Προγραμματισμός & Διαδικασία Ένταξης

Στο CGS η εισαγωγή ενός νέου μαθητή στα τμήματα της Β’ Ξένης Γλώσσας περιλαμβάνει μια σειρά από βήματα προκειμένου ο μαθητής να ενταχθεί στο καταλληλότερο για αυτόν επίπεδο και να μπορέσει να ενσωματωθεί γρήγορα, αλλά και ομαλά στους ρυθμούς της νέας του τάξης.

Ιδιαιτέρως σημαντική σε αυτήν τη διαδικασία είναι η αναλυτική καταγραφή του γλωσσικού υπόβαθρου του νέου μαθητή όσον αφορά στις γνώσεις του στην Β’ Ξένη Γλώσσα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των εξής βημάτων:

προσωπική συνέντευξη με τον ίδιο τον μαθητή, όπου αξιολογούνται οι γλωσσικές του ικανότητες ανάλογα με τους στόχους της τάξης στην οποία πρόκειται να ενταχθεί,
κατατακτηρίου τεστ διαβαθμισμένης δυσκολίας ώστε να εκτιμηθεί με ακρίβεια το γλωσσικό επίπεδο του μαθητή.

  1. Τα δύο αυτά εργαλεία επιτρέπουν στο τμήμα ξένων γλωσσών να αξιολογήσει τους νέους μαθητές στο σύνολο των γλωσσικών δεξιοτήτων, όπως αυτές ορίζονται από αμφότερα το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και το Πρόγραμμα Σπουδών του IB PYP.
  2. Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν έχει διδαχθεί στο παρελθόν την Β’ ξένη γλώσσα της επιλογής του προσφέρεται επιπλέον στήριξη σε εξατομικευμένο επίπεδο μέσα στην τάξη, ενώ δίνεται παράλληλα στον μαθητή η δυνατότητα εξατομικευμένης ενισχυτικής διδασκαλίας στο πλαίσιο του προαιρετικού προγράμματος (Club Ξένων Γλωσσών).

Log in with your credentials

Forgot your details?