Συμβουλευτική

Το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων του CGS λειτουργεί σε καθημερινή βάση υποστηρικτικά, παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε όλη τη σχολική κοινότητα. Βασική αρχή του Τμήματος αποτελεί η ολιστική και πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού και συνάμα κοινωνικό-συναισθηματικού προσανατολισμού των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Στόχος του Τμήματος είναι η διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και η καλλιέργεια της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής στο πλαίσιο του σχολείου, μέσα από την ενεργοποίηση του συστήματος σχολείο-οικογένεια- μαθητής.

Η λειτουργία του Τμήματος δραστηριοποιείται σε τρεις πυλώνες (α) υποστήριξη μαθητών, (β) συνεργασία με εκπαιδευτικούς και (γ) συνεργασία με γονείς. Αναλυτικότερα:

(α) Υποστήριξη μαθητών

 • Στήριξη του μαθητή κατά τη διαδικασία ένταξης και προσαρμογής στη σχολική κοινότητα και στην ομάδα της τάξης.
 • Παρατήρηση της δυναμικής της ομάδας στην τάξη και στο διάλειμμα με στόχο την προαγωγή της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας κα την ενίσχυση των ψυχοκοινωνικών και μαθησιακών αναγκών των μαθητών.
 • Ανίχνευση Συναισθηματικών Αναγκών

Παρέχεται η δυνατότητα Διερεύνησης των Ψυχοσυναισθηματικών Aναγκών των μαθητών, καθώς και η Συμβουλευτική/Ψυχοπαιδαγωγική στήριξη τους, σε εξατομικευμένο επίπεδο, με στόχο τη φροντίδα τους , κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των γονέων.

 • Ανίχνευση Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών

Κατά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Β’ Δημοτκού, πραγματοποιείται Προληπτικός Ανιχνευτικός Έλεγχος στο σύνολο των μαθητών, με στόχο τη στήριξη των μαθητών που χρήζουν μαθησιακής ενδυνάμωσης.

Κατά τη φοίτηση των μαθητών στην Γ΄ Δημοτικού και έως την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται η δυνατότητα ολοκληρωμένης Μαθησιακής Διερεύνησης σε εξατομικευμένο επίπεδο, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των γονέων. Ενδέχεται να ακολουθήσει παραπομπή για αξιολόγηση από δημόσιους φορείς, καθώς και πρόταση ένταξης σε εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθησιακής στήριξης για τους μαθητές που παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 • Προγράμματα Πρωτογενούς Πρόληψης

Εφαρμογή Προγραμμάτων Βιωματικών Δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους κάθε  ηλικιακής ομάδας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Α’ Δημοτικού | «Γνωρίζω τους συμμαθητές μου…Γινόμαστε ομάδα»

Ενδυνάμωση Ομάδας

Β’ Δημοτικού | «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων»

Αναγνώριση, Κατάλληλοι Τρόποι Έκφρασης και Διαχείριση των Βασικών Συναισθημάτων

Γ’ Δημοτικού | «Εγώ και το σώμα μου»

Σωματογνωσία και Προστασία | Μαθαίνουμε να θέτουμε τα προσωπικά μας όρια

Δ’ Δημοτικού |  «Ας μιλήσουμε για εμάς, ας γνωριστούμε ξανά…»

Καλλιέργεια Ομαδικότητας και Συνεργασίας

Ε’ Δημοτικού | «Σεβασμός! Αντιδρούμε στον Σχολικό Εκφοβισμό» | «Διαδικασία Επίλυσης Συγκρούσεων»

Μορφές Εκφοβισμού και Τρόποι Διαχείρισης | Παθητικός – Διεκδικητικός – Επιθετικός Τύπος Επίλυσης Συγκρούσεων

Στ’ Δημοτικού | «Αγαπώ το σώμα μου! Καλωσορίζω τις αλλαγές!»,

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση | Αλλαγές σε Βιολογικό, Συναισθηματικό και Κοινωνικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της Εφηβείας | Διαμόρφωση Ταυτότητας | Πρόληψη και ζητήματα Σεξουαλικής Υγείας

 

(β) Συνεργασία με εκπαιδευτικούς

 • Ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των συντονιστών τάξεων για τυχόν συναισθηματικές ή μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.
 • Συστηματική συνεργασία με στόχο την:

Εκπαίδευση στην υιοθέτηση «καλών πρακτικών» που αφορούν στη διαχείριση της τάξης και στην ενδυνάμωση του αισθήματος επάρκειας των μαθητών.

Κατάλληλη καθοδήγηση για τυχόν συναισθηματικές, συμπεριφορικές ή μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και εξεύρεση από κοινού, τρόπων ενδυνάμωσης.

 • Διοργάνωση επιμορφωτικών – βιωματικών σεμιναρίων ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα.
 • Παροχή ψυχοπαιδαγωγικού και ειδικού εκπαιδευτικού υλικού από τη Δανειστική Βιβλιοθήκη του Τμήματος.
 • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση κατά τη διαδικασία ανασύνθεσης τμημάτων, σε πιθανή ενεργοποίηση της πολιτικής ανασύνθεσης τμημάτων.

 

(γ) Συνεργασία με γονείς

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε προκαθορισμένες προσωπικές συναντήσεις με βάση τα αιτήματα των γονέων, αλλά και τις ανάγκες των μαθητών, όπως προκύπτουν από την παρατήρηση στην τάξη και τη συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στην ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη των μαθητών σχολικής ηλικίας με την πραγματοποίηση ενημερωτικών ομιλών.

Σημειώνεται ότι για κάθε πληροφορία που μας εμπιστεύονται οι γονείς και οι μαθητές τηρείται το απόρρητο, ακολουθώντας τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Log in with your credentials

Forgot your details?