Ξένες γλώσσες

Η ικανότητα επικοινωνίας σε περισσότερες από μία γλώσσες είναι βασικό χαρακτηριστικό μιας εκπαίδευσης με διεθνή χαρακτήρα που προάγει την διαπολιτισμικότητα και αποτελεί βασικό άξονα της αποστολής του ΙΒ. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών στο ΜΥΡ παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν εις βάθος γνώση των ιδιαιτεροτήτων  και του μηχανισμού της γλώσσας και της έννοιας της κουλτούρας καθώς και να αντιληφθούν ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ζωής, συμπεριφοράς και αντίληψης του κόσμου.

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις ιδέες,  αντιλήψεις  και  συνήθειες άλλων κοινωνιών,  γεγονός που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ανάπτυξης κριτικής σκέψης και διεθνούς πνεύματος. Συνεισφέρει ενεργά στην ολιστική ανάπτυξη των μαθητών και στην καλλιέργεια  δεξιοτήτων δια βίου μάθησης. Προσφέρει στους μαθητές τις απαραίτητες δεξιότητες και την κατάλληλη στάση για να επικοινωνήσουν με επιτυχία σε διάφορες περιστάσεις.

 

Οι στόχοι της εκμάθησης ξένων γλωσσών στο ΜΥΡ είναι να ενθαρρύνουν τους μαθητές να αποκτήσουν:

  • επάρκεια γνώσης σε μία επιπλέον γλώσσα ενώ ταυτόχρονα να καλλιεργούν την μητρική τους γλώσσα και πολιτισμική κληρονομιά
  • δεξιότητες επικοινωνίας απαραίτητες για περαιτέρω  εκμάθηση γλωσσών,  για σπουδές, εργασία και αναψυχή σε διάφορες περιστάσεις
  • κατανόηση της φύσης της γλώσσας και της διαδικασίας της μάθησης
  • σεβασμό και κατανόηση των διαφορετικών γλωσσολογικών και πολιτισμικών κληρονομιών
  • ερευνητικό πνεύμα και δια βίου ενδιαφέρον για γλωσσομάθεια

 

Οι μαθητές δεν μαθαίνουν την γλώσσα μόνο , αλλά μαθαίνουν μέσω της γλώσσας . Η γλώσσα χρησιμοποιείται ως εργαλείο διερεύνησης  και κατανόησης εννοιών  όπως επικοινωνία, συνδέσεις, δημιουργικότητα και κουλτούρα. Μέσα από τις ενότητες που διδάσκονται, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μάθουν την γλώσσα αλλά κυρίως να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιήσουν την γλώσσα για να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά.

Λαμβάνοντας υπ όψιν τις ανάγκες και δεξιότητες των μαθητών, η εκμάθηση ξένων γλωσσών στο ΜΥΡ πραγματοποιείται σε 6 φάσεις. Κάθε φάση έχει επιμέρους στόχους και όλες αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Κάθε στόχος της φάσης του μαθήματος ανταποκρίνεται σε ένα από  τέσσερα ίσης βαρύτητας κριτήρια αξιολόγησης. Κάθε κριτήριο έχει 8 επίπεδα επίδοσης,  χωρισμένα σε 4 ομάδες με ξεχωριστές περιγραφές, τις οποίες χρησιμοποιούν οι διδάσκοντες για να αξιολογήσουν την επίδοση των μαθητών.

 

Κριτήριο Α: Κατανοώ προφορικά πολυτροπικά κείμενα

Κριτήριο Β:Κατανοώ γραπτά πολυτροπικά κείμενα

Κριτήριο Γ: Επικοινωνώ αποκρινόμενος σε ένα προφορικό και/ή γραπτό ή πολυτροπικό κείμενο

Κριτήριο Δ: Χρησιμοποιώ τη γλώσσα σε προφορική και/ή γραπτή μορφή

 

Log in with your credentials

Forgot your details?