Ισπανικά

Στην Γ’ Δημοτικού, οι μαθητές του σχολείου μας έχουν την δυνατότητα να ξεκινήσουν την εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας. Έχοντας ήδη ξεκινήσει τα Αγγλικά από το Νηπιαγωγείο, ως βασική ξένη γλώσσα, η εισαγωγή στην Ισπανική πραγματοποιείται με τρόπο ομαλό, δεδομένου ότι οι μαθητές έχουν ήδη αποκτήσει γνώσεις που αφορούν στον βασικό μηχανισμό μιας ξένης γλώσσας.

Η μέθοδος διδασκαλίας η οποία επιλέγεται για την πρώτη επαφή των παιδιών με τα Ισπανικά, βασίζεται στην προφορική επικοινωνία εκ παραλλήλου με τον γραπτό λόγο. Η προφορά και ο επιτονισμός των λέξεων, μέσα από την επαφή με τον πολιτισμό και την καθημερινότητα των ισπανόφωνων χωρών, αποτελούν στοιχεία στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο μάθημα και στη συμμετοχή στα προγράμματα έρευνας του ΙΒ PYP.

Στην Δ’ και Ε΄ Δημοτικού οι μαθητές εξελίσσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες στα Ισπανικά εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους και κατανοώντας καλύτερα τους μηχανισμούς της γλώσσας. (Γραμματική, Συντακτικό).

Αναλόγως με την πρόοδο των μαθητών και την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στην αρχή της Ε’ Δημοτικού διαμορφώνονται τμήματα διαφορετικών επιπέδων, που καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες και τους προσωπικούς ρυθμούς εκμάθησης του κάθε μαθητή.

Στην ΣΤ’ Δημοτικού, οι μαθητές μας έχουν αποκτήσει τις γνώσεις οι οποίες αντιστοιχούν στην πρώτη φάση του MYP (Phase 1), η οποία βρίσκεται σε αντιστοιχία με το επίπεδο γλωσσομάθειας Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CECRL). Όσοι μαθητές επιθυμούν, έχουν την δυνατότητα στο τέλος της σχολικής χρονιάς να συμμετέχουν στις εξετάσεις για το δίπλωμα Α1 το οποίο διοργανώνεται από το Instituto Cervantes de Atenas.

Στο Γυμνάσιο οι μαθητές συνεχίζουν την πορεία τους στην εκμάθηση των Ισπανικών μέσα από τα προγράμματα του MYP διατηρώντας την

δυνατότητα απόκτησης επί πλέον πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η συμμετοχή στα προαιρετικά μαθήματα προετοιμασίας εξετάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Club Ξένων Γλωσσών.

Συγκεκριμένα, στην Α’ Γυμνασίου (ΜΥΡ Year 2), οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στα τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το δίπλωμα Α2.

Στην Β’ Γυμνασίου (ΜΥΡ Year 3) οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το δίπλωμα Β1 και στην Γ’ Γυμνασίου (ΜΥΡ Year 4) για το δίπλωμα B2. Στόχος μας είναι οι μαθητές μας, τελειώνοντας το γυμνάσιο, να έχουν ολοκληρώσει την βασική τους εκπαίδευση στα Ισπανικά και να έχουν αποκτήσει το δίπλωμα B2 με το οποίο τους δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής στα περισσότερα ισπανόφωνα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις στην γλώσσα.

Βάση του Instituto Cervantes de Atenas, η διαβάθμιση των διπλωμάτων για τα επίπεδα Α2 και Β1, καθορίζεται από το επίπεδο/βαθμό γλωσσομάθειας των μαθητών, ανεξαρτήτως εάν αυτοί φοιτούν στην Α’ Γυμνασίου ή στην Β’ Γυμνασίου.

Το γλωσσικό επίπεδο που έχουν κατακτήσει οι μαθητες, επιτρέπει σε αυτούς που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών του IB Diploma Programme να επιλέξουν Spanish B, είτε σε Nivel Medio (βασικό επίπεδο), είτε σε Nivel Superior (υψηλό επίπεδο).

Ανεξαρτήτως από το επίπεδο ή τα διπλώματα πιστοποίησης Ισπανικής γλώσσας, στο επίπεδο IB DP οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα και τα Ισπανικά (Español Ab Initio).

 

Log in with your credentials

Forgot your details?