Ξένες γλώσσες

Η ικανότητα επικοινωνίας σε περισσότερες από µία γλώσσες είναι βασικό χαρακτηριστικό µιας εκπαίδευσης µε διεθνή χαρακτήρα που προάγει την διαπολιτσµικότητα, και αποτελεί βασικό άξονα της αποστολής του ΙΒ. Η εκµάθηση ξένων γλωσσών στο ΜΥΡ παρέχει στους µαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν εις βάθος γνώση των ιδιαιτεροτήτων και του µηχανισµού της γλώσσας και της έννοιας της κουλτούρας, και να αντιληφθούν οτι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ζωής, συµπεριφοράς και αντίληψης του κόσµου.

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε τις ιδέες, αντιλήψεις και συνήθειες άλλων κοινωνιών, γεγονός που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ανάπτυξης κριτικής σκέψης και διεθνούς πνεύµατος. Συνεισφέρει ενεργά στην ολιστική ανάπτυξη των µαθητών και την καλλιέργεια δεξιοτήτων δια βίου µάθησης. Προσφέρει στους µαθητές τις απαραίτητες δεξιότητες και την κατάλληλη στάση για να επικοινωνήσουν µε επιτυχία σε διάφορες περιστάσεις.

 

Οι στόχοι της εκµάθησης ξένων γλωσσών στο ΜΥΡ είναι να ενθαρρύνουν τους µαθητές να αποκτήσουν

  • επάρκεια γνώσης σε µία επιπλέον γλώσσα ενώ ταυτόχρονα να καλλιεργούν την µητρική τους γλώσσα και πολιτισµική κληρονοµιά
  • δεξιότητες επικοινωνίας απαραίτητες για περεταίρω εκµάθηση γλωσσών, για σπουδές, εργασία και αναψυχή σε διάφορες περιστάσεις
  • κατανόηση της φύσης της γλώσσας και της διαδικασίας της µάθησης
  • σεβασµό και κατανόηση των διαφορετικών γλωσσολογικών και πολιτισµικών κληρονοµιών ερευνητικό πνεύµα και δια βίου ενδιαφέρον για γλωσσοµάθεια

 

Οι µαθητές δεν μαθαίνουν την γλώσσα  µόνο, αλλά μαθαίνουν µέσω της γλώσσας. Η γλώσσα χρησιµοποιείται ως εργαλείο διερεύνησης και κατανόησης εννοιών όπως επικοινωνία, συνδέσεις, δηµιουργικότητα και κουλτούρα. Μέσα από τις ενότητες που διδάσκονται, οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να µάθουν την γλώσσα αλλά κυρίως να κατανοήσουν πώς να χρησιµοποιήσουν την γλώσσα κατάλληλα για να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά.

Λαµβάνοντας υπ όψιν τις ανάγκες και δεξιότητες των µαθητών, η εκµάθηση ξένων γλωσσών στο ΜΥΡ πραγµατοποιείται σε 6 φάσεις/επίπεδα. Κάθε φάση έχει επιµέρους στόχους, και όλες οι φάσεις αξιολογούνται µε τα ίδια κριτήρια.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κάθε στόχος της φάσης του µαθήµατος ανταποκρίνεται σε ένα από τέσσερα ίσης

βαρύτητας κριτήρια αξιολόγησης. Κάθε κριτήριο έχει 8 επίπεδα επίδοσης χωρισμένα σε 4 ομάδες µε ξεχωριστές περιγραφές τις οποίες χρησιμοποιούν οι διδάσκοντες για να αξιολογήσουν την εργασία των µμαθητών.

 

Κριτήριο Α: Κατανοώ προφορικά πολυτροπικά κείµενα

Κριτήριο Β: Κατανοώ γραπτά πολυτροπικά κείµενα

Κριτήριο Γ: Επικοινωνώ με προφορικό λόγο

Κριτήριο Δ: Επικοινωνώ με γραπτό λόγο

Log in with your credentials

Forgot your details?