Πρόγραμμα Σπουδών | Η εκπαιδευτική διαδικασία (Learning & Teaching)

Διαθεματική προσέγγιση (Transdisciplinary Learning)

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του CGS, έχουν ως στόχο να αναδείξουν τα ατομικά χαρίσματα και τις δεξιότητες των μαθητών, παρέχοντάς τους τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και παράλληλα να διαμορφώσουν σωστά κριτήρια επιλογών. Συνδυάζουν τη μαθησιακή εμπειρία με την κοινωνική πραγματικότητα, προσφέροντας στους μαθητές εξειδικευμένες και γενικές γνώσεις μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση.

Σε όλα τα σχολεία IB PYP ανά τον κόσμο ακολουθούνται έξι κοινές μεγάλες διαθεματικές ενότητες παγκόσμιας σημασίας, όπως παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα:

Για κάθε διαθεματική ενότητα, οι εκπαιδευτικοί ανά τάξη σχεδιάζουν μια αντίστοιχη Ενότητα Έρευνας (Unit of Inquiry), το οποίο προσαρµόζεται κάθε φορά ανάλογα µε τις απαιτήσεις και ανάγκες των µαθητών. Οι Ενότητες Έρευνας περιλαμβάνουν μια σειρά από βιωματικές δραστηριότητες διαφορετικών αντικειμένων και ειδικοτήτων που συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με τον πραγματικό κόσμο, ώστε η μάθηση να είναι ολόπλευρη και να αποκτά νόημα για τον μαθητή.

Προσεγγίσεις μάθησης (Approaches to Learning)

Βασικός στόχος του IB PYP εκτός από την κατάκτηση της γνώσης, είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων, οι οποίες αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της αυτονομίας και της ενεργούς συμμετοχής του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης («μαθαίνω πώς να μαθαίνω»).

Πιο συγκεκριμένα, οι δεξιότητες που καλλιεργούνται αφορούν στους τομείς Επικοινωνίας, Αυτοδιαχείρισης, Έρευνας, Σκέψης και Συνεργασίας.

Διευρευνητική μάθηση (Inquiry Based Learning)

Η διερεύνηση αποτελεί τη βασική παιδαγωγική προσέγγιση του IB PYP και ζητά από τους μαθητές να έχουν αυτενέργεια και να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο και πρωτοβουλία στη διαδικασία μάθησης. Μέσα από τη διερευνητική μάθηση που συνδυάζεται με τη διαθεματική προσέγγιση, δημιουργείται ένα αυθεντικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι μαθητές συσχετίζουν, ερευνούν και κατανοούν τον κόσμο γύρω τους.

Βασικές Έννοιες (Key Concepts)

Όταν η μάθηση ακολουθεί την εννοιολογική προσέγγιση, βοηθά τους μαθητές να βρίσκουν νόημα σε αυτήν, να προχωρούν στις κατάλληλες συνδέσεις μεταξύ πρότερης και νέας γνώσης και  να ασχολούνται με τις «μεγάλες ιδέες», την ουσία όσων μαθαίνουν.

Στο ΙΒ PYP επτά βασικές έννοιες, µε τη µορφή ερωτήσεων, κινούν τη διαδικασία της διερεύνησης και καθοδηγούν τις ενότητες έρευνας:

 

Μορφή: Πώς είναι; Τι μορφή έχει;
Λειτουργία: Πώς λειτουργεί;
Αιτία: Ποια είναι η αιτιακή σχέση; Γιατί έχει αυτή τη μορφή ή λειτουργία;
Αλλαγή: Πώς αλλάζει;
Σύνδεση: Πώς συνδέεται με άλλα πράγματα;
Οπτική: Ποιες είναι οι διαφορετικές οπτικές;
Υπευθυνότητα: Ποια είναι η ευθύνη μας;

Αξιολόγηση (Assessment)

Η αξιολόγηση αποτελεί μια συνεχή διαδικασία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, αναστοχασμού και ανασχεδιασμού σε σχέση με τους διδακτικούς στόχους και αφορά τόσο τον ίδιο τον μαθητή όσο και τους εκπαιδευτικούς.

Τον βασικό ρόλο σε αυτήν έχει ο εκπαιδευτικός μέσα από την καθημερινή παρατήρηση στην τάξη και τον ορισμό σαφών μαθησιακών στόχων ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε μαθητή.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης ποικίλλουν ανάλογα με το αντικείμενο, το πλαίσιο και την ηλικιακή ομάδα, ενώ εκτός από την καθημερινή παρατήρηση εντός τάξης, περιλαμβάνουν εργαλεία, όπως γραπτές αξιολογήσεις, δημιουργία παρουσιάσεων, debate, θεατρικές παραστάσεις, εργασίες και project, εικαστικές παρεμβάσεις, ενημερωτικές καμπάνιες ή αφίσες, κ.ά.

Επιπρόσθετα, εργαλεία αξιολόγησης αποτελούν τα εξής:

 

Student Led Conference

Το Student Led Conference είναι η διαδικασία κατά την οποία o μαθητής αναλαμβάνει ενεργό ρόλο και παρουσιάζει στους γονείς/κηδεμόνες του τις εργασίες που έχει συμπεριλάβει στο portfolio και την αυτοαξιολόγησή του. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, του δίνεται η ευκαιρία να μιλήσει για την πρόοδό του και τους προσωπικούς του στόχους, αλλά και να δείξει δείγματα εργασιών που έχει επιλέξει ο ίδιος και που σχετίζονται με τους στόχους του κάθε μαθήματος.

H διαδικασία του Student Led Conference έχει στο επίκεντρο τον μαθητή, αλλά παράλληλα εμπλέκει ενεργά τόσο τον εκπαιδευτικό, όσο και τον γονέα/κηδεμόνα. Οι ευκαιρίες που δίνει στον καθένα αναφέρονται επιγραμματικά στον παρακάτω πίνακα:

Μαθητής Γονέας/Κηδεμόνας Εκπαιδευτικός/Σχολείο
 • Μοιράζεται και συνειδητοποιεί τις γνώσεις που έχει αποκτήσει.
 • Γίνεται ανεξάρτητος καθώς ο ίδιος πρέπει να επιλέξει εργασίες και να αιτιολογήσει την επιλογή του.
 • Μαθαίνει να επιχειρηματολογεί και να πείθει,  τεκμηριώνοντας την άποψή του.
 • Αναγνωρίζει τα ενδιαφέροντά του, τα δυνατά του σημεία και τα σημεία προς βελτίωση, αναστοχάζεται και θέτει νέους στόχους.
 • Αναπτύσσει δεξιότητες επικοινωνίας και αυτοδιαχείρισης.
 • Λαμβάνει στοιχεία τεκμηρίωσης για την εξέλιξη και την πρόοδο του μαθητή.
 • Συμμετέχει ενεργά και κατανοεί την εκπαιδευτική διαδικασία και την ανάπτυξη του μαθητή.
 • «Γιορτάζει» τη γνώση και τη μάθηση με το παιδί του.
 • Αποκτά σαφέστερη εικόνα των γνωστικών δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων των μαθητών.
 • Αξιολογεί τις δεξιότητες αυτοδιαχείρισης και επικοινωνίας των μαθητών.
 • Θέτει στόχους από κοινού με τους μαθητές και τους εντάσσει στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • «Γιορτάζει» τη γνώση και τη μάθηση με τους μαθητές του.

 

IB PYP Exhibition

Οι μαθητές της ΣΤ’ ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στο IB PYP με το Exhibition, που έχει ως βασικό και κύριο στόχο την εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών διερεύνησης από τους μαθητές σε συγκεκριμένη διαθεματική ενότητα. Η ερευνητική διαδικασία ορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους ίδιους:

 • Επιλέγουν το θέμα τους.
 • Καθορίζουν τα πεδία έρευνας.
 • Προσδιορίζουν αξιόπιστες πηγές που θα αξιοποιήσουν στην έρευνά τους.
 • Αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες επιδεικνύοντας κριτική κατανόηση και ικανότητα.
 • Αποφασίζουν τον τρόπο παρουσίασης των ευρημάτων της έρευνάς τους.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Ενορχηστρωτές της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι παρακολουθούν επιμορφώσεις εντός και εκτός σχολείου σε σχέση με την παιδαγωγική φιλοσοφία και τα διδακτικά τους αντικείμενα, ενώ παράλληλα συμμετέχουν συχνά σε πανελλήνια και διεθνή εκπαιδευτικά συνέδρια, στα οποία μοιράζονται καλές πρακτικές και σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις με εκπαιδευτικούς και σχολεία ανά την Ελλάδα και τον κόσμο.

Log in with your credentials

Forgot your details?