Συμβουλευτική

Το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων μεριμνά για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, την ενίσχυση της ψυχικής και κοινωνικής τους ευεξίας καθώς και για την προαγωγή της μάθησης. Παράλληλα στοχεύει στην ολοκληρωμένη στήριξη των εκπαιδευτικών καθώς και των οικογενειών των μαθητών, ενεργοποιώντας τη συνεργασία του συστήματος:

simvouleytiki_01

Οι ψυχολογικές υπηρεσίες παρέχονται στους εξής άξονες:

simvouleytiki_02

Α1. Σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες σε επίπεδο τάξης:

simvouleytiki_03

Προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης

Εφαρμόζονται προγράμματα βιωματικών δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής στο σχολείο σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους κάθε ηλικιακής ομάδας.

Ακολουθούν ενδεικτικοί στόχοι κάθε βαθμίδας:

Νηπιαγωγείο:

• ΖΖΝ: Ευαισθητοποίηση των παιδιών σε βασικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως η έκφραση των αναγκών – επιθυμιών τους, στοχεύοντας στην ομαλή ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή.
• ΠΠΝ: Εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η ικανότητα για συνεργατικό παιχνίδι.
• ΠΝ: Ευαισθητοποίηση στην αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των βασικών συναισθημάτων.
• Ν: Καλλιέργεια μιας υγιούς Εικόνας Εαυτού. Κατανόηση των εννοιών: Μοναδικότητα – Διαφορετικότητα.


Δημοτικό:

• Α’: Βιωματικά παιχνίδια γνωριμίας καθώς και ενδυνάμωσης του ομαδικού πνεύματος και της συνεργατικότητας.
• Β’: Γνωριμία με τα συναισθήματά μας: Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων.
• Γ’: Διαστάσεις αυτοαντίληψης – αυτοεκτίμησης: Πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου – Εικόνα που έχουν «οι σημαντικοί άλλοι» για εμένα.
• Δ’: Εκπαίδευση στην αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων.
• Ε’: Σχολικός εκφοβισμός – ενημέρωση και ωφέλιμοι τρόποι αντιμετώπισης.
• ΣΤ’: Εικόνα εαυτού – Εικόνα σώματος – Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση.

Γυμνάσιο:

• Α’: Ασφαλής χρήση του διαδικτύου: Cyberbulling – Grooming.
Ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου – Εθισμός στο Διαδίκτυο.
• Β’: Διαμόρφωση «Ταυτότητας» και σχέσεις με συνομηλίκους.
• Γ’: Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Λύκειο:

• Α’: Στοχευμένες συναντήσεις Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Προαιρετική διεξαγωγή Τεστ ΣΕΠ.
• Β’: Ενδυνάμωση δεξιοτήτων οργάνωσης και ορθής διαχείρισης του χρόνου μελέτης.
• Γ’: Αποτελεσματική διαχείριση άγχους εξετάσεων.

 

Παρατήρηση στην τάξη

Πραγματοποιείται συστηματική παρατήρηση της δυναμικής της ομάδας στις τάξεις, στοχεύοντας στη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου και στην ενίσχυση των ψυχοκοινωνικών και μαθησιακών αναγκών των μαθητών.

Ανίχνευση Mαθησιακών Δυνατοτήτων και Aδυναμιών

α) Νηπιαγωγείο
Λογοθεραπευτικός / Εργοθεραπευτικός Έλεγχος:

Στο επίπεδο του Νηπιαγωγείου πραγματοποιείται προληπτικός λογοθεραπευτικός και εργοθεραπευτικός έλεγχος από εξειδικευμένο προσωπικό στο σύνολο των μαθητών μας.

β)Δημοτικό
Μαθησιακός έλεγχος:

• Κατά την ολοκλήρωση της Β’ Δημοτικού πραγματοποιείται προληπτικός ανιχνευτικός μαθησιακός έλεγχος στο σύνολο των μαθητών μας, μέσα από τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με στόχο τη φροντίδα των μαθητών που χρήζουν μαθησιακής ενδυνάμωσης.
• Κατά τη φοίτηση των μαθητών μας στην Γ΄ Δημοτικού, το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων μεριμνά για τον εντοπισμό των μαθητών που ενδέχεται να παρουσιάσουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Α2. Σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες με επίκεντρο τον μαθητή / τη μαθήτρια

simvouleytiki_04

Οι μαθητές παραπέμπονται στο Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων από τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς ή τη Διεύθυνση. Στη συνέχεια, το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων συνεργάζεται με την οικογένεια του μαθητή, με στόχο τον καταλληλότερο τρόπο στήριξης του μαθητή.

Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

Στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη τυχόν μαθησιακών δυσκολιών πραγματοποιείται από το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων ολοκληρωμένος μαθησιακός έλεγχος και στη συνέχεια, εάν κρίνεται απαραίτητο, προτείνεται αξιολόγηση από εξωσχολικό φορέα.

Διερεύνηση Συναισθηματικών Αναγκών

Στην περίπτωση που απαιτείται συναισθηματική διερεύνηση, το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων ανιχνεύει τις συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών και σχεδιάζει την κατάλληλη παρέμβαση. Εάν κρίνεται απαραίτητο, προτείνεται εκτίμηση από εξωσχολικό φορέα.

Β. Σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες με επίκεντρο τους εκπαιδευτικούς

simvouleytiki_05

Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών παρέχεται μέσα από την:

  • πραγματοποίηση ομάδων εκπαιδευτικών ανά επίπεδο ,
  • παροχή Συμβουλευτικής σε ατομικό επίπεδο, με σκοπό την υιοθέτηση «καλών πρακτικών» που αφορούν στην ενδυνάμωση του αισθήματος επάρκειας των μαθητών μας, καθώς και την
  • πραγματοποίηση επιμορφωτικών – βιωματικών σεμιναρίων, με βάση την παρατήρηση στις τάξεις και την εκτίμηση των αναγκών σε επίπεδο βαθμίδας/τάξης.

 

Γ. Σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες με επίκεντρο τους γονείς

simvouleytiki_06

• Πραγματοποιούνται συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής, εστιάζοντας στη μοναδικότητα και τις ανάγκες του κάθε οικογενειακού συστήματος.
• Πραγματοποιούνται ομιλίες ευαισθητοποίησης με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τα αιτήματα των γονέων.
• Δημιουργία ενημερωτικού υλικού με θέματα ψυχοπαιδαγωγικού περιεχομένου.

 

Δ. Προαιρετική Ζώνη

Εργαστήρι καλλιέργειας της συναισθηματικής νοημοσύνης EQ Workshop

Βιωματικό και δημιουργικό EQ workshop για παιδιά Γ’ έως ΣΤ’ Δημοτικού στην προαιρετική/απογευματινή ζώνη.

simvouleytiki_07

 

Study skills in Action: Active Learning

Το πρόγραμμα «Study skills in Action: Active Learning» λειτουργεί στην προαιρετική/απογευματινή ζώνη SMART αποσκοπώντας στην εκπαίδευση των μαθητών μας σε αποτελεσματικούς τρόπους μάθησης σε ολιγάριθμες ομάδες.

Ειδική μαθησιακή στήριξη

Στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από ειδικό παιδαγωγό στα πλαίσια εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης κατά τη διάρκεια της πρωϊνής ζώνης μαθημάτων.
• Εάν κριθεί απαραίτητο, προτείνεται από το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων η ειδική μαθησιακή στήριξη του παιδιού από εξειδικευμένο προσωπικό.
• Ο ειδικός παιδαγωγός σε συνεργασία με το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων και τον εκπαιδευτικό σχεδιάζει εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μαθητή.
• Οι ειδικοί παιδαγωγοί σε εβδομαδιαία βάση λαμβάνουν εποπτεία από το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων σχετικά με την εξέλιξη των μαθητών.

Log in with your credentials

Forgot your details?