Αγγλικά

Παράλληλα με τα Ελληνικά, η Αγγλική γλώσσα θεωρείται βασική γλώσσα διδασκαλίας στο σχολείο μας. Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να αναπτύξουν κριτική σκέψη και δεξιότητες στην επικοινωνία και την έρευνα στα Αγγλικά αλλά και να γνωρίσουν σε βάθος  τον πολιτισμό, τα έθιμα και τη νοοτροπία των αγγλόφωνων λαών. Η διδασκαλία της γλώσσας πραγματοποιείται μέσα από το πλαίσιο σπουδών όπως ορίζεται από το PYP και ΜΥΡ του IB, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές/τριες ερευνούν και συλλέγουν πληροφορίες από διάφορες πηγές και συζητούν και παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνάς τους στην τάξη, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα στο φυσικό της περιβάλλον (inquiry-based learning).

 

CGS Kindergarten

Παιδικός Σταθμός/ Νηπιαγωγείο IB PYP (3-6 ετών)

Το ημερήσιο βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά (Dual Language Programme).  Μέσα από ειδικά διαμορφωμένες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ιστορίες, παιχνίδια και τραγούδια, τα παιδιά ερευνούν, πειραματίζονται και μαθαίνουν να εκφράζονται στα Αγγλικά με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο σε mixed- ability classes.

 

CGS Primary

Δημοτικό- IB ΡΥΡ (7-12 ετών)

Στο Δημοτικό- IB ΡΥΡ, συνεχίζουμε να δίνουμε έμφαση στον προφορικό λόγο και τον εμπλουτίζουμε βασισμένοι στην προϋπάρχουσα γνώση, ενώ παράλληλα οι μαθητές αρχίζουν και κατακτούν και τον γραπτό λόγο.

Α’ Δημοτικού

Στην Α’ Δημοτικού,  οι μαθητές/τριες κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην ανάγνωση και στη γραφή, μαθαίνουν τα γράμματα της Αγγλικής αλφαβήτου, σχηματίζουν τις πρώτες τους λέξεις και προτάσεις ενώ παράλληλα διατηρούν το υψηλό επίπεδο προφορικού λόγου που έχουν κατακτήσει με τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο μας .

Από την Α΄ Δημοτικού η προσέγγιση της γλώσσας είναι διαφορετική για τους μαθητές/ τριες που έχουν κατακτήσει ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο Αγγλικών (παιδιά που τα Αγγλικά είναι μητρική τους γλώσσα, παιδιά που προέρχονται από σχολεία του εξωτερικού ή παιδιά με ιδιαίτερη έφεση στα Αγγλικά) και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Οι μαθητές/τριες αυτοί εντάσσονται σε ειδικά ENL τμήματα (English as a Native Language).

 

Β’ Δημοτικού

Στην Β’ Δημοτικού οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομοιογενείς ομάδες, με δυναμική τέτοια που να προάγει την θετική τους εξέλιξη στις επιμέρους δεξιότητες έχοντας όμως κοινούς μαθησιακούς στόχους . Εδώ ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος σπουδών στα Αγγλικά, με τους μαθητές/ τριες να γνωρίζουν την βασική δομή και το λεξιλόγιο της γλώσσας, κατάλληλα εφοδιασμένοι να συνεχίσουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους.

 

Γ’- ΣΤ’ Δημοτικού

Στην Γ’ Δημοτικού, ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος σπουδών όπου ολοκληρώνεται στην Στ’ Δημοτικού. Οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα σύμφωνα με την υποδομή, την επάρκεια και την ανταπόκρισή τους στη γλώσσα, παράγοντες που καθορίζουν τον ρυθμό εκμάθησής της και διαδοχής των αντίστοιχων PYP  stages στο Δημοτικό.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στάδια ( PYP stages) γλωσσομάθειας των Αγγλικών στο ΡΥΡ (πίνακας 1). Οι μαθησιακοί στόχοι των τελευταίων stages του IB PYP συμπίπτουν με τη στοχοθεσία των πρώτων phases του IB MYP.

 

ΠΠΝ ΠΝ Ν Α’ Δημοτικού Β’ Δημοτικού Γ’ Δημοτικού Δ’ Δημοτικού Ε’ Δημοτικού ΣΤ’ Δημοτικού

 

Stage 1

 

Stage 2

 

Stage 3

EN Gr.1
EN Gr.2
EN Gr.3
EN Gr.4
EN Gr.5
EN Gr.6
Stage 4 Stage 5 Stage 6

Stage 7

(MYP phase 1)

Stage 8

(MYP phase 1-2)

Stage 9

(MYP phase 2)

Stage 5

Stage 6

Stage 6

Stage 7

Stage 7 – Stage 8

(MYP phase 1)

Stage 8

(MYP phase 1 – 2)

Stage 6 Stage 6Stage 7

Stage 7

(MYP phase 1)

Α’ ΚΥΚΛΟΣ ( PYP ) Β’ ΚΥΚΛΟΣ ( PYP )
( ΠΙΝΑΚΑΣ 1 )

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι μαθητές που ακολουθούν την πράσινη ζώνη θα είναι Proficient Users της γλώσσας με την ολοκλήρωση του τρίτου κύκλου σπουδών (πίνακας 2) , οι μαθητές της μώβ ζώνης Independent Users ενώ οι μαθητές που εντάσσονται στην πορτοκαλί ζώνη Capable Users.

 

Α’ Γυμνασίου B’ Γυμνασίου Γ’ Γυμνασίου Α’ Λυκείου
Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6
Phase 2 – Phase 3 Phase 3 – Phase 4 Phase 4 – Phase 5 Phase 5
Phase 2 Phase 3 Phase 3 – Phase 4 Phase 4
Γ’ ΚΥΚΛΟΣ ( MYP )
( ΠΙΝΑΚΑΣ 2 )

 

Οι στόχοι σε κάθε επίπεδο (stage) αφορούν στα Speaking – Listening – Reading – Writing skills και ακολουθούν τις διεθνείς και σύγχρονες τάσεις εκμάθησης ξένων γλωσσών, υπηρετώντας τις ανάγκες των μαθητών ως global citizens. Τα εργαλεία διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται επιλέγονται με γνώμονα τη στοχοθεσία του κάθε stage/phase και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών που το απαρτίζουν. Η εφαρμογή των επιλεγμένων μεθόδων βασίζεται σε διεθνή βιβλιογραφία (international publications), οπτικοακουστικό υλικό (multi-modal aids), literary books, research and presentation opportunities καθώς και από εκπαιδευτικό υλικό ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες του κάθε stage/phase.

Οι ρυθμοί εκμάθησης και η εμπέδωση της ύλης ελέγχονται για κάθε τάξη μέσα από διάφορες στρατηγικές και εργαλεία αξιολόγησης αφομοίωσης της ύλης κατά τη διάρκεια του εκάστοτε σχολικού έτους, σύμφωνα με το Assessment Policy του PYP. Στο τέλος του κάθε σχολικού έτους, υπάρχει η δυνατότητα αναδιοργάνωσης των ομοιογενών ομάδων βάσει των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει και της ατομικής προόδου του κάθε μαθητή. Αναγνωρίζοντας τις προσωπικές ανάγκες του κάθε μαθητή δύναται να υπάρξει αλλαγή ομάδας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Log in with your credentials

Forgot your details?