Α. Ασύγχρονη Εκπαίδευση

1. Κάθε εκπαιδευτικός αναρτά εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στη διδακτέα ύλη, μέσω Managebac και Office 365.

2. Κάθε βαθμίδα προτείνει στους μαθητές ή/και γονείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις οποίες σχεδιάζει σε συνεργασία με το CGS for Student Success.

Οι δραστηριότητες αυτές έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Συνδέονται με τη διδακτέα ύλη και επομένως έχουν συγκεκριμένη στοχοθεσία
Προωθούν τη δημιουργικότητα
Προωθούν τη διερευνητική προσέγγιση της γνώσης (inquiry) μέσα από διαφορετικό περιβάλλον μάθησης.

 

Β. Σύγχρονη Εκπαίδευση

1. Ψηφιακή Τάξη :

Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο μέσω Microsoft Teams, ανά τμήμα ή/και σε μικρότερα γκρουπ μαθητών (θα τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα της κάθε βαθμίδας)

2. Εξ ατομικευμένη – Tutoring

Πρωτοβάθμια: επικοινωνία δασκάλας με μαθητές σε μικρά γκρουπ για επεξήγηση υλικού ή δραστηριοτήτων, διατήρηση επαφής, επίλυση αποριών, ενθάρρυνση
Δευτεροβάθμια: επικοινωνία κάθε tutor με tutees για επαφή, επίλυση αποριών επί διαδικασιών, ενθάρρυνση, οργάνωση διαχείρισης χρόνου

3. Webinars, σε πραγματικό χρόνο, μέσω Microsoft Teams, σε τμήμα, τάξη ή ομάδα μαθητών και σε γονείς.

Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο/ IB Primary Years Programme

 • Οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν με τους μαθητές τους, στέλνοντας βίντεο και δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή  στέλνουν ένα αρχείο (Παίζουμε στο σπίτι!) με δραστηριότητες/δράσεις και συνοδευτικό υλικό (βίντεο με τις εκπαιδευτικούς, αφήγηση βιβλίων σε powerpoint, booklets, εργασίες κοκ).
 • Managebac: Στην πλατφόρμα στέλνεται καθημερινά υλικό στους μαθητές από τις Νηπιαγωγούς και τις δασκάλες Aγγλικών, σε συνέχεια του θέματος που επεξεργάστηκαν με τους μαθητές τους στο online μάθημα της τηλεδιάσκεψης. Το υλικό έχει πολλές και διαφορετικές μορφές όπως δραστηριότητες Γλώσσας και Μαθηματικών,  παρουσιάσεις με αρχεία PowerPoint, αφηγήσεις βιβλίων, εκπαιδευτικά videos καθώς και άλλο ψηφιακό υλικό.
  Μέσω της πλατφόρμας, στέλνεται επίσης βιντεοσκοπημένο υλικό για τη Φυσική αγωγή, 2 φορές την εβδομάδα (αρχείο “Γυμναζόμαστε στο σπίτι!”)
 • Microsoft Teams: Καθημερινή διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο, για τα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Την Παρασκευή πραγματοποιείται συνδιδασκαλία και οι δυο εκπαιδευτικοί προσφέρουν στα παιδιά ποικίλα ερεθίσματα στο πλαίσιο ενός δίγλωσσου online περιβάλλοντος μάθησης. 

Δημοτικό / ΙΒ Primary Years Programme

 • Managebac: Στην πλατφόρμα στέλνεται καθημερινά υλικό στους μαθητές από το σύνολο των εκπαιδευτικών σε διαφορετικές ημέρες ανά μάθημα, σύμφωνα με πρόγραμμα που έχει σταλεί στους μαθητές. Το υλικό αφορά στο σύνολο των μαθημάτων του Δημοτικού και έχει πολλές και διαφορετικές μορφές όπως φύλλα εργασίας, επαναληπτικά φυλλάδια, παρουσιάσεις με αρχεία PowerPoint, εκπαιδευτικά videos καθώς και άλλο ψηφιακό υλικό.                                                                                                                                                                                                                      
 • Microsoft Teams: Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο, η οποία υλοποιείται με βάση ωρολόγιο πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ανάγκες της ηλικίας και της κάθε τάξης με διαφορετική συχνότητα εντός της εβδομάδας για κάθε τάξη. Οι τηλεδιασκέψεις αφορούν στο σύνολο των μαθημάτων σε όλες τις τάξεις με εξαίρεση την ώρα των Ομίλων Πολλαπλών Ενδιαφερόντων. Στόχος των τηλεδιασκέψεων πέρα από τη διατήρηση της επαφής με την εκπαιδευτική διαδικασία είναι η κάλυψη νέας ύλης με εξατομικευμένη παρέμβαση σε κάθε μαθητή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Οι μαθητές της Α’ Δημοτικού/IB PYP, λόγω ιδιαιτερότητας της ηλικίας, διδάσκονται τα μαθήματα των Ελληνικών και των Μαθηματικών σε μικρότερες ομάδες για να είναι αποτελεσματικότερη η τηλεδιδασκαλία τους. Το ίδιο εφαρμόζεται και στο ENL τμήμα Αγγλικών της Α’ Δημοτικού. Τα Εικαστικά για την Α’ και Β’ Δημοτικού/IB PYP, όπως και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, διεξάγεται σε εβδομαδαία βάση τόσο με ασύγχρονη όσο και με σύγχρονη μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα υπόλοιπα μαθήματα ειδικοτήτων για όλες τις τάξεις διδάσκονται σε εβδομαδιαία συχνότητα με μορφή ασύγχρονης διδασκαλίας και ανά 15 ημέρες με μορφή σύγχρονης διδασκαλίας (τηλεδιασκέψεις).
 • Approaches To Learning (ATL): Το σύνολο των μαθητών έχουν λάβει συμβουλές διαχείρισης χρόνου, οργάνωσης και αποτελεσματικής μελέτης σε συνεργασία με το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων και των εκπαιδευτικών τους.

 

Πρόγραμμα Τηλεδιασκέψεων: Βάσει νέου ωρολογίου προγράμματος*

Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο: μέσω Microsoft Teams

*Το ωρολόγιο πρόγραμμα επανασχεδιάζεται και αναπροσαρμόζεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες και εκπαιδευτικούς στόχους κάθε περιόδου.

Γυμνάσιο – A’Λυκείου/ ΙΒ Middle Years Programme

Managebac : Στην πλατφόρμα αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό, μετά από συντονισμό της κάθε ομάδας μαθημάτων του MYP. (Φύλλα διδασκαλίας, φύλλα εργασίας, φύλλα αναστοχασμού, φύλλα απαντήσεων, επαναληπτικά φυλλάδια, παρουσιάσεις με αρχεία PowerPoint, εκπαιδευτικά video, equiz και άλλο ψηφιακό υλικό).

Microsoft Teams : Τηλεδιδασκαλία, η οποία υλοποιείται με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών. Το ManageBac και το Microsoft Teams χρησιμοποιούνται σε αναλογία περίπου 50/50, σύμφωνα με τους σκοπούς του κάθε μαθήματος και τις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας.

Θεσμός Tutor : Οι σύμβουλοι καθηγητές (tutors) επικοινωνούν με τους μαθητές, προκειμένου να τους καθοδηγήσουν και να τους υποστηρίξουν στη νέα μορφή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Approaches To Learning (ATL): Διδασκαλία δεξιοτήτων μάθησης μέσω τηλεδιδασκαλίας στους μαθητές της Α’ γυμνασίου και ανάρτηση σχετικού υλικού για όλους τους μαθητές με συμβουλές διαχείρισης χρόνου, οργάνωσης και αποτελεσματικής μελέτης. Οδηγίες οργάνωσης ημερήσιου και μηνιαίου ημερολογίου σχολικών υποχρεώσεων.

 

Πρόγραμμα Τηλεδιασκέψεων: Βάσει ωρολογίου προγράμματος

Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο: Microsoft Teams

Γενικό Λύκειο (Β’ & Γ’ Λυκείου)

 • Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα διδάσκονται κανονικά μέσω Microsoft Teams.

 

Πρόγραμμα Τηλεδιασκέψεων: Βάσει ωρολογίου προγράμματος

Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο: Microsoft Teams

 

ΙΒ Diploma Programme

 • Τα  μαθήματα διδάσκονται κανονικά μέσω Microsoft Teams.

Πρόγραμμα Τηλεδιασκέψεων: Βάσει ωρολογίου προγράμματος

Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο: Microsoft Teams

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικό Τμήμα

Aποστολή εκπαιδευτικού υλικού στο Μanagebac στους μαθητές

Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο μέσω Microsoft Teams με τους μαθητές, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε βαθμίδας.

 

 Δημοτικό/IB Primary Years Programme

 • Προετοιμασία και αποστολή εκπαιδευτικού περιεχομένου στο   Μanagebac υλικό  σε καθημερινή βάση. Το υλικό αυτό έχει ποικίλες μορφές (Reading Comprehension, Vocabulary Enhancement, Listening Comprehension, Grammar Enhancement), προσαρμοσμένο πάντα στους στόχους της κάθε ηλιακής ομάδας και του αντίστοιχου Stage που ακολουθούν οι μαθητές.
 • Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο μέσω Microsoft Teams & on-line επικοινωνία με τους μαθητές  όλων των τάξεων για παράδοση νέας ύλης.

Γυμνάσιο- A’ Λυκείου/ΙΒ Middle Years Programme & Γενικό Λύκειο

 • Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού, ανάθεση εργασιών, ανατροφοδότηση μέσω Μanagebac
 • Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο μέσω Microsoft Teams βάσει ωρολογίου προγράμματος

Αναλογία αξιοποίησης Managebacκαι Teams 50/50

 

Γαλλικό Τμήμα

 Δημοτικό/IB Primary Years Programme

 • Προετοιμασία και αποστολή εκπαιδευτικού περιεχομένου στο  Μanagebac  σε καθημερινή βάση.
 • Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο μέσω Microsoft Teams & on-line επικοινωνία με τους μαθητές  όλων των τάξεων για παράδοση νέας ύλης.

Γυμνάσιο – Α’ Λυκείου / IB Middle Years Programme

 • Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού, ανάθεση εργασιών, ανατροφοδότηση μέσω Μanagebac
 • Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο μέσω Microsoft Teams βάσει ωρολογίου προγράμματος

Αναλογία αξιοποίησης Managebacκαι Teams 50/50

 

 

Γερμανικό Τμήμα

Δημοτικό /ΙΒ Primary Years Programme

 • αποστολή εκπαιδευτικού υλικού μέσω Μanagebac από 12/03
 • Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο μέσω Microsoft Teams από 24/03 με στόχο την παράδοση νέας ύλης

Γυμνάσιο / ΙΒ Middle Υears Programme

 • αποστολή εκπαιδευτικού υλικού, ανάθεση εργασιών και ανατροφοδότηση μέσω Μanagebac
 • Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο μέσω Microsoft Teams βάσει ωρολογίου προγράμματος
 • αναλογία αξιοποίησης Managebac και Teams 50/50

IB Diploma Programme

 • Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο μέσω Microsoft Teams (από 12/03), ακολουθώντας το ωρολόγιο πρόγραμμα του IB Diploma Programme, και ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού και ανατροφοδότησης μέσω Managebac

 

 

Ισπανικό Τμήμα

Αναρτήσεις εκπαιδευτικού υλικού μέσω  Managebac και online συναντήσεις με τους μαθητές.

Δημοτικό /ΙΒ Primary Years Programme

 • Ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού μέσω Mangebac σε όλες τις τάξεις. Το υλικό είναι προσαρμοσμένο ανάλογα με το επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών.
 • Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο μέσω Microsoft Teams και παράδοση νέας ύλης.

Γυμνάσιο-Α’Λυκείου/ ΙΒ Middle Υears Programme

 • Ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού μέσω Mangebac σε όλες τις τάξεις. Το υλικό είναι προσαρμοσμένο ανάλογα με το επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών.
 • Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο μέσω Microsoft Teams και παράδοση νέας ύλης.

IB Diploma Programme

 • Οι μαθητές λαμβάνουν υλικό μέσω managebac
 • Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο μέσω Microsoft Teams από την επόμενη ημέρα αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων (12 Μαρτίου).

Απογευματινή Ζώνη - SMART

Club Ξένων Γλωσσών

Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά – Ισπανικά – Κινεζικά

 • Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο μέσω Microsoft Teams (13 Μαρτίου)
 • Ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού (ασύγχρονη επικοινωνία) μέσω Μanagebac  για όλα τα τμήματα Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών και Ισπανικών
 • Ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού (ασύγχρονη επικοινωνία) μέσω EMail για τα τμήματα των Κινεζικών

εξ’ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Microsoft Teams

Ειδικά Προγράμματα

CGS for Student Success

Νηπιαγωγείο – IB Primary Years Programme
Δημιουργία  οπτικοποιημένης διήγησης  ιστορίας- αφήγηση-video. Στόχος η κατανόηση του απαραίτητου πλαισίου για τη σταδιακή προσαρμογή στις νέες συνθήκες μάθησης των μικρών μαθητών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά ηλικίας τους.

Δημοτικό – IB Primary Years Programme
Δημιουργία  οπτικοποιημένης διήγησης  ιστορίας- αφήγηση-video. Στόχος η κατανόηση του απαραίτητου πλαισίου για τη σταδιακή προσαρμογή στις νέες συνθήκες μάθησης των μικρών μαθητών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά ηλικίας τους.

Δημιουργία δραστηριοτήτων για τη σύνδεση της γνώσης με τη ζωή λαμβάνοντας υπόψη το νέο περιβάλλον μάθησης, το σπίτι. Στόχος η μάθηση να συνεχίσει να εμπεριέχει τα χαρακτηριστικά του προγράμματος IB PYP (διερευνητική, βιωματική  μάθηση). Σταδιακή δημιουργία εκπαιδευτικού “toolbox” με πολυποίκιλο υλικό που διευκολύνει τον μαθητή στη διαδικασία μάθησης.  Στόχος η αυτονομία στη μάθηση και η μετατροπή του δωματίου σε χώρο μελέτης και έρευνας.

Γυμνάσιο – Α’Λυκείου- IB Middle Years Programme
Παρουσίαση των βασικών στοιχείων διάφορων δεξιοτήτων με τη μορφή video και πρόταση για την υλοποίηση από τους μαθητές δημιουργικών δραστηριοτήτων (challenges) οι οποίες σχετίζονται με την δεξιότητα που έχει παρουσιαστεί, την επικαιρότητα το κοινωνικό πλαίσιο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Στη συνέχεια το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων «μοιράζεται»  στη σχολική κοινότητα (Students to Students).

Πραγματοποίηση webinars για την ολόπλευρη ανάπτυξη των  συγκεκριμένων δεξιοτήτων.

Στόχος η καλλιέργεια δεξιοτήτων (θεωρία και εφαρμογή).

IB Diploma Programme
Παραγωγή Video για την παρουσίαση των βασικών παραμέτρων που χρειάζεται να έχουν οι μαθητές για τη γραφή του Personal Statement (Student to Student).

 

Log in with your credentials

Forgot your details?