Γερμανικά

Στην Γ’ Δημοτικού, οι μαθητές του σχολείου μας έχουν την δυνατότητα να ξεκινήσουν την εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας. Έχοντας ήδη ξεκινήσει τα Αγγλικά ως βασική ξένη γλώσσα στο Νηπιαγωγείο, η εισαγωγή της Γερμανικής γλώσσας γίνεται με ομαλό τρόπο, δεδομένου ότι οι μαθητές έχουν ήδη γνώσεις που αφορούν στοιχεία και μηχανισμούς μιας ξένης γλώσσας.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που επιλέγονται για την πρώτη επαφή των παιδιών με τα Γερμανικά βασίζονται κατά κύριο λόγο στην προφορική επικοινωνία χωρίς όμως να παραμελείται ο γραπτός λόγος. Η προφορά, ο επιτονισμός αλλά και η επαφή με τον πολιτισμό και την καθημερινότητα των γερμανόφωνων χωρών είναι στοιχεία στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο μάθημα και στη συμμετοχή στα προγράμματα έρευνας του ΙΒ PYP.

Στη Δ’ και Ε΄Δημοτικού οι μαθητές εξελίσσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες στην Β΄ Ξένη Γλώσσα εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιο τους και κατανοώντας καλύτερα τους μηχανισμούς της γλώσσας.

Στην ΣΤ’ Δημοτικού, οι μαθητές μας έχουν αποκτήσει τις γνώσεις που αντιστοιχούν στην πρώτη φάση του MYP (Phase 1), η οποία βρίσκεται σε αντιστοιχία με το επίπεδο γλωσσομάθειας Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CECRL). Οι μαθητές που επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα στο τέλος της σχολικής χρονιάς να συμμετέχουν στις εξετάσεις για το δίπλωμα Fit in Deutsch 1 (A1) που διοργανώνει το Goethe Institut Athen.

Ανάλογα με την πρόοδο των μαθητών και σύμφωνα με την ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στην αρχή της Ε’ Δημοτικού διαμορφώνονται τμήματα διαφορετικών επιπέδων, που καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες και τους προσωπικούς ρυθμούς εκμάθησης του κάθε μαθητή.

Στο Γυμνάσιο οι μαθητές συνεχίζουν την πορεία τους στην εκμάθηση των Γερμανικών μέσα από τα προγράμματα του MYP διατηρώντας τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η συμμετοχή στα προαιρετικά μαθήματα προετοιμασίας εξετάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Club Ξένων Γλωσσών.

Συγκεκριμένα, στην Α’ Γυμνασίου (ΜΥΡ Year 2), οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στα τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων έχουν τη

δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το δίπλωμα Goethe Zertifikat A2.

Στη Β’ Γυμνασίου (ΜΥΡ Year 3) οι μαθητές ξεκινούν την προετοιμασία τους για το πιστοποιητικό Β1, η οποία και ολοκληρώνεται στην Γ’ Γυμνασίου (ΜΥΡ Year 4), όπου η μαθητές που το επιθυμούν λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις για το Goethe Zertifikat B1.

Στην Α’ Λυκείου (MYP Year 5) οι μαθητές μας μπορούν να συνεχίσουν την ενασχόληση τους με την Γερμανική γλώσσα σε επίπεδο Β2 αξιοποιώντας τις δύο ώρες διδασκαλίας που τους παρέχονται στο βασικό τους πρόγραμμα. Επιπλέον όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν στο προαιρετικό απογευματινό μάθημα έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις για το Goethe Zetrifikat B2.

Το γλωσσικό επίπεδο που έχουν κατακτήσει οι μαθητές μας στο τέλος της Α’ Λυκείου (MYP Year 5) επιτρέπει σε αυτούς που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών του IB Diploma Programme να επιλέξουν German B, είτε σε Standard Level (βασικό επίπεδο), είτε σε Higher Level (υψηλό επίπεδο).

Ανεξάρτητα από το επίπεδο ή τα διπλώματα πιστοποίησης, στο επίπεδο IB DP οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα και τα Γερμανικά (Deutsch Ab Initio).

 

Screen Shot 2016-06-28 at 12.59.39 PM

Log in with your credentials

Forgot your details?