Αγγλικά

Παράλληλα με τα Ελληνικά, η Αγγλική γλώσσα θεωρείται βασική γλώσσα διδασκαλίας στο σχολείο μας. Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να αναπτύξουν κριτική σκέψη και δεξιότητες στην επικοινωνία και την έρευνα στα Αγγλικά αλλά και να γνωρίσουν σε βάθος  τον πολιτισμό, τα έθιμα και τη νοοτροπία των αγγλόφωνων λαών. Η διδασκαλία της γλώσσας πραγματοποιείται μέσα από το πλαίσιο σπουδών όπως ορίζεται από το PYP και ΜΥΡ του IB, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές/τριες ερευνούν και συλλέγουν πληροφορίες από διάφορες πηγές και συζητούν και παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνάς τους στην τάξη, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα στο φυσικό της περιβάλλον (inquiry-based learning).

 

CGS Primary

Δημοτικό- IB ΡΥΡ (6-12 ετών)

Στο Δημοτικό- IB ΡΥΡ, δίνουμε έμφαση στον προφορικό λόγο και τον εμπλουτίζουμε βασισμένοι στην προϋπάρχουσα γνώση κάθε μαθητή, ενώ παράλληλα, οι μαθητές αρχίζουν να κατακτούν και τον γραπτό λόγο.

Α’ Δημοτικού

Στην Α’ Δημοτικού,  οι μαθητές κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην ανάγνωση και στη γραφή, μαθαίνουν τα γράμματα της Αγγλικής αλφαβήτου, σχηματίζουν τις πρώτες τους λέξεις και προτάσεις.

Από την Α΄ Δημοτικού η προσέγγιση της γλώσσας είναι διαφορετική για τους μαθητές που έχουν κατακτήσει ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο Αγγλικών (παιδιά που τα Αγγλικά είναι μητρική τους γλώσσα, παιδιά που προέρχονται από σχολεία του εξωτερικού ή παιδιά με ιδιαίτερη έφεση στα Αγγλικά) και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Οι μαθητές αυτοί εντάσσονται σε ENL τμήματα (English as a Native Language).

 

Β’ Δημοτικού

Στη Β’ Δημοτικού οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομοιογενείς ομάδες, με δυναμική τέτοια που προάγει τη θετική τους εξέλιξη στις επιμέρους δεξιότητες, έχοντας όμως κοινούς μαθησιακούς στόχους. Σε αυτήν την τάξη ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος σπουδών στα Αγγλικά, με τους μαθητές να γνωρίζουν τη βασική δομή και το λεξιλόγιο της γλώσσας, κατάλληλα εφοδιασμένοι να συνεχίσουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους.

 

Γ’- ΣΤ’ Δημοτικού

Στη Γ’ Δημοτικού ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος σπουδών ο οποίος ολοκληρώνεται στη Στ’ Δημοτικού. Οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα σύμφωνα με την επάρκεια και την ανταπόκρισή τους στη γλώσσα, παράγοντες που καθορίζουν τον ρυθμό εκμάθησής της και ακολουθούν τα στάδια γλωσσομάθειας (PYP stages) του Δημοτικού IB/PYP.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στάδια γλωσσομάθειας ( PYP stages) των Αγγλικών στο ΡΥΡ (πίνακας 1). Οι μαθησιακοί στόχοι των τελευταίων stages του IB PYP συμπίπτουν με τη στοχοθεσία των πρώτων phases του IB MYP.

 

ΠΠΝ ΠΝ Ν Α’ Δημοτικού Β’ Δημοτικού Γ’ Δημοτικού Δ’ Δημοτικού Ε’ Δημοτικού ΣΤ’ Δημοτικού

 

Stage 1

 

Stage 2

 

Stage 3

EN Gr.1
EN Gr.2
EN Gr.3
EN Gr.4
EN Gr.5
EN Gr.6
Stage 4 Stage 5 Stage 6

Stage 7

(MYP phase 1)

Stage 8

(MYP phase 1-2)

Stage 9

(MYP phase 2)

Stage 5

Stage 6

Stage 6

Stage 7

Stage 7 – Stage 8

(MYP phase 1)

Stage 8

(MYP phase 1 – 2)

Stage 6 Stage 6Stage 7

Stage 7

(MYP phase 1)

Α’ ΚΥΚΛΟΣ ( PYP ) Β’ ΚΥΚΛΟΣ ( PYP )
( ΠΙΝΑΚΑΣ 1 )

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι μαθητές που ακολουθούν την πράσινη ζώνη θα είναι Proficient Users της γλώσσας με την ολοκλήρωση του τρίτου κύκλου σπουδών (πίνακας 2) , οι μαθητές της μοβ ζώνης Independent Users, ενώ οι μαθητές που εντάσσονται στην πορτοκαλί ζώνη Capable Users.

 

Α’ Γυμνασίου B’ Γυμνασίου Γ’ Γυμνασίου Α’ Λυκείου
Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6
Phase 2 – Phase 3 Phase 3 – Phase 4 Phase 4 – Phase 5 Phase 5
Phase 2 Phase 3 Phase 3 – Phase 4 Phase 4
Γ’ ΚΥΚΛΟΣ ( MYP )
( ΠΙΝΑΚΑΣ 2 )

 

Οι στόχοι σε κάθε επίπεδο (stage) αφορούν στα Speaking – Listening – Reading – Writing skills και ακολουθούν τις διεθνείς και σύγχρονες τάσεις εκμάθησης ξένων γλωσσών, υπηρετώντας τις ανάγκες των μαθητών ως global citizens. Τα εργαλεία διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται επιλέγονται με γνώμονα τη στοχοθεσία του κάθε stage/phase και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών που το απαρτίζουν. Η εφαρμογή των επιλεγμένων μεθόδων βασίζεται σε διεθνή βιβλιογραφία (international publications), οπτικοακουστικό υλικό (multi-modal aids), literary books, research and presentation opportunities καθώς και από εκπαιδευτικό υλικό ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες του κάθε stage/phase.

Ο ρυθμός εκμάθησης και η εμπέδωση της ύλης ελέγχονται για κάθε τάξη μέσα από τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, σύμφωνα με το Assessment Policy του PYP. Στο τέλος του κάθε σχολικού έτους, ενεργοποιείται εν δυνάμει η πολιτική ανασύνθεσης των τμημάτων της αγγλικής γλώσσας, βάσει της ατομικής προόδου του κάθε μαθητή.

Log in with your credentials

Forgot your details?