Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πλαίσιο Σπουδών ακολουθεί ηλικιακά τον µαθητή από το Προ-προνηπιαγωγείο µέχρι το τέλος του ∆ηµοτικού.

Μέσα από µια συνεχή διαδικασία έρευνας και µελέτης οι µαθητές, κατανοούν σηµαντικές έννοιες, αναπτύσσουν δεξιότητες, αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις και αποκτούν γνώσεις, προσεγγίζοντας 6 µεγάλες διαθεµατικές ενότητες παγκόσµιας σηµασίας.

Ποιοι είµαστε;

Πού βρισκόµαστε στο χώρο και στο χρόνο;

Πώς εκφραζόµαστε;

Πώς λειτουργεί ο κόσµος µας;

Πώς οργανώνουµε τον εαυτό µας;

Πώς µοιραζόµαστε τον πλανήτη;

µέσα από 6 γνωστικά πεδία (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Επιστήµες, Κοινωνικές Επιστήµες, Καλές Τέχνες, Προσωπική, Κονωνική και Φυσική Αγωγή).

Το Πλαίσιο Σπουδών δοµείται γύρω από 3 συσχετιζόµενα ερωτήµατα:

Τι θέλουµε να µάθουµε; Η ∆ιδακτέα Ύλη – Το Αναλυτικό Πρόγραµµα

Πώς θα µάθουµε καλύτερα; Η ∆ιδαχθείσα Ύλη – Η Μεθοδολογία και η Εφαρµογή της ∆ιδασκαλίας

Πώς θα ξέρουµε τι έχουµε µάθει; Η Αξιολογηθείσα Ύλη – Η Μεθοδολογία Αποτελεσµατικής Αξιολόγησης.

Attachments

Log in with your credentials

Forgot your details?