Αγγλικά

Παράλληλα με την Ελληνική, η Αγγλική γλώσσα θεωρείται βασική γλώσσα διδασκαλίας στο σχολείο μας. Στόχος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη και δεξιότητες στην επικοινωνία και την έρευνα, χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα αλλά και να γνωρίσουν σε βάθος τον πολιτισμό, τα έθιμα και τη νοοτροπία των αγγλόφωνων λαών. Η διδασκαλία της γλώσσας πραγματοποιείται μέσα από το πλαίσιο σπουδών όπως προβλέπεται από το ΙΒ ΜΥΡ, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές χρησιμοποιούν την γλώσσα ως εργαλείο διερεύνησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας.

Στο ΙΒ ΜΥΡ η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί συνέχεια των στόχων γλωσσομάθειας του ΙΒ ΡΥΡ. Συγκεκριμένα, οι μαθησιακοί στόχοι των τελευταίων Σταδίων  του ΙΒ ΡΥΡ συμπίπτουν με τη στοχοθεσία των πρώτων Φάσεων του ΙΒ MYP.

Οι μαθητές κατατάσσονται σε φάσεις ανάλογα με τις δεξιότητες τους ως προς την κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.  Οι μαθητές προάγονται σε επόμενη φάση όταν έχουν ανταποκριθεί ικανοποιητικά στους στόχους της φάσης  που βρίσκονται.

Ενδεικτικά, στην Α’ Γυμνασίου/ΜΥΡ Year 2, οι φάσεις που αφορούν στην πλειοψηφία των μαθητών είναι η Φάση 2 και Φάση 3.

Αντίστοιχα, στη Β’ Γυμνασίου/ΜΥΡ Year 3, η Φάση 4, Φάση 3, Φάση 2-3,  στη Γ΄ Γυμνασίου /MYP Year 4, η Φάση 5, Φάση 4, Φάση 3, και στην Α΄ Λυκείου, η Φάση 6, Φάση 5, Φάση 4.

Οι τελευταίες Φάσεις του ΜΥΡ βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα επίπεδα γλωσσομάθειας Β2, C1 και C2, όπως αυτά ορίζονται από το Common European Framework of Reference for Languages (Phase 4 » B2 /First Certificate for schools, Phase 5 » C1 /Certificate of Advanced English, Phase 6 » C2 /Certificate of Proficiency in English).

Το γλωσσικό επίπεδο που έχουν κατακτήσει οι μαθητές στο τέλος της Α’ Λυκείου/MYP Year 5 επιτρέπει σε αυτούς που επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών του IB Diploma Programme.

Ανάλογα με την Φάση που ολοκληρώνουν οι μαθητές, μπορούν να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα Language A: English, και Language B: English

Συγκεκριμένα:

MYP DP
PHASE 4 LANGUAGE B SL(standard level)/HL (high level)
PHASE 5 LANGUAGE B SL/HL
PHASE 5

LANGUAGE A: LITERATURE SL

LANGUAGE A: LANGUAGE AND LITERATURE SL

LITERATURE AND PERFORMANCE SL

PHASE 6

LANGUAGE A: LITERATURE SL/HL

LANGUAGE A: LANGUAGE AND LITERATURE SL/HL

LITERATURE AND PERFORMANCE SL

Log in with your credentials

Forgot your details?