Για Μαθητές του CGS

Η στήριξη του Ταμείου Αρωγής και Υποτροφιών για τους μαθητές του CGS χωρίζεται στις εξής κατηγορίες:

1. Αρωγή

Χορηγείται σε μαθητές που έχουν ήδη φοιτήσει για ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό έτος στο CGS  κατόπιν αξιολόγησης ατομικού φακέλου του μαθητή. Τα κριτήρια είναι κυρίως οικονομικά, λαμβάνονται όμως υπόψη η  ακαδημαϊκή επίδοση, η διαγωγή του μαθητή, καθώς και το συνολικό προφίλ του το οποίο θα πρέπει να συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του.

Μετά την εξέταση του αιτήματος μπορεί να χορηγηθεί αρωγή μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, η οποία θα καλύπτει ποσοστό 10%-100% των διδάκτρων του υποχρεωτικού προγράμματος.

2. Τιμητικές Υποτροφίες

Χορηγούνται σε  μαθητές που το ακαδημαικό έτος 2018-19 θα φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου και έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στην τρέχουσα και την προηγούμενη τάξη φοίτησης (Ε΄και ΣΤ΄Δημοτικού) βάσει περιγραφικής αξιολόγησης.

3. Ακαδημαικές Υποτροφίες

Χορηγούνται σε  μαθητές που το ακαδημαικό έτος 2018-19 θα φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου, Α’ & Β’ Λυκείου, ΙΒ Diploma Programme (DP1), Πρόκειται για Υποτροφίες ολικής ή μερικής απαλλαγής διδάκτρων του υποχρεωτικού προγράμματος  βάσει της βαθμολογίας που θα επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν όσοι υποψήφιοι μαθητές μας επιθυμούν, μαζί με υποψήφιους υπότροφους που προέρχονται από άλλα σχολεία, μετά από υποβολή αίτησης. Σε περίπτωση που δύο μαθητές ισοβαθμήσουν στις γραπτές εξετάσεις θα συνεκτιμηθούν και οι βαθμολογίες κατά το τρέχον και το προηγούμενο έτος φοίτησης, καθώς και η διαγωγή και το προφίλ των μαθητών, βάσει του συνολικού φακέλου των υποψηφίων και της προσωπικής συνέντευξης που θα κληθούν να δώσουν στους αξιολογητές των Εκπαιδευτηρίων μας. Το συνολικό προφίλ των υποψηφίων θα πρέπει να συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του.

Προθεσμία
Αιτήσεις Αρωγής έως 30/03/2018
Αιτήσεις Υποτροφιών έως 05/03/2018

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών, δε θα γίνονται δεκτές.

Προκειμένου να εξεταστεί η υποψηφιότητα του μαθητή για τη χορήγηση Υποτροφίας για εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση, απαιτείται:

Συμπλήρωση Αίτησης ηλεκτρονικά  στον παρακάτω σύνδεσμό  για το Διαγωνισμό Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2018-19.

https://cgs.openapply.com/

Οι Τιμητικές Υποτροφίες απονέμονται στους μαθητές μας κατόπιν εισήγησης από τη διεύθυνση της βαθμίδας τους και δεν απαιτείται υποβολή αίτησης.

 

ΑΡΩΓΗ

Προκειμένου να εξεταστεί η υποψηφιότητα των μαθητών για τη χορήγηση Αρωγής, παρακαλούμε να παραδώσετε έως την Παρασκευή, 30 Μαρτίου  2018 το φάκελο του υποψηφίου στην Γραμματεία του επιπέδου. O φάκελος των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

1. Αίτηση Αρωγής για το Σχολικό έτος 2018-19.

2. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος των τριών τελευταίων ετών.

3. Φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους (Ε1) καθώς και των δηλώσεων Ε2, Ε3 εφόσον κατατίθενται.

4. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης Ε9.

5. Συνοδευτική επιστολή στην οποία θα αναπτύσσονται οι λόγοι και τα επιχειρήματα για τα οποία υποβάλετε αίτηση, τα οικογενειακά βάρη ή οι ιδιάζουσες οικογενειακές συνθήκες καθώς και υποστηρικτικό υλικό για την υποψηφιότητα (πχ δελτίο ταμείου ανεργίας, δελτίο μισθοδοσίας, αποδεικτικά δανείων κλπ).

Εάν ο υποψήφιος προκριθεί πιθανόν να ζητηθεί η υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων ή/και επιπλέον δικαιολογητικών που κρίνονται απαραίτητα για την εξέταση του αιτήματος.

Σε περίπτωση χορήγησης αρωγής δεν υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω έκπτωσης λόγω προεξόφλησης των διδάκτρων.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Προκειμένου να εξεταστεί η υποψηφιότητα του μαθητή για τη χορήγηση Υποτροφίας για εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση, απαιτείται:

1. Αίτηση Ακαδημαϊκής Υποτροφίας για το σχολικό έτος 2018-19 .  Την αίτηση μπορείτε να συμπληρώσετε και αποστείλετε ηλεκτρονικά στο scholarship@cgs.edu.gr, ή να την παραδώσετε στη Γραμματεία του Επιπέδου σας ή την Κεντρική Γραμματεία / Υπ’ όψιν Ταμείου Αρωγής και Υποτροφιών (Τηλ. 2106030411)

2.Εάν ο υποψήφιος προκριθεί πιθανόν να ζητηθεί η υποβολή υποστηρικτικού υλικού και επικυρωμένων δικαιολογητικών, όπως:

  • ακαδημαϊκές επιδόσεις του εκτός σχολείου (π.χ. πιστοποιητικά γλωσσομάθειας / πληροφορικής)
  • διακρίσεις σε διαγωνισμούς εκτός σχολείου (καλλιτεχνικές ή αθλητικές διακρίσεις)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης υποτροφίας είναι η επικύρωση της Δήλωσης Συνέχισης Σπουδών και η καταβολή της προκαταβολής για το σχ. Έτος 2018-19).

 

Α’ Γυμνασίου Α’ & B’ Λυκείου ΙΒ Diploma Programme (Υear1)
Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων 10/3/2018, 09.30 πμ (προσέλευση 08:30) 10/3/2018, 09.30 πμ (προσέλευση 08:30) 10/3/2018, 09.30 πμ (προσέλευση 08:30)
Ενημέρωση οικογενειών για την πρόκριση ή μη  στο επόμενο στάδιο (προσωπικές συνεντεύξεις) έως 23/3/2018 έως 23/3/2018 έως 23/3/2018
Προσωπικές Συνεντεύξεις των Υποψηφίων με τις υψηλότερες βαθμολογίες 26-29/3/2018 26-29/3/2018 26-29/3/2018
Ενημέρωση οικογενειών για το εάν οι υποψήφιοι προτείνονται για υποτροφία και αν ναι σε τι ποσοστό 30/3/2018 30/3/2018 30/3/2018
Προθεσμία αποδοχής υποτροφίας 09/4/2018 09/4/2018 09/4/2018

Γενικές Επισημάνσεις:

• Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα έτη φοίτησης εφόσον οι υπότροφοι:

α. είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις

β. εξακολουθούν να πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις

γ. η διαγωγή και το γενικότερο προφίλ τους εξακολουθεί να συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του.

        δ. έχουν ενεργό συμμετοχή στη σχολική κοινόητα (συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς, εκπροσώπηση του σχολείου σε δράσεις          εθελοντισμού, σχολικές εκδηλώσεις κτλ).

• Οι μαθητές που έχουν κατοχυρώσει ακαδημαϊκή υποτροφία στην Α΄ Γυμνασίου  ή Α΄ Λυκείου και θέλουν να φοιτήσουν στο ΙΒ Diploma Programme, έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ποσό της υποτροφίας ίσο με αυτό που θα είχαν αν φοιτούσαν στο Γενικό Λύκειο ή να συμμετάσχουν εκ νέου στις εξετάσεις υποτροφιών για το IB Diploma Programme προκειμένου να αυξήσουν το ποσοστό υποτροφίας τους.

• Οι υπότροφοι που επιθυμούν να αυξήσουν το ποσοστό υποτροφίας τους, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν εκ νέου στις εξετάσεις υποτροφιών στις επόμενες βαθμίδες. Σε αυτή την περίπτωση, θα ισχύσει το ποσοστό που θα επιτύχουν βάσει της επίδοσής τους στις τελευταίες εξετάσεις.

• Οι αποφάσεις του Ταμείου Αρωγής και Υποτροφιών θεωρούνται οριστικές και όλη η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων και αποφάσεων είναι εμπιστευτική.

• Η αρωγή και υποτροφία καλύπτει μόνο τα ετήσια δίδακτρα υποχρεωτικού προγράμματος. Τα έξοδα των σχολικών λεωφορείων, το παράβολο σπουδών καθώς και τα ΙΒ-ΜYP / IB–DP fees και υλικό δεν συμπεριλαμβάνονται. Επιπλέον, για το IB-DP δε συμπεριλαμβάνονται το υλικό εξετάσεων & η υποστήριξη των πανεπιστημιακών φακέλων.

• Σε περίπτωση που για τον ίδιο μαθητή έχει εγκριθεί ακαδημαϊκή ή τιμητική υποτροφία ενώ παράλληλα έχει γίνει αίτηση για οικονομική αρωγή, τότε χορηγείται η μεγαλύτερη έκπτωση. Οι εκπτώσεις δεν αθροίζονται.

• Σε περίπτωση χορήγησης ακαδημαϊκής ή τιμητικής υποτροφίας η δυνατότητα περαιτέρω έκπτωσης λόγω προεξόφλησης των διδάκτρων είναι 5% για καταβολή έως 6/4/2018.

• Οι αιτήσεις, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά αποτελούν «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους γίνεται με γνώμονα τον αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα τους.

Log in with your credentials

Forgot your details?