Λειτουργία

Κανονισμοί Λειτουργίας

Οι Πολιτικές και οι Κανονισμοί Λειτουργίας* που διέπουν τη σχολική ζωή και καθημερινότητα διαμορφώνονται μέσα από συνεργασία των διευθυντών όλων των βαθμίδων καθώς και των στελεχών της διοίκησης του Σχολείου. Εμπλουτίζονται και ανανεώνονται  συχνά και είναι απαραίτητο γονείς και μαθητές/τριες να ανατρέχουν και να ενημερώνονται σε τακτά διαστήματα. Οι προσθήκες και τα ανανεωμένα άρθρα έχουν ανάλογη σήμανση ώστε να εντοπίζονται με ευκολία.

Οι γονείς  καλούνται να αποδεχθούν τις Πολιτικές και τους Κανονισμούς Λειτουργίας του CGS και των IB World Schools υπογράφοντας τη Δήλωση Συνέχισης Σπουδών, ενώ οι νέοι γονείς του CGS αποδέχονται υπογράφοντας την αίτηση εγγραφής του μαθητή.

Στη διαμόρφωση άρθρων των Πολιτικών και οι Κανονισμών Λειτουργίας έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του οποίου η συμβολή είναι ιδιαίτερα σημαντική.

 

Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – EU General Data Protection Regulation 

Την 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή και στη χώρα μας ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα«. Το νομοθέτημα επιβάλλει αυστηρές υποχρεώσεις σχετικά με τη συλλογή και κάθε άλλη πράξη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων, στους οποίους αναφέρονται τα δεδομένα αυτά. Εν προκειμένω πρόκειται για τα δεδομένα που αφορούν εσάς ως γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τα δεδομένα των παιδιών σας.

Κατ’ αρχάς σημειώνουμε ότι ο νόμος δεν προστατεύει μόνο τα λεγόμενα «ευαίσθητα δεδομένα» που αναφέρονται στην υγεία, τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις κλπ, αλλά ρυθμίζει την επεξεργασία κάθε πληροφορίας που ταυτοποιεί άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο, όπως το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση κατοικίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο ΑΦΜ κλπ.

Το σχολείο μας -όπως και όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας- επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (ονοματεπώνυμο μαθητή, βαθμολογία, απουσίες, βραβεία, διαγωγή, στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των γονέων, ΑΦΜ κλπ) καθώς και όσα εσείς μας γνωστοποιείτε και μας επιτρέπετε -μέσω της συγκατάθεσής σας- να χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο της σχολικής ζωής του  μαθητή, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εκπαίδευση και να χορηγούμε αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών στα παιδιά σας και εν γένει να συμβάλουμε στην ευρύτερη συγκρότηση της προσωπικότητάς τους μέσα από εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δράσεις που διοργανώνουμε.

Log in with your credentials

Forgot your details?