Προγραμματισμός & Διαδικασία Ένταξης

Στο CGS η εισαγωγή ένος νέου μαθητή στα τμήματα της Β’ Ξένης Γλώσσας περιλαμβάνει μια σειρά από βήματα προκειμένου ο μαθητής/τρια να ενταχθεί στο καταλληλότερο για αυτόν επίπεδο και να μπορέσει να ενσωματωθεί γρήγορα αλλά και ομάλα στους ρυθμούς της νέας του τάξης.

Ιδιαιτέρως σημαντική σε αυτήν την διαδικασία είναι η αναλυτική καταγραφή του γλωσσικού υπόβαθρου του νέου μαθητή όσο αφορά τις γνώσεις του στην Β’ Ξένη Γλώσσα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των εξής βημάτων:

προσωπική συνέντευξη με τον ίδιο το μαθητή καθώς και τους γονείς του, όπου αξιολογούνται οι γλωσσικές του ικανότητες ανάλογα με τους στόχους της τάξης στην οποία πρόκειται να ενταχθεί,
κατατακτηρίου τεστ διαβαθμισμένης δυσκολίας ώστε να εκτιμιθεί με ακρίβεια το γλωσσικό επίπεδο του μαθητή/τριας.

  1. Τα δύο αυτά εργαλεία επιτρέπουν στο τμήμα ξένων γλωσσών να αξιολογήσει τους νέους μαθητές στο σύνολο των γλωσσικων δεξιοτήτων, όπως αυτές ορίζονται από αμφότερα το Κοινό Ευρωπαικό Πλάισιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και το IB PYP  (Γραπτός και προφορικός λόγος και κατανόηση).
  2. Σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια δεν έχει διδαχθεί στο παρελθόν την Β’ ξένη γλώσσα της επιλογής του προσφέρεται επιπλέον στήριξη σε εξατομικευμένο επίπεδο μέσα στην τάξη, καθώς και δίνεται στον μαθητή η δυνατότητα εξατομικευμένης ενισχυτικής διδασκαλίας στα πλάισια του προαιρετικού προγράμματος (Club Ξένων Γλωσσών).

Log in with your credentials

Forgot your details?