕπσιτημονικώςΥπεύθυνη: Μ. Χαρίτου
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών και παροχή ειδικών υπηρεσιών στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας (ΑΚΜΩΝ), ΓΓΕΤ/ ΑΚΜΩΝ, Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Μ. Χαρίτου
 • Τεχνικές απόκρυψης δεδομένων για την ασφαλή διαχείριση ιατρικής πληροφορίας, ΓΓΕΤ/ ΕΠΑν / ΔΣΒΕΠΡΟ, Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Μ. Χαρίτου
 • Σύστημα Έγχυσης Ινσουλίνης για Διαβητικούς (SMARTDIAB), ΓΓΕΤ/, Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Α. Πρέντζα
 • Δίκτυο Πρότυπης Διαχείρισης Πληροφοριών στο χώρο της Υγείας (ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΝ), ΓΓΕΤ/ Ανθρώπινα Δίκτυα, Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Μ. Χαρίτου
 • Ανάπτυξη εξελιγμένου συστήματος διαχείρισης ιατρικών δεδομένων με τη χρήση τεχνικών ψηφιακής υδατογράφησης, ΓΓΕΤ/ ΠΕΝΕΔ, Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Δ. Κουτσούρης

 

Ενδεικτικές Σχετικές Δημοσιεύσεις

 1. Kouris, Mougiakakou S., Scarnato L., Iliopoulou D., Diem P., Vazeou A., Koutsouris D., “Mobile Phone Technologies and Advanced Data Analysis Towards the Enhancement of Diabetes Self-Management”, International Journal of Electronic Healthcare, vol. 5(4), pp. 386-402, 2010.
 2. Iliopoulou, Tsirbas Ch., Kouris I., Alexandrou D., Koutsouri T., Koutsouris D., “Biomedical Engineering in Greece. Past, Present and Future”, LEADERS in Health, vol. 1, pp. 88 – 92, 2010.
 3. Grimaldi K., Garrison G., Koutsouris, Tagaris T., Marinos S., Mougiakakou S., Scioli A., de Bartolomeo G., Patescia R., Calabrese E., Look M., Stoffer-Wagner B., Zur B., Piperis T., Printzos M., Clavero J.C., Romero A. C., “Eurogene: Method to Provide Nutrigenetic e-Services”, Journal of Nutrogenetics and Nutrogenomics, vol. 1 (1-2), pp. 65-66 , 2008.
 4. Berler, Spyrou S., Monochristou E., Tolias Y., Konnis G., Maglaveras N., Koutsouris D., “Risk Assessment in Integrated Regional Healthcare Networks”, The Electronic journal for E-Commerce, Tools and Applications, Special issue, Interoperability and Security in Medical Information Systems, vol.2, pp.1-23, 2007
 5. Kardaras, Kamarianakis Z., Chanerley A., Koutsouris D., “Unauthorized Person Recognition using Gait Biometry and Information Analysis: Integration and Transparency of Security operations in a centralized Intelligence environment”, International Journal of Electronic Security and Digital Forensics, vol. 1(2), pp. 206-217, 2007.
 6. Berler, Pavlopoulos S., Koutsouris D., “Quality of Health Data in Electronics Health Records”, Health Review: Sciences, Technology and Policy, vol. 17 (100), pp. 32-37, 2006. (in Greek)

 

Το ΕΒΙΤ στεγάζεται σε 5 χώρους του κτιρίου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή του ΕΜΠ, συνολικής επιφάνειας άνω των 200m2, στους οποίους κατανέμονται οι 25 θέσεις εργασίας των μελών του εργαστηρίου.

Ως προς την τεχνολογική υποδομή του ΕΒΙΤ, αυτή περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία διατάξεων, υλικού και λογισμικού. Ειδικά σε ό,τι αφορά την παραγωγική διαδικασία του εργαστηρίου, η τεχνολογική υποδομή περιλαμβάνει τριάντα (30) ισχυρά PC και servers, τα οποία είναι συνδεδεμένα στα δίκτυα του Εργαστηρίου και του Ε.Μ.Π., περιφερειακά όπως σαρωτές και εκτυπωτές, καθώς και άδειες λογισμικού, ειδικού όπως πλατφόρμες προγραμματισμού (Visual Studio, SQL Server, Matlab κτλ) και μη (Windows, Office κτλ).

Οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από τα εθνικά και ευρωπαϊκά έργα Ε&ΤΑ στα οποία συμμετέχει, καθώς και από την τακτική χρηματοδότησή του στο πλαίσιο των κονδυλίων ενίσχυσης των εργαστηρίων της Σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ που του αναλογούν.

Για την παραγωγική δραστηριότητα του εργαστηρίου που αφορά στα πεδία «Σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων στον χώρο της υγείας» καθώς και «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου η-Υγείας», το Εργαστήριο εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας και διαθέτει Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO9001:2000 από τον Μάρτιο του 2006.

 

Τεκμηρίωση Εμπειρίας για τη συγκεκριμένη πρόταση

Το ΕΒΙΤ είναι ίσως το μοναδικό ερευνητικό εργαστήριο στην Ελλάδα με γνώσεις σε ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ιατρικών δεδομένων με τεχνολογίες  κωδικοποίησης, Internet/Intranet, ανάπτυξη λογισμικού και υλοποίηση εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής, εφαρμογές τηλεματικής στο χώρο της υγείας, ασφάλειας δεδομένων, διαλειτουργικότητας και ηλεκτρονικού ιατρικού φάκελου. Επιπλέον διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην μοντελοποίηση διαδικασιών στο χώρο της υγείας καθώς ηγείται του έργου «eHIF» του Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια» που αφορά στην μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η μεγάλη εμπειρία που έχει αποκομίσει από τη συμμετοχή του σε 100 και πλέον Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και ειδικότερα στην ανάπτυξη προδιαγραφών για λογισμικό διαχείρισης και μοντελοποίησης διαδικασιών (Business Process Modelling) .

 

Log in with your credentials

Forgot your details?