Για Μαθητές άλλων σχολείων

Η στήριξη του Ταμείου Υποτροφιών για τους μαθητές που προέρχονται από άλλα σχολεία αφορά σε Υποτροφίες (ολικής ή μερικής απαλλαγής διδάκτρων) για εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση.

Σχολικό Έτος 2022-23

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου/IB MYP, στην Α΄ Λυκείου/IB MYP και στο ΙΒ Diploma Programme για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Έως 5 Ολικές  Υποτροφίες για την Α΄Γυμνασίου/ΙΒ MYP

Έως 2 Ολικές  για την Α’ Λυκείου/ΙΒ MYP

1 ολική και έως 4 Ολικές Υποτροφίες για το IB Diploma Programme

 

Ημερομηνία Γραπτών Εξετάσεων Υποτροφιών  Κυριακή 8 Μαϊου 2022 
Ώρα Προσέλευσης 8.30 π.μ.
Ώρα Έναρξης 9.30 π.μ.
Διάρκεια Γραπτών Εξετάσεων 3 ώρες ( 1 ώρα ανά μάθημα )

 

Οι Υποτροφίες εξαιρετικής ακαδημαϊκής επίδοσης απονέμονται βάσει της βαθμολογίας που θα επιτύχουν οι υποψήφιοι υπότροφοι σε γραπτές εξετάσεις, καθώς και σε περίπτωση ισοψηφίας τις βαθμολογίες κατά το προηγούμενο έτος φοίτησης, αλλά και την προσωπική συνέντευξη προς τους αξιολογητές τoυ οργανισμού μας .

 • Η χορήγηση Ολικής Υποτροφίας προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80% (οι 5 πρώτοι υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία άνω του 80%) και επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη (το προφίλ του μαθητή συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του).
 • Η χορήγηση Μερικής Υποτροφίας (30%-80%)  προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 60% (οι 10 πρώτοι υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία άνω του 60%) και επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη (το προφίλ του μαθητή συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του).
  Α’ Γυμνασίου Α΄Λυκείου ΙΒ Diploma Programme (Υear1)
Αιτήσεις Υποτροφιών έως 2/05/2022 έως 2/05/2022 έως 2/05/2022

 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών, δε θα γίνονται δεκτές.

Προκειμένου να εξεταστεί η υποψηφιότητα του μαθητή για τη χορήγηση Υποτροφίας για εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση, απαιτείται:

Συμπλήρωση Αίτησης ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://cgs.openapply.com/ για το Διαγωνισμό Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2021-22.

Έναρξη Αιτήσεων : Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022

Λήξη Αιτήσεων: Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 – 13:00

 

Για όσους υποψήφιους προκριθούν πιθανόν να ζητηθεί η υποβολή επικυρωμένων δικαιολογητικών που κρίνονται απαραίτητα για την εξέταση του αιτήματος, όπως:

 1. Ακαδημαϊκή επίδοση (βαθμολογία) του υποψήφιου του τρέχοντος και του προηγούμενου σχολικού έτους.
 2. Συνοδευτική επιστολή στην οποία θα αναπτύσσονται οι λόγοι και τα επιχειρήματα για τα οποία υποβάλετε αίτηση καθώς και υποστηρικτικό υλικό για την υποψηφιότητα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταγράφονται όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν:
 • τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του εκτός σχολείου (π.χ. πιστοποιητικά γλωσσομάθειας / πληροφορικής)
 • τις διακρίσεις του σε διαγωνισμούς (π.χ. Μαθηματική Εταιρεία, Ρητορικοί Λόγοι, καλλιτεχνικές διακρίσεις, αθλητικές διακρίσεις)
 • την πολύπλευρη συμβολή του στη σχολική ζωή (π.χ. εκπροσώπηση του σχολείου σε δράσεις εθελοντισμού, σχολικές εκδηλώσεις)
 • την πολυμερή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (π.χ. κλίσεις και ενδιαφέροντα)

Για όλους τους υποψήφιους υπότροφους, θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις.

 

  Α’ Γυμνασίου Α’ Λυκείου ΙΒ Diploma Programme (Υear1)
Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων

8/5/2022, 09.30 πμ

(προσέλευση 08:30)

8/5/2022, 09.30 πμ

(προσέλευση 08:30)

8/5/2022, 09.30 πμ

(προσέλευση 08:30)

 

Αποτελέσματα – Σημαντικές ημερομηνίες

 • Ενημέρωση οικογενειών για την πρόκριση ή μη στο επόμενο στάδιο (προσωπικές συνεντεύξεις): αναμένεται
 • Συνεντεύξεις των Υποψηφίων με τις υψηλότερες βαθμολογίες: αναμένεται
 • Ενημέρωση οικογενειών για το εάν οι υποψήφιοι προτείνονται για υποτροφία και αν ναι σε τι ποσοστό: αναμένεται
 • Προθεσμία αποδοχής υποτροφίας: αναμένεται

 

Γενικές Επισημάνσεις:

 • Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη συμμετοχή του παιδιού στις γραπτές εξετάσεις, θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό των €30,00. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του παιδιού στις εξετάσεις υποτροφιών, το καταβληθέν ποσό των €30,00 δεν επιστρέφεται.
 • Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας (θεωρημένο από ΚΕΠ).
 • Η τελική επιλογή των υποτρόφων προκύπτει από τις προτάσεις της επιτροπής υποτροφιών η οποία αποτελείται από τα μέλη της Διεύθυνσης της σχετικής βαθμίδας.
 • Οι γονείς θα ενημερωθούν για το τεταρτημόριο στο οποίο κατατάσσονται τα παιδιά τους σύμφωνα με την επίδοσή τους και στα 3 μαθήματα και όχι για την αναλυτική βαθμολογία ανά μάθημα.
 • Οι αποφάσεις του Ταμείου Αρωγής & Υποτροφιών θεωρούνται οριστικές και αμετάκλητες και δεν θα υπόκεινται σε οιαδήποτε αναθεώρηση ή επανεξέταση.
 • Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα έτη φοίτησης εφόσον οι υπότροφοι:

α. είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις

β. εξακολουθούν να πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις (μέσος όρος βαθμολογίας άνω του 18 ½)

γ. η διαγωγή χαρακτηρίζεται «εξαιρετική» και το γενικότερο προφίλ τους εξακολουθεί να συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του.

δ. έχουν ενεργό συμμετοχή στη σχολική κοινότητα (συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς, εκπροσώπηση του σχολείου σε δράσει εθελοντισμού, σχολικές εκδηλώσεις κτλ).

 • Οι μαθητές που έχουν κατοχυρώσει ακαδημαϊκή υποτροφία στην Α΄ Γυμνασίου ή Α΄ Λυκείου και θέλουν να φοιτήσουν στο ΙΒ Diploma Programme, έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ποσό της υποτροφίας ίσο με αυτό που θα είχαν αν φοιτούσαν στο Γενικό Λύκειο ή να συμμετάσχουν εκ νέου στις εξετάσεις υποτροφιών για το IB Diploma Programme προκειμένου να αυξήσουν το ποσοστό υποτροφίας τους.
 • Οι υπότροφοι που επιθυμούν να αυξήσουν το ποσοστό υποτροφίας τους, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις υποτροφιών στις επόμενες βαθμίδες. Σε αυτή την περίπτωση, θα ισχύσει το ποσοστό που θα επιτύχουν βάσει της επίδοσής τους στις εξετάσεις της 23ηςΜαϊου 2020.
 • Όλη η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων και αποφάσεων είναι εμπιστευτική.
 • Η υποτροφία καλύπτει μόνο τα ετήσια δίδακτρα υποχρεωτικού προγράμματος. Τα έξοδα των σχολικών λεωφορείων δεν συμπεριλαμβάνονται. Επιπλέον, για το 2ο έτος του IB-DP δε συμπεριλαμβάνεται το κόστος εξετάσεων (exam fees).
 • Σε περίπτωση χορήγησης ακαδημαϊκής υποτροφίας δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω έκπτωσης λόγω προεξόφλησης των διδάκτρων.
 • Οι αιτήσεις, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά αποτελούν «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους γίνεται με γνώμονα τον αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα τους.

Log in with your credentials

Forgot your details?