Λειτουργία

Κανονισμοί Λειτουργίας

Οι Πολιτικές και οι Κανονισμοί Λειτουργίας* που διέπουν τη σχολική ζωή και καθημερινότητα διαμορφώνονται μέσα από συνεργασία των διευθυντών όλων των βαθμίδων καθώς και των στελεχών της διοίκησης του Σχολείου. Εμπλουτίζονται και ανανεώνονται  συχνά και είναι απαραίτητο γονείς και μαθητές/τριες να ανατρέχουν και να ενημερώνονται σε τακτά διαστήματα. Οι προσθήκες και τα ανανεωμένα άρθρα έχουν ανάλογη σήμανση ώστε να εντοπίζονται με ευκολία.

Οι γονείς  καλούνται να αποδεχθούν τις Πολιτικές και τους Κανονισμούς Λειτουργίας του CGS και των IB World Schools υπογράφοντας τη Δήλωση Συνέχισης Σπουδών, ενώ οι νέοι γονείς του CGS αποδέχονται υπογράφοντας την αίτηση εγγραφής του μαθητή/τριας.

Στη διαμόρφωση άρθρων των Πολιτικών και οι Κανονισμών Λειτουργίας έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του οποίου η συμβολή είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων

Το Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων* αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη σχολική ζωή και καθημερινότητα και για την καλή επικοινωνία και τις σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών – σχολείου – γονέων. Διαμορφώνεται μέσα από συνεργασία των διευθυντών όλων των βαθμίδων καθώς και των στελεχών της διοίκησης του Σχολείου. Εμπλουτίζεται και ανανεώνεται  συχνά και είναι απαραίτητο γονείς και μαθητές να ανατρέχουν και να ενημερώνονται σε τακτά διαστήματα. Οι προσθήκες και τα ανανεωμένα άρθρα έχουν ανάλογη σήμανση ώστε να εντοπίζονται με ευκολία.

Οι γονείς και οι μαθητές καλούνται να ενημερωθούν για το Εγχειρίδιο και να υπογράψουν σχετικά στη Δήλωση Συνέχισης Σπουδών, ενώ οι νέοι γονείς του CGS  υπογράφουν οτι έλαβαν γνώση στην αίτηση εγγραφής του μαθητή/τριας.

Στη διαμόρφωση του Εγχειριδίου Μαθητών-Γονέων έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του οποίου η συμβολή είναι ιδιαίτερα σημαντική.

 

*Οι Πολιτικές και οι Κανονισμοί Λειτουργίας καθώς και το Εγχειρίδιο Μαθητών – Γονέων βρισκεται προς επικαιροποίηση για το σχολικό έτος 2017-18.

 

Log in with your credentials

Forgot your details?