Για Μαθητές του CGS

Η στήριξη του Ταμείου Αρωγής και Υποτροφιών για τους μαθητές του CGS χωρίζεται στις εξής κατηγορίες:

 1. Αρωγή

Χορηγείται σε μαθητές που έχουν ήδη φοιτήσει για ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό έτος στο CGS κατόπιν αξιολόγησης ατομικού φακέλου του μαθητή. Τα κριτήρια είναι κυρίως οικονομικά, λαμβάνονται όμως υπόψη η ακαδημαϊκή επίδοση, η διαγωγή του μαθητή, καθώς και το συνολικό προφίλ του το οποίο θα πρέπει να συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του.

Μετά την εξέταση του αιτήματος μπορεί να χορηγηθεί αρωγή μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, η οποία θα καλύπτει ποσοστό 10%-100% των διδάκτρων του υποχρεωτικού προγράμματος.

 

 

2. Ακαδημαικές Υποτροφίες

Χορηγούνται σε μαθητές που το ακαδημαικό έτος 2022-23 θα φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου, Α’ Λυκείου, ΙΒ Diploma Programme (DP1), Πρόκειται για Υποτροφίες ολικής ή μερικής απαλλαγής διδάκτρων του υποχρεωτικού προγράμματος βάσει της βαθμολογίας που θα επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν όσοι υποψήφιοι μαθητές μας επιθυμούν, μαζί με υποψήφιους υπότροφους που προέρχονται από άλλα σχολεία, μετά από υποβολή αίτησης. Σε περίπτωση που δύο μαθητές ισοβαθμήσουν στις γραπτές εξετάσεις θα συνεκτιμηθούν και οι βαθμολογίες κατά το τρέχον και το προηγούμενο έτος φοίτησης, καθώς και η διαγωγή και το προφίλ των μαθητών, βάσει του συνολικού φακέλου των υποψηφίων και της προσωπικής συνέντευξης που θα κληθούν να δώσουν στους αξιολογητές του CGS. Το συνολικό προφίλ των υποψηφίων θα πρέπει να συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του.

  Προθεσμία
Αιτήσεις Αρωγής έως 15/4/2022
Αιτήσεις Υποτροφιών έως 2/5/2022

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών, δε θα γίνονται δεκτές.

Προκειμένου να εξεταστεί η υποψηφιότητα του μαθητή για τη χορήγηση Υποτροφίας για εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση, απαιτείται: Συμπλήρωση Αίτησης ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://cgs.openapply.com/  για το Διαγωνισμό Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η διαδικασία απαιτεί σύνδεση στον λογαριασμό του γονέα/κηδεμόνα, επιλέγοντας το κουμπί Sign In, που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος της ιστοσελίδας, στη συνέχεια επιλογή (κλικ) στο όνομα του μαθητή που εμφανίζεται με μπλε γράμματα στο μέσο της οθόνης και τέλος επιλογή στην Αίτηση από την λίστα με τις διαθέσιμες ενέργειες.

Έναρξη Αιτήσεων : Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου

Λήξη Αιτήσεων: Δευτέρα 2 Μαΐου – 13:00

 

ΑΡΩΓΗ

Προκειμένου να εξεταστεί η υποψηφιότητα των μαθητών για τη χορήγηση Αρωγής, παρακαλούμε να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Αρωγής για το Σχολικό έτος 2022-23 (μέσω της πλατφόρμας του Open Apply)

Η διαδικασία απαιτεί σύνδεση στον λογαριασμό του γονέα/κηδεμόνα, επιλέγοντας το κουμπί Sign In, που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος της ιστοσελίδας, στη συνέχεια επιλογή (κλικ) στο όνομα του μαθητή που εμφανίζεται με μπλε γράμματα στο μέσο της οθόνης και τέλος επιλογή στην Αίτηση από την λίστα με τις διαθέσιμες ενέργειες.

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα των τριών τελευταίων ετών.

3. Φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους (Ε1) καθώς και των δηλώσεων Ε2, Ε3 εφόσον κατατίθενται.

4. Ε9

5. Συνοδευτική επιστολή στην οποία θα αναπτύσσονται οι λόγοι και τα επιχειρήματα για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση, τα οικογενειακά βάρη ή οι ιδιάζουσες οικογενειακές συνθήκες καθώς και υποστηρικτικό υλικό για την υποψηφιότητα (πχ δελτίο ταμείου ανεργίας, δελτίο μισθοδοσίας, αποδεικτικά δανείων κλπ).

6. Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/1986 του έτερου γονέα/κηδεμόνα (με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή ΑΤ) ότι εξουσιοδοτεί τον αιτούντα να καταθέσει αντ’ αυτού και για λογαριασμό του τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση της υποβληθείσας αίτησης αρωγής για το τέκνο τους, ότι έχει ενημερωθεί για τη διαδικασία και αποδέχεται το περιεχόμενό της και ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το CGS.

 

Επισημάνσεις

 • Κατά την εξέταση του αιτήματος είναι πιθανόν να ζητηθεί η υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων ή/και επιπλέον δικαιολογητικών που κρίνονται απαραίτητα.
 • Οι αιτήσεις εξετάζονται μόνο στην περίπτωση που οικονομικά υπόχρεος είναι ένας ή και οι δύο γονείς
 • Η υποτροφία καλύπτει μόνο τα ετήσια δίδακτρα υποχρεωτικού προγράμματος. Τα έξοδα των σχολικών λεωφορείων δεν συμπεριλαμβάνονται.
 • Σε περίπτωση χορήγησης αρωγής δεν υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω έκπτωσης λόγω προεξόφλησης των διδάκτρων.
 • Αιτήσεις γονέων που έχουν προεξοφλήσει τα δίδακτρα του σχολικού έτους 2022-23 δεν εξετάζονται.
 • Όλη η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων και αποφάσεων είναι εμπιστευτική.
 • Οι αιτήσεις, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά αποτελούν «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους γίνεται με γνώμονα τον αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα τους.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Προκειμένου να εξεταστεί η υποψηφιότητα του μαθητή για τη χορήγηση Υποτροφίας για εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση, απαιτείται:

 1. Αίτηση Ακαδημαϊκής Υποτροφίας για το σχολικό έτος 2022-23. Την αίτηση συμπληρώνετε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του OpenApply.
 2. Εάν ο υποψήφιος προκριθεί πιθανόν να ζητηθεί η υποβολή υποστηρικτικού υλικού και επικυρωμένων δικαιολογητικών, όπως:
 • ακαδημαϊκές επιδόσεις του εκτός σχολείου (π.χ. πιστοποιητικά γλωσσομάθειας / πληροφορικής)
 • διακρίσεις σε διαγωνισμούς εκτός σχολείου (καλλιτεχνικές ή αθλητικές διακρίσεις)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης υποτροφίας είναι η επικύρωση της Δήλωσης Συνέχισης Σπουδών και η καταβολή της προκαταβολής για το σχολικό έτος 2022-2022.

 

  Α’ Γυμνασίου Α’ Λυκείου ΙΒ Diploma Programme (Υear1)
Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων 8/05/2022, 09.30 πμ
(προσέλευση 08:30)
8/05/2022, 09.30 πμ
(προσέλευση 08:30)
8/05/2022, 09.30 πμ
(προσέλευση 08:30)

 

Αποτελέσματα – Σημαντικές ημερομηνίες

 • Ενημέρωση οικογενειών για την πρόκριση ή μη στο επόμενο στάδιο (προσωπικές συνεντεύξεις): Αναμένεται ανακοίνωση
 • Συνεντεύξεις των Υποψηφίων με τις υψηλότερες βαθμολογίες: Αναμένεται ανακοίνωση
 • Ενημέρωση οικογενειών για το εάν οι υποψήφιοι προτείνονται για υποτροφία και αν ναι σε τι ποσοστό: Αναμένεται ανακοίνωση
 • Προθεσμία αποδοχής υποτροφίας: Αναμένεται ανακοίνωση

 

Γενικές Επισημάνσεις:

 • Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη συμμετοχή του παιδιού στις γραπτές εξετάσεις, θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό των €30,00. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του παιδιού στις εξετάσεις υποτροφιών, το καταβληθέν ποσό των €30,00 δεν επιστρέφεται.
 • Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας (θεωρημένο από ΚΕΠ).
 • Η τελική επιλογή των υποτρόφων προκύπτει από τις προτάσεις της επιτροπής υποτροφιών η οποία αποτελείται από τα μέλη της Διεύθυνσης της σχετικής βαθμίδας.
 • Οι γονείς θα ενημερωθούν για το τεταρτημόριο στο οποίο κατατάσσονται τα παιδιά τους σύμφωνα με την επίδοσή τους και στα 3 μαθήματα και όχι για την αναλυτική βαθμολογία ανά μάθημα.
 • Οι αποφάσεις του Ταμείου Αρωγής & Υποτροφιών θεωρούνται οριστικές και αμετάκλητες και δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση ή επανεξέταση.
 • Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα έτη φοίτησης εφόσον οι υπότροφοι:

α. είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις

β. εξακολουθούν να πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις (μέσος όρος βαθμολογίας άνω του 18 ½)

γ. η διαγωγή χαρακτηρίζεται «εξαιρετική» και το γενικότερο προφίλ τους εξακολουθεί να συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του.

δ. έχουν ενεργό συμμετοχή στη σχολική κοινότητα (συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς, εκπροσώπηση του σχολείου σε δράσει εθελοντισμού, σχολικές εκδηλώσεις κτλ).

 • Οι μαθητές που έχουν κατοχυρώσει ακαδημαϊκή υποτροφία στην Α΄ Γυμνασίου ή Α΄ Λυκείου και θέλουν να φοιτήσουν στο ΙΒ Diploma Programme, έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ποσό της υποτροφίας ίσο με αυτό που θα είχαν αν φοιτούσαν στο Γενικό Λύκειο ή να συμμετάσχουν εκ νέου στις εξετάσεις υποτροφιών για το IB Diploma Programme προκειμένου να αυξήσουν το ποσοστό υποτροφίας τους.
 • Οι υπότροφοι που επιθυμούν να αυξήσουν το ποσοστό υποτροφίας τους, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις υποτροφιών στις επόμενες βαθμίδες. Σε αυτή την περίπτωση, θα ισχύσει το ποσοστό που θα επιτύχουν βάσει της επίδοσής τους στις τελευταίες εξετάσεις.
 • Όλη η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων και αποφάσεων είναι εμπιστευτική.
 • Η υποτροφία καλύπτει μόνο τα ετήσια δίδακτρα υποχρεωτικού προγράμματος. Τα έξοδα των σχολικών λεωφορείων δεν συμπεριλαμβάνονται. Επιπλέον, για το 2οέτος του IB-DP δε συμπεριλαμβάνεται το κόστος εξετάσεων (exam fees).
 • Σε περίπτωση χορήγησης ακαδημαϊκής υποτροφίας δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω έκπτωσης λόγω προεξόφλησης των διδάκτρων.
 • Οι αιτήσεις, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά αποτελούν «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους γίνεται με γνώμονα τον αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα τους.

Log in with your credentials

Forgot your details?