Συμβουλευτική

Η εισαγωγή ενός εφήβου στην τελευταία βαθµίδα της σχολικής του ζωής χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και άγχος για το µέλλον και για τις πρώτες σηµαντικές ακαδηµαϊκές αποφάσεις τις οποίες καλείται να πάρει. Το άγχος της πανεπιστηµιακής και επαγγελµατικής επιλογής βαραίνει το µαθητή και την οικογένειά του, καθώς είναι µία σοβαρή επιλογή, η οποία θα επηρεάσει την ενήλικη ζωή του. Το Τµήµα Συµβουλευτικής είναι αρωγός της προσπάθειας του παιδιού και της οικογένειας, έτσι ώστε να βρεθεί η ισορροπία µεταξύ συναισθηµατικών και ακαδηµαϊκών αναγκών.

Στο επίπεδο του Λυκείου & IB Diploma Programme η προσέγγισή µας ακολουθεί τα εξής βήµατα:

1. Υποστήριξη µαθητών:

 • Στήριξη του µαθητή στην ένταξη και προσαρµογή του στο σχολείο και στην οµάδα της τάξης.
 • Συµβουλευτική και στήριξη των µαθητών, ατοµικά ή οµαδικά. Η συνεργασία µε τον έφηβο ξεκινά µετά από συνεννόηση µε τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς ή µετά από αίτηµα του ίδιου του εφήβου. Η στήριξη των εφήβων αφορά ψυχοσυναισθηµατικές διαταραχές (πένθος, διαζύγιο), προβλήµατα συµπεριφοράς, προβλήµατα σχέσεων µεταξύ των µαθητών, επαγγελµατικό προσανατολισµό και καθοδήγηση.
 • Ανιχνευτική αξιολόγηση µαθησιακών δυσκολιών, µετά από αίτηµα των δασκάλων ή των γονέων. ∆ιοργάνωση προγράµµατος διορθωτικής αγωγής για τους/τις µαθητές/τριες του Σχολείου που αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες (Πρόγραµµα Mαθησιακής Στήριξης).
 • Χορήγηση ερωτηµατολογίων για να διερευνηθούν εις βάθος οι ικανότητες και δεξιότητες του µαθητή και να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων ως προς την ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική επιλογή. Παροχή συµβουλευτικής από εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες µε στόχο µελέτης και κατανόησης την προσωπικότητα του µαθητή για την δηµιουργία εξατοµικευµένου προφίλ.
 • ∆ιοργάνωση ηµερίδας επαγγελµατικής ενηµέρωσης για να ενηµερωθούν οι µαθητές για τις ακαδηµαϊκές κι επαγγελµατικές τους προτιµήσεις µέσα από έναν αριθµό οµιλητών διαφορετικών ειδικοτήτων.

2. Συνεργασία µε εκπαιδευτικούς:

 • Ενηµέρωση των εκπαιδευτικών και των υπεύθυνων τάξεων για τυχόν ψυχοσυναισθηµατικές ή µαθησιακές δυσκολίες συγκεκριµένων µαθητών.
 • Συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς, σε εβδοµαδιαία βάση, µε θέµατα συµπεριφοράς ή µάθησης συγκεκριµένων µαθητών.
 • ∆ιοργάνωση επιµορφωτικών συναντήσεων για τους εκπαιδευτικούς µε θέµατα ψυχοπαιδαγωγικού περιεχοµένου.
 • Παροχή ενηµερωτικού, εκπαιδευτικού υλικού.
 • Ενίσχυση των εκπαιδευτικών µε τεχνικές µάθησης που µπορούν να χρησιµοποιήσουν στην τάξη.
 • Συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς για πιθανές ανακατατάξεις τµηµάτων.

3. Συνεργασία µε γονείς:

 • Στήριξη και συµβουλευτική γονέων, είτε µε δικό τους αίτηµα, είτε µε αίτηµα του σχολείου, για θέµατα που αποσταθεροποιούν την οικογένεια και επηρεάζουν τον έφηβο (π.χ. εφηβεία, µαθησιακές δυσκολίες, προβλήµατα συµπεριφοράς, ψυχοσυναισθηµατικές διαταραχές, διαζύγιο, πένθος).
 • Συµβουλευτική γονέων στα πλαίσια του επαγγελµατικού προσανατολισµού για να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων του µαθητή και για να κατανοήσει το οικογενειακό περιβάλλον το σηµαντικό ρόλο του συνδυασµού ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προσωπικότητας και πως αυτός ο συνδυασµός µπορεί να οδηγήσει τον µαθητή σε συγκεκριµένες ακαδηµαϊκές/επαγγελµατικές προτιµήσεις.
 • ∆ιοργάνωση οµιλιών – συζητήσεων µε θέµατα ψυχοπαιδαγωγικού περιεχοµένου.
 • Συµµετοχή στις προγραµµατισµένες, απογευµατινές συναντήσεις γονέων-εκπαιδευτικών Α΄, Β΄ τετραµήνου.

Log in with your credentials

Forgot your details?