Εκπαίδευση

Τα Εκπαιδευτικά μας Προγράμματα:

  • αναδεικνύουν τα ατομικά χαρίσματα και τις δεξιότητες των μαθητών.
  • εξασφαλίζουν διαδικασίες και μεθόδους που επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και να διαμορφώσουν κριτήρια επιλογών.
  • καθοδηγούν τους μαθητές προκειμένου να συνδυάσουν τη μαθησιακή εμπειρία με τις πραγματικότητες του κόσμου που τους περιβάλλει.
  • ενισχύουν την πρωτοβουλία, την αυτενέργεια, καλλιεργούν την εκτίμηση και τον σεβασμό στον άνθρωπο και τις πανανθρώπινες αξίες.
  • προσφέρουν στο μαθητή εξειδικευμένη γνώση και μια παγκόσμια οπτική της γνώσης-εξασφαλίζουν ικανές συνθήκες για την επιτυχή πρόσβασή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ακόλουθα στην αγορά εργασίας σ’ έναν εξελισσόμενο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Σύγχρονοι εκπαιδευτικοί, με σπουδές και εμπειρία εργασίας σε διεθνείς οργανισμούς, που επιμορφώνονται συστηματικά, υλοποιούν τα Εκπαιδευτικά μας Προγράμματα, τα οποία με τη σειρά τους εποπτεύονται και αξιολογούνται από διεθνείς φορείς.

Log in with your credentials

Forgot your details?