Πολιτική Εισαγωγής

Στο CGS  έχουμε ως προτεραιότητα να παρέχουμε  ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που καλλιεργεί στο μέγιστο τις δεξιότητες και τη συνολική προσωπικότητα κάθε μαθητή μας, συνδέοντας την εμπειρία της τάξης με τη ζωή και την καθημερινότητα εκτός σχολείου. Οι μαθητές μας εξελίσσονται σε ένα περιβάλλον συνεχούς έρευνας, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού, λαμβάνοντας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και χτίζοντας θετικές στάσεις ζωής ώστε να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στον κόσμο που ζουν.

 

Το CGS είναι ένα πολύπλευρο καi πολυεπίπεδο σχολείο που προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα:

 • Παιδικός Σταθμός (2-3 ετών)
 • Προπρονηπιαγωγείο (3-4 ετών) IB  Primary Years Programme
 • Προνηπιαγωγείο (4-5ετών ) IB Primary Years Programme
 • Νηπιαγωγείο (5-6 ετών) IB Primary Years Programme
 • Δημοτικό  (6-12 ετών) IB Primary Years Programme
 • Γυμνάσιο – Α Λυκείου –IB Middle Years Programme (12-16 ετών)
 • Γενικό Λύκειο Β –Γ Λυκείου (16-18 ετών)
 • International Baccalaureate Diploma Programme (16-18 ετών )

Φιλοδοξία μας είναι να ενσωματώνουμε στο σχολείο μας παιδιά και γονείς  που ταιριάζουν στην εκπαιδευτική φιλοσοφία , το ήθος και τις αρχές μας.

Λόγω της πολυδιάστατης και πολυαισθητηριακής φύσης του ακαδημαϊκού προγράμματος του CGS, πριν αποδεχτούμε για εγγραφή έναν υποψήφιο μαθητή μας, προσπαθούμε να σχηματίζουμε μία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για εκείνον. Τα κριτήρια της εισαγωγής νέων μαθητών περιλαμβάνουν την ηλικία, τον βαθμό ωριμότητας και αυτονομίας, την ακαδημαϊκή επίδοση, τη στάση ως προς το περιβάλλον μάθησης, καθώς και το συνολικό προφίλ τους, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και επιδόσεις των υποψήφιων μαθητών μας, καθώς και τη συνολική δυναμική των υπό διαμόρφωση τμημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η εισαγωγή νέων μαθητών, βασίζεται στις παρακάτω παραμέτρους:

 • Προσωπική συνάντηση γνωριμίας με τον υποψήφιο μαθητή και το Διευθυντή της Βαθμίδας καθώς και εκπρόσωπο του τμήματος Σχολικών Ψυχολόγων (η συνάντηση διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και την τάξη στην οποία πρόκειται να εισαχθεί ο υποψήφιος μαθητής).
 • Προσωπική αξιολόγηση (διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και την τάξη στην οποία πρόκειται να εισαχθεί ο υποψήφιος μαθητής). Στις χαμηλότερες βαθμίδες (Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο – Α΄ Δημοτικού) εστιάζουμε στη δυναμική (potential) και στην προθυμία για συμμετοχή στις δραστηριότητες / εργασίες / καθήκοντα. Επιπλέον, σημαντικές παράμετροι αξιολόγησης είναι ο βαθμός ανεξαρτησίας και αυτονομίας. Ειδικότερα για την Α΄ Δημοτικού, αξιολογείται επιπρόσθετα και η σχολική ετοιμότητα των υποψήφιων μαθητών σε επίπεδο προγλωσσικών και προμαθηματικών δεξιοτήτων. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι υποψήφιοι μαθητές μας διαφοροποιούνται ως προς τις προσχολικές και σχολικές εμπειρίες  και ποικίλουν  ως προς τα στάδια ανάπτυξής τους.  Από τη Β΄ Δημοτικού και πάνω συνεκτιμώνται οι γραπτές εξετάσεις στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά, ενώ λαμβάνεται υπόψη (ανάλογα με την τάξη / βαθμίδα φοίτησης) το επίπεδο γνώσεων στα Αγγλικά και τη δεύτερη ξένη γλώσσα.
 • Έλεγχος επίδοσης από το προηγούμενο σχολείο του μαθητή από την Α’ Δημοτικού και πάνω.
 • Συνεκτιμάται η συμπλήρωση μίας Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης από τον βασικό εκπαιδευτικό του υποψήφιου μαθητή μας κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά με στόχο να έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα του μαθητή. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία της αρμόδιας Διεύθυνσης του CGS με τη Διεύθυνση του προηγούμενου σχολείου φοίτησης του υποψήφιου μαθητή.
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος μαθητής έχει αξιολογηθεί για πιθανές ειδικές αναπτυξιακές, σωματικές, μαθησιακές, συμπεριφορικές, κοινωνικές ή συναισθηματικές ανάγκες, προσκομίζονται και συνεκτιμώνται και οι όποιες εκθέσεις / γνωματεύσεις / βεβαιώσεις έχουν προκύψει από την αξιολόγηση. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που ο υποψήφιος μαθητής έχει δεχθεί υποστήριξη από ειδικούς σε κάποιον τομέα, ο γονέας / κηδεμόνας προσκομίζει στο σχολείο και την έκθεση προόδου του συμπληρωμένη από τον ειδικό που παρακολουθεί το παιδί.

Το σχολείο μας λειτουργεί σύμφωνα με την Αρχή των Ίσων Ευκαιριών προς όλους στην εκπαίδευση και ως εκ τούτου δέχεται μαθητές ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, φυλής, θρησκείας ή εθνικότητας.  Σκοπός μας είναι να διατηρούμε ισορροπημένα τμήματα από άποψη φύλου και ικανοτήτων / δυνατοτήτων σε κάθε τάξη μας, επομένως οι τελικές αποφάσεις αποδοχής μαθητών λαμβάνονται σε συνάρτηση με τις συνολικές συνθήκες του τμήματος και της τάξης τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και με τις δυνατότητες παροχής από την πλευρά του σχολείου υπηρεσιών μαθησιακής στήριξης.

Προκειμένου να εξεταστεί μία αίτηση, θα πρέπει να έχουν προσκομιστεί στο σχολείο όλα τα σχετικά έγγραφα συμπεριλαμβανομένων και όλων των εμπιστευτικών εκθέσεων και γνωματεύσεων και να έχει πραγματοποιηθεί η συνάντηση γνωριμίας και αξιολόγηση του υποψήφιου μαθητή.

Το CGS  διατηρεί το δικαίωμα ν’ αρνηθεί την εισαγωγή μαθητή σε οποιαδήποτε βαθμίδα φοίτησης, εάν οι δομές του σχολείου, δεν ανταποκρίνονται  στις εκπαιδευτικές,  σωματικές, κοινωνικές, συναισθηματικές ή συμπεριφορικές ανάγκες του υποψήφιου μαθητή.

Η απόφαση του CGS ανακοινώνεται τηλεφωνικά ή με e-mail από το Τμήμα Εισαγωγής Νέων Μαθητών, συνήθως μέσα σε μία εβδομάδα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί για εγγραφή καλούνται να αποδεχθούν ή να απορρίψουν  την προσφορά εντός μίας εβδομάδας, επικοινωνώντας με το  τμήμα Εισαγωγής  Νέων Μαθητών, το οποίο στη συνέχεια θα στείλει στην οικογένεια την επιστολή καλωσορίσματος και τη Δήλωση Έναρξης Φοίτησης (Δ.Ε.Φ.) προκειμένου να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τους γονείς / κηδεμόνες του μαθητή. Οι γονείς / κηδεμόνες προκειμένου να κατοχυρώσουν τη θέση και να επικυρώσουν την εγγραφή, καλούνται εντός 10 ημερών να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τη ΔΕΦ, και να καταβάλλουν την προβλεπόμενη βάσει του Τιμολογίου Υπηρεσιών του CGS προκαταβολή ή δόση αντίστοιχα. Μετά το πέρας των 10 ημερών, το σχολείο έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει σε άλλον υποψήφιο τη θέση.

Το CGS αποδίδει προτεραιότητα στους υποψήφιους μαθητές που έχουν αδέλφια που ήδη φοιτούν στο CGS, καθώς και στα παιδιά αποφοίτων του CGS. Ωστόσο, η εισαγωγή τους στο CGS εξαρτάται από την εκπλήρωση από την πλευρά των υποψηφίων των κριτηρίων εισαγωγής κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όταν ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων υπερβαίνει τη διαθεσιμότητα των θέσεων  για μία  συγκεκριμένη  τάξη, λειτουργεί λίστα αναμονής με συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας. Στη λίστα  αναμονής  προτεραιότητα δίνεται στους υποψήφιους μαθητές που έχουν αδέλφια που ήδη φοιτούν στο CGS καθώς και στα παιδιά αποφοίτων του CGS. Κατά την επιλογή των  μαθητών  από τη λίστα  αναμονής , συνεκτιμώνται και άλλα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων των γενικών ακαδημαϊκών ικανοτήτων τους, η ισορροπία φύλου (αριθμός κοριτσιών και αγοριών ανά τμήμα και τάξη) κλπ.

Όταν οι υποψήφιοι τοποθετούνται σε  λίστα  αναμονής, προσπαθούμε να τους δώσουμε  μια ρεαλιστική εκτίμηση των  πιθανοτήτων εισαγωγής καθώς και  την πιθανή χρονική στιγμή για την εγγραφή.  Ωστόσο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να  λάβουν υπόψη  ότι η εισαγωγή μαθητών στο CGS είναι μία δυναμική διαδικασία και ως εκ τούτου, κάποιες εξελίξεις είναι δύσκολο να προβλεφθούν, ειδικά σε περιόδους πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.  Κατά διαστήματα  επικοινωνούμε με τους γονείς των υποψηφίων μαθητών για να τους ενημερώσουμε  σχετικά με το status των εγγραφών και να επιβεβαιώσουμε ότι το ενδιαφέρον τους ισχύει ακόμα.

Log in with your credentials

Forgot your details?