Ισπανικά

Στην Γ’ Δημοτικού, οι μαθητές του σχολείου μας έχουν την δυνατότητα να ξεκινήσουν την εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας. Έχοντας ήδη ξεκινήσει τα Αγγλικά από το Νηπιαγωγείο, ως βασική ξένη γλώσσα, η εισαγωγή στην Ισπανική πραγματοποιείται με τρόπο ομαλό, δεδομένου ότι οι μαθητές έχουν ήδη αποκτήσει γνώσεις που αφορούν στον βασικό μηχανισμό μιας ξένης γλώσσας.

Η μέθοδος διδασκαλίας η οποία επιλέγεται για την πρώτη επαφή των παιδιών με τα Ισπανικά, βασίζεται στην προφορική επικοινωνία εκ παραλλήλου με τον γραπτό λόγο. Η προφορά και ο επιτονισμός των λέξεων, μέσα από την επαφή με τον πολιτισμό και την καθημερινότητα των ισπανόφωνων χωρών, αποτελούν στοιχεία στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο μάθημα και στη συμμετοχή στα προγράμματα έρευνας του ΙΒ PYP.

Στην Δ’ και Ε΄ Δημοτικού οι μαθητές εξελίσσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες στα Ισπανικά εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους και κατανοώντας καλύτερα τους μηχανισμούς της γλώσσας. (Γραμματική, Συντακτικό).

Αναλόγως με την πρόοδο των μαθητών και την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στην αρχή της Ε’ Δημοτικού διαμορφώνονται τμήματα διαφορετικών επιπέδων, που καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες και τους προσωπικούς ρυθμούς εκμάθησης του κάθε μαθητή.

Στην ΣΤ’ Δημοτικού, οι μαθητές μας έχουν αποκτήσει τις γνώσεις οι οποίες αντιστοιχούν στην πρώτη φάση του MYP (Phase 1), η οποία βρίσκεται σε αντιστοιχία με το επίπεδο γλωσσομάθειας Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CECRL). Όσοι μαθητές επιθυμούν, έχουν την δυνατότητα στο τέλος της σχολικής χρονιάς να συμμετέχουν στις εξετάσεις για το δίπλωμα Α1 το οποίο διοργανώνεται από το Instituto Cervantes de Atenas.

Log in with your credentials

Forgot your details?