Γαλλικά

Στη Γ΄ Δημοτικού, οι μαθητές του σχολείου μας έχουν την δυνατότητα να ξεκινήσουν την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας. Έχοντας ήδη ξεκινήσει τα Αγγλικά ως βασική ξένη γλώσσα στο Νηπιαγωγείο, η εισαγωγή της γαλλικής  γλώσσας γίνεται με ομαλό τρόπο, δεδομένου ότι οι μαθητές έχουν ήδη γνώσεις που αφορούν στοιχεία και μηχανισμούς μιας ξένης γλώσσας.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που επιλέγονται για την πρώτη επαφή των παιδιών με τα γαλλικά βασίζονται κατά κύριο λόγο στην προφορική επικοινωνία, χωρίς όμως να παραμελείται ο γραπτός λόγος. Η προφορά, ο επιτονισμός αλλά και η επαφή με τον πολιτισμό και την καθημερινότητα των γαλλόφωνων  χωρών είναι στοιχεία στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο μάθημα και δουλεύονται συστηματικά μέσα από τη συμμετοχή στα αντίστοιχα προγράμματα έρευνας του ΙΒ PYP.

Στις Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού οι μαθητές εξελίσσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες στη Β΄ Ξένη Γλώσσα εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους και κατανοώντας καλύτερα τους μηχανισμούς της γλώσσας.

Ανάλογα με την πρόοδο των μαθητών και σύμφωνα με την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στην αρχή της Ε΄ Δημοτικού, διαμορφώνονται τμήματα διαφορετικών επιπέδων, που καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες και τους προσωπικούς ρυθμούς εκμάθησης του κάθε μαθητή.

Στη ΣΤ΄ Δημοτικού, οι μαθητές μας έχουν αποκτήσει τις γνώσεις που αντιστοιχούν στην πρώτη φάση του MYP (Phase 1), η οποία βρίσκεται σε αντιστοιχία με το επίπεδο γλωσσομάθειας Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι μαθητές που επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα στο τέλος της σχολικής χρονιάς να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας DELFA1 JUNIOR/DELFA1 PRIM του Γαλλικού Ινστιτούτο Ελλάδος (Ιnstitut Français de Grèce).

Log in with your credentials

Forgot your details?