Γερμανικά

Στη Γ΄ Δημοτικού, οι μαθητές του σχολείου μας έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Έχοντας ήδη ξεκινήσει τα αγγλικά ως βασική ξένη γλώσσα στο Νηπιαγωγείο, η εισαγωγή της γερμανικής γλώσσας γίνεται με ομαλό τρόπο, δεδομένου ότι οι μαθητές έχουν ήδη γνώσεις που αφορούν στοιχεία και μηχανισμούς μιας ξένης γλώσσας.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που επιλέγονται για την πρώτη επαφή των παιδιών με τα γερμανικά βασίζονται κατά κύριο λόγο στην προφορική επικοινωνία, χωρίς όμως να παραμελείται ο γραπτός λόγος. Η προφορά, ο επιτονισμός αλλά και η επαφή με τον πολιτισμό και την καθημερινότητα των γερμανόφωνων χωρών είναι στοιχεία στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο μάθημα και δουλεύονται συστηματικά μέσα από τη συμμετοχή στα αντίστοιχα προγράμματα έρευνας του ΙΒ PYP.

Στις Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού οι μαθητές εξελίσσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες στη Β΄ Ξένη Γλώσσα εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους και κατανοώντας καλύτερα τους μηχανισμούς της γλώσσας.

Στη ΣΤ΄ Δημοτικού, οι μαθητές μας έχουν αποκτήσει τις γνώσεις που αντιστοιχούν στην πρώτη φάση του MYP (Phase 1) η οποία βρίσκεται σε αντιστοιχία με το επίπεδο γλωσσομάθειας Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι μαθητές που επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα στο τέλος της σχολικής χρονιάς να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας Fit in Deutsch 1 (A1) του Goethe Institut.

Ανάλογα με την πρόοδο των μαθητών και σύμφωνα με την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στην αρχή της Ε΄ Δημοτικού διαμορφώνονται τμήματα διαφορετικών επιπέδων που καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες και τους προσωπικούς ρυθμούς εκμάθησης του κάθε μαθητή.

Log in with your credentials

Forgot your details?