Ταμείο Αρωγής & Υποτροφιών

Ταμείο Υποτροφιών

Πρόγραμμα Ακαδημαϊκών Υποτροφιών 2024-25

Το CGS προσφέρει υποτροφίες σπουδών για εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου/ΙΒ MYP2, στην Α’ Λυκείου/ΙΒ MYP5 και στο ΙΒ Diploma Programme για το σχολικό έτος 2024-2025.

Στη διαδικασία υποτροφιών μπορούν να συμμετέχουν τόσο μαθητές του CGS, όσο και μαθητές άλλων σχολείων.

Για το σχολικό έτος 2024-25, προβλέπονται:
Έως 5 Ολικές  Υποτροφίες για την Α’ Γυμνασίου/ΙΒ MYP
Έως 2 Ολικές  για την Α’ Λυκείου/ΙΒ MYP
1 ολική & έως 4 μερικές Υποτροφίες για το IB Diploma Programme

Οι Υποτροφίες εξαιρετικής ακαδημαϊκής επίδοσης απονέμονται βάσει της βαθμολογίας που θα επιτύχουν οι υποψήφιοι υπότροφοι σε γραπτές εξετάσεις, σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η χορήγηση Ολικής Υποτροφίας προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80% και επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη (το προφίλ του μαθητή συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του).
 • Η χορήγηση Μερικής Υποτροφίας (30 %- 80%) προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 60% και επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη (το προφίλ του μαθητή συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του).

 

Ημερομηνία Γραπτών Εξετάσεων Υποτροφιών

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Σάββατο 9 Μαρτίου 2024

Τρίτη 5 Μαρτίου 2024

 Ώρα Προσέλευσης  8.30 π.μ
 Ώρα Έναρξης  9.30 π.μ
 Διάρκεια Γραπτών Εξετάσεων  3 ώρες  (1 ώρα ανά μάθημα)

 

Οι υποψήφιοι μαθητές θα αξιολογηθούν στα παρακάτω μαθήματα:

Α’ Γυμνασίου/MΥP

Α’ Λυκείου/MYP

Διάρκεια
Μαθηματικά 1 ώρα
Νεοελληνική Γλώσσα 1 ώρα
Αγγλικά 1 ώρα

 

IB Diploma Programme Μαθήματα   Διάρκεια
Αγγλικά

ΜΕΡΟΣ Α : Ανάλυση κειμένου

ΜΕΡΟΣ Β : Έκθεση

1 ώρα
Μαθηματικά

ΜΕΡΟΣ Α : 8‐10 ασκήσεις πολλαπλών επιλογών

ΜΕΡΟΣ Β: 4‐5 αναλυτικές ασκήσεις (στα ελληνικά/ αγγλικά)

1 ώρα
Τεστ λογικής σκέψης 5 ασκήσεις πολλαπλών επιλογών ( στα αγγλικά) 30 λεπτά

 

Οι υποψήφιοι δεν εξετάζονται σε συγκεκριμένη ύλη, ως εκ τούτου είναι επαρκές το γνωστικό φορτίο που ήδη έχουν, σε κάθε κατηγορία, από τις προηγούμενες τάξεις

Στο τέλος της σελίδας επισυνάπτονται δείγματα ασκήσεων για τις εξετάσεις υποτροφιών για την εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου/MYP2, στην Α΄ Λυκείου/MYP5 και στο ΙΒ Diploma Programme.

Οι υποψήφιοι με τις υψηλότερες βαθμολογίες στις γραπτές δοκιμασίες θα κληθούν στη συνέχεια σε προσωπική συνέντευξη.

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις υποτροφιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Ακαδημαϊκής Υποτροφίας.
Έναρξη Αιτήσεων: Φεβρουάριος 2024
Προθεσμία Αιτήσεων: Τρίτη, 5 Μαρτίου στις 13:00.
Κόστος Αίτησης: 50 εύρω

Αίτηση Χορήγησης Ακαδημαϊκής Υποτροφίας

 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών, δε θα γίνονται δεκτές.

Συμπλήρωση Αίτησης ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://cgs.openapply.com/

Εάν είστε ήδη γονέας του CGS, η διαδικασία απαιτεί σύνδεση στον λογαριασμό του γονέα/κηδεμόνα, επιλέγοντας το κουμπί Sign In, που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος της ιστοσελίδας, στη συνέχεια επιλογή (κλικ) στο όνομα του μαθητή που εμφανίζεται με μπλε γράμματα στο μέσο της οθόνης και τέλος επιλογή στην Αίτηση από την λίστα με τις διαθέσιμες ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο scholarship@cgs.edu.gr

Δικαιολογητικά

Για όσους υποψήφιους προκριθούν πιθανόν να ζητηθεί η υποβολή επικυρωμένων δικαιολογητικών που κρίνονται απαραίτητα για την εξέταση του αιτήματος, όπως:

 1. Ακαδημαϊκή επίδοση (βαθμολογία) του υποψήφιου του τρέχοντος και του προηγούμενου σχολικού έτους.
 2. Συνοδευτική επιστολή στην οποία θα αναπτύσσονται οι λόγοι και τα επιχειρήματα για τα οποία υποβάλετε αίτηση καθώς και υποστηρικτικό υλικό για την υποψηφιότητα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταγράφονται όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν:
 • τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του εκτός σχολείου (π.χ. πιστοποιητικά γλωσσομάθειας / πληροφορικής)
 • τις διακρίσεις του σε διαγωνισμούς (π.χ. Μαθηματική Εταιρεία, Ρητορικοί Λόγοι, καλλιτεχνικές διακρίσεις, αθλητικές διακρίσεις)
 • την πολύπλευρη συμβολή του στη σχολική ζωή (π.χ. εκπροσώπηση του σχολείου σε δράσεις εθελοντισμού, σχολικές εκδηλώσεις)
 • την πολυμερή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (π.χ. κλίσεις και ενδιαφέροντα)

Αποτελέσματα / Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Ενημέρωση οικογενειών για την πρόκριση ή μη στο επόμενο στάδιο (προσωπικές συνεντεύξεις): Έως Τρίτη 26 Μαρτίου.
 • Συνεντεύξεις των Υποψηφίων με τις υψηλότερες βαθμολογίες: 26-29 Μαρτίου.
 • Ενημέρωση οικογενειών για το εάν οι υποψήφιοι προτείνονται για υποτροφία και αν ναι σε τι ποσοστό: Έως Τρίτη 1η Απριλίου.
 • Προθεσμία αποδοχής υποτροφίας: Παρασκευή 5 Απριλίου

Γενικές Επισημάνσεις

 • Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη συμμετοχή του παιδιού στις γραπτές εξετάσεις, θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό των €50,00. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του παιδιού στις εξετάσεις υποτροφιών, το καταβληθέν ποσό των €50,00 δεν επιστρέφεται.
 • Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας (θεωρημένο από ΚΕΠ).
 • Η τελική επιλογή των υποτρόφων προκύπτει από τις προτάσεις της επιτροπής υποτροφιών η οποία αποτελείται από τα μέλη της Διεύθυνσης της σχετικής βαθμίδας.
 • Οι γονείς θα ενημερωθούν για το τεταρτημόριο στο οποίο κατατάσσονται τα παιδιά τους σύμφωνα με την επίδοσή τους και στα 3 μαθήματα και όχι για την αναλυτική βαθμολογία ανά μάθημα.
 • Οι αποφάσεις του Ταμείου Αρωγής & Υποτροφιών θεωρούνται οριστικές και αμετάκλητες και δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση ή επανεξέταση.
 • Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα έτη φοίτησης εφόσον οι υπότροφοι:
  1. είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις
  2. εξακολουθούν να πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις (μέσος όρος βαθμολογίας άνω του 18 ½)
  3. η διαγωγή χαρακτηρίζεται «εξαιρετική» και το γενικότερο προφίλ τους εξακολουθεί να συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του.
  4. έχουν ενεργό συμμετοχή στη σχολική κοινότητα (συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς, εκπροσώπηση του σχολείου σε δράσει εθελοντισμού, σχολικές εκδηλώσεις κτλ).
 • Οι μαθητές που έχουν κατοχυρώσει ακαδημαϊκή υποτροφία στην Α΄ Γυμνασίου ή Α΄ Λυκείου και θέλουν να φοιτήσουν στο ΙΒ Diploma Programme, έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ποσό της υποτροφίας ίσο με αυτό που θα είχαν αν φοιτούσαν στο Γενικό Λύκειο ή να συμμετάσχουν εκ νέου στις εξετάσεις υποτροφιών για το IB Diploma Programme προκειμένου να αυξήσουν το ποσοστό υποτροφίας τους.
 • Οι υπότροφοι που επιθυμούν να αυξήσουν το ποσοστό υποτροφίας τους, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις υποτροφιών στις επόμενες βαθμίδες. Σε αυτή την περίπτωση, θα ισχύσει το ποσοστό που θα επιτύχουν βάσει της επίδοσής τους στις τελευταίες εξετάσεις.
 • Όλη η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων και αποφάσεων είναι εμπιστευτική.
 • Η υποτροφία καλύπτει μόνο τα ετήσια δίδακτρα υποχρεωτικού προγράμματος. Τα έξοδα των σχολικών λεωφορείων δεν συμπεριλαμβάνονται. Επιπλέον, για το 2οέτος του IB-DP δε συμπεριλαμβάνεται το κόστος εξετάσεων (exam fees).
 • Σε περίπτωση χορήγησης ακαδημαϊκής υποτροφίας δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω έκπτωσης λόγω προεξόφλησης των διδάκτρων.
 • Οι αιτήσεις, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά αποτελούν «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους γίνεται με γνώμονα τον αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα τους.

Ταμείο Αρωγής

Πρόγραμμα Αρωγής 2024-25 

Το πρόγραμμα αρωγής απευθύνεται μόνο σε μαθητές του CGS. Η Αρωγή χορηγείται σε μαθητές που έχουν ήδη φοιτήσει για ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό έτος στο CGS κατόπιν αξιολόγησης ατομικού φακέλου του μαθητή. Τα κριτήρια είναι κυρίως οικονομικά, λαμβάνονται όμως υπόψη η ακαδημαϊκή επίδοση, η διαγωγή του μαθητή, καθώς και το συνολικό προφίλ του το οποίο θα πρέπει να συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του.

Μετά την εξέταση του αιτήματος μπορεί να χορηγηθεί αρωγή μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, η οποία θα καλύπτει ποσοστό 10%-100% των διδάκτρων του υποχρεωτικού προγράμματος.

Προθεσμία Αίτησης Αρωγής: Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024 [23:59]

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, δε θα γίνονται δεκτές.

Συμπλήρωση Αίτησης Αρωγής για τη Σχολική Χρονιά 2024-25, ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://cgs.openapply.com/ 

Εάν είστε ήδη γονέας του CGS, η διαδικασία απαιτεί σύνδεση στον λογαριασμό του γονέα/κηδεμόνα, επιλέγοντας το κουμπί Sign In, που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος της ιστοσελίδας, στη συνέχεια επιλογή (κλικ) στο όνομα του μαθητή που εμφανίζεται με μπλε γράμματα στο μέσο της οθόνης και τέλος επιλογή στην Αίτηση από την λίστα με τις διαθέσιμες ενέργειες.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα των τριών τελευταίων ετών.
 2. Φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους (Ε1) καθώς και των δηλώσεων Ε2, Ε3 εφόσον κατατίθενται.
 3. Ε9
 4. Συνοδευτική επιστολή στην οποία θα αναπτύσσονται οι λόγοι και τα επιχειρήματα για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση, τα οικογενειακά βάρη ή οι ιδιάζουσες οικογενειακές συνθήκες καθώς και υποστηρικτικό υλικό για την υποψηφιότητα (πχ δελτίο ταμείου ανεργίας, δελτίο μισθοδοσίας, αποδεικτικά δανείων κλπ).
 5. Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/1986 του έτερου γονέα/κηδεμόνα (με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή ΑΤ) ότι εξουσιοδοτεί τον αιτούντα να καταθέσει αντ’ αυτού και για λογαριασμό του τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση της υποβληθείσας αίτησης αρωγής για το τέκνο τους, ότι έχει ενημερωθεί για τη διαδικασία και αποδέχεται το περιεχόμενό της και ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το CGS.

Επισημάνσεις

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης υποτροφίας είναι η επικύρωση της Δήλωσης Συνέχισης Σπουδών και η καταβολή της προκαταβολής για το σχολικό έτος 2024-2025
 • Κατά την εξέταση του αιτήματος είναι πιθανόν να ζητηθεί η υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων ή/και επιπλέον δικαιολογητικών που κρίνονται απαραίτητα.
 • Οι αιτήσεις εξετάζονται μόνο στην περίπτωση που οικονομικά υπόχρεος είναι ένας ή και οι δύο γονείς
 • Η υποτροφία καλύπτει μόνο τα ετήσια δίδακτρα υποχρεωτικού προγράμματος. Τα έξοδα των σχολικών λεωφορείων δεν συμπεριλαμβάνονται.
 • Σε περίπτωση χορήγησης αρωγής δεν υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω έκπτωσης λόγω προεξόφλησης των διδάκτρων.
 • Αιτήσεις γονέων που έχουν προεξοφλήσει τα δίδακτρα του σχολικού έτους 2024-25 δεν εξετάζονται.
 • Όλη η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων και αποφάσεων είναι εμπιστευτική.
 • Οι αιτήσεις, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά αποτελούν «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους γίνεται με γνώμονα τον αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα τους.

Attachments

Log in with your credentials

Forgot your details?