Γερμανικά

Στη Γ΄ Δημοτικού, οι μαθητές του σχολείου μας έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Έχοντας ήδη ξεκινήσει τα αγγλικά ως βασική ξένη γλώσσα στο Νηπιαγωγείο, η εισαγωγή της γερμανικής γλώσσας γίνεται με ομαλό τρόπο, δεδομένου ότι οι μαθητές έχουν ήδη γνώσεις που αφορούν στοιχεία και μηχανισμούς μιας ξένης γλώσσας.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που επιλέγονται για την πρώτη επαφή των παιδιών με τα γερμανικά βασίζονται κατά κύριο λόγο στην προφορική επικοινωνία, χωρίς όμως να παραμελείται ο γραπτός λόγος. Η προφορά, ο επιτονισμός αλλά και η επαφή με τον πολιτισμό και την καθημερινότητα των γερμανόφωνων χωρών είναι στοιχεία στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο μάθημα και δουλεύονται συστηματικά μέσα από τη συμμετοχή στα αντίστοιχα προγράμματα έρευνας του ΙΒ PYP.

Στις Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού οι μαθητές εξελίσσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες στη Β΄ Ξένη Γλώσσα εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους και κατανοώντας καλύτερα τους μηχανισμούς της γλώσσας.

Στη ΣΤ΄ Δημοτικού, οι μαθητές μας έχουν αποκτήσει τις γνώσεις που αντιστοιχούν στην πρώτη φάση του MYP (Phase 1) η οποία βρίσκεται σε αντιστοιχία με το επίπεδο γλωσσομάθειας Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι μαθητές που επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα στο τέλος της σχολικής χρονιάς να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας Fit in Deutsch 1 (A1) του Goethe Institut.

Ανάλογα με την πρόοδο των μαθητών και σύμφωνα με την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στην αρχή της Ε΄ Δημοτικού διαμορφώνονται τμήματα διαφορετικών επιπέδων που καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες και τους προσωπικούς ρυθμούς εκμάθησης του κάθε μαθητή.

Στο Γυμνάσιο οι μαθητές συνεχίζουν την πορεία τους στην εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας μέσα από τα προγράμματα του MYP με στόχο την κατάκτηση του γλωσσικού επιπέδου Β1 στο MYP Phase 4. Παράλληλα, μέσω της συμμετοχής τους στο Club Ξένων Γλωσσών προσφέρεται η δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας επιπέδου Α2 και Β1.

Στην Α΄ Λυκείου οι μαθητές μας μπορούν να συνεχίσουν την ενασχόλησή τους με τη γερμανική γλώσσα σε επίπεδο Β2 (ΜΥP Phase 5) αξιοποιώντας τις δύο ώρες διδασκαλίας που τους παρέχονται στο βασικό τους πρόγραμμα. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας επιπέδου B2, μέσα από το Club Ξένων Γλωσσών.

Το γλωσσικό επίπεδο που έχουν κατακτήσει οι μαθητές μας στο τέλος της Α΄ Λυκείου επιτρέπει σε αυτούς που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών του IB Diploma Programme να επιλέξουν το μάθημα German B, είτε σε Standard Level (βασικό επίπεδο), είτε σε HigherLevel (υψηλό επίπεδο). Για μαθητές, των οποίων το γλωσσικό επίπεδο είναι χαμηλότερο, προσφέρεται παράλληλα με το German B και το μάθημα Deutsch Ab Initio.

Attachments

Log in with your credentials

Forgot your details?