Parents’ Agency

Frequently Asked Questions

IB / CGS Φιλοσοφία

Πώς ακριβώς εμπλέκεται το πρόγραμμα του ΙB PYP στη σχολική καθημερινότητα;

Το πρόγραμμα του IB PYP επηρεάζει την εμπειρία των μαθητών καθημερινά και στο σύνολό της από τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές παίζουν με τους συμμαθητές τους αναπτύσσοντας το προφίλ του μαθητή (open-minded, caring κ.λπ.) μέχρι τον τρόπο με τον οποίο εισάγονται στη νέα γνώση, τον τρόπο που αξιολογούνται κ.ά.. Για παράδειγμα μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις των εκπαιδευτικών -βασισμένες στις έννοιες-κλειδιά (key concepts) οι μαθητές δομούν και εξελίσσουν τις γνώσεις τους με κάθε ευκαιρία και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον, η προσέγγιση κάθε γνωστικού αντικειμένου αποτυπώνεται μέσω δραστηριοτήτων στις οποίες η γνώση ξεκινάει στην τάξη και συνδέεται με τον πραγματικό κόσμο π.χ. εφαρμογή των μαθηματικών τους γνώσεων στην αποτύπωση ενός χάρτη με χρήση κλίμακας. Η εφαρμογή του IB PYP δεν περιορίζεται στα Προγράμματα Έρευνας, τα οποία αποτελούν τον κύριο κορμό του αναλυτικού προγράμματος, αλλά και σε όσα γνωστικά αντικείμενα δεν εμπίπτουν διαθεματικά στις ενότητες που οι μαθητές εργάζονται (stand alone units).

Πώς αξιολογούνται οι μαθητές στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα;

Η διαδικασία της αξιολόγησης στο IB/PYP είναι συνεχής και καθημερινή, κυρίως μέσα από τη διαδικασία της παρατήρησης και καταγραφής σημειώσεων από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη στοχοθεσία που έχουν ορίσει για κάθε διδασκαλία τους. Μέσα από ποικίλες στρατηγικές αξιολόγησης (αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση, εννοιολογικοί χάρτες, γραπτή αξιολόγηση) και εστιασμένες παρατηρήσεις κάθε εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να γνωρίζει σε κάθε χρονική στιγμή την πρόοδο κάθε μαθητή. Η αποτύπωση της αξιολόγησης στη λήξη κάθε τριμήνου έρχεται να αποτυπώσει το σημείο στο οποίο βρίσκεται κάθε μαθητής και από το οποίο με εξατομικευμένη παρέμβαση και στοχευμένες ενέργειες σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό του θα καταφέρει να εξελιχθεί περισσότερο. Σημαντικό σε όλη τη διαδικασία της διδασκαλίας είναι οι μαθητές να γνωρίζουν πού στοχεύουν και να μπορούν να αποτυπώνουν και οι ίδιοι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους σε σχέση με την κατάκτηση των μαθησιακών στόχων (agency). Η παραπάνω στοχοθεσία επιτυγχάνεται μέσω της Περιγραφικής Αξιολόγησης, στην οποία δίνεται έμφαση, σε αντίθεση με την Αριθμητική Βαθμολογία.

Πόσες ώρες χρειάζεται να διαβάζουν καθημερινά τα παιδιά;

Η διάρκεια της μελέτης για τους μαθητές στο Δημοτικό IB/PYP έχει διάρκεια ανάλογη της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής, τον προσωπικό του ρυθμό εργασίας, όπως και το εβδομαδιαίο πρόγραμμά του, το οποίο σχετίζεται -στις μεγαλύτερες τάξεις- με τον καταμερισμό των επιμέρους μαθημάτων στη διάρκεια της εβδομάδας. Ένας ενδεικτικός χρόνος μελέτης για την Α’ & Β’ Δημοτικού είναι τα 20 με 25 λεπτά, για τη Γ’ & Δ’ Δημοτικού είναι τα 30 με 40 λεπτά, ενώ για την Ε’ & Στ’ Δημοτικού δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 60 με 80 λεπτά. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντική η επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς του μαθητή προς εξατομίκευση της μελέτης ή εντοπισμό των αναγκών του σε σχέση με τον ρυθμό εργασίας του.

Γιατί επιλέξατε τα βιβλία της Κύπρου για τα Μαθηματικά;

Η επιλογή των βιβλίων της Κύπρου για το μάθημα των Μαθηματικών πραγματοποιήθηκε, καθώς η φιλοσοφία τους ταιριάζει στη διδακτική προσέγγιση του ΙΒ PYP. Οι μαθηματικές έννοιες διερευνώνται με τρόπο που να υποκινούν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών, δίνεται έμφαση στη στρατηγική επίλυσης του προβλήματος και μέσα από ποικίλες δραστηριότητες οι μαθητές συνδέουν τις μαθηματικές τους γνώσεις με την καθημερινή ζωή. Επιπλέον, η προσέγγιση που ακολουθείται στηρίζεται στην ανακάλυψη των νέων εννοιών μέσα από διερεύνηση και εξερεύνηση δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να προβούν σε εκτίμηση μιας προβληματικής κατάστασης καταλήγοντας στην κατάλληλη επιλογή στρατηγικής.

Πώς ενισχύεται η αυτενέργεια του μαθητή στο CGS;

Η αυτενέργεια των μαθητών (agency) ενισχύεται καθημερινά με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τους μαθητές να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους, να εκφράσουν τις ιδέες και τη δημιουργικότητά τους σχεδιάζοντας δραστηριότητες οι οποίες τους επιτρέπουν να διαφοροποιούνται ο ένας από τον άλλον. Κάθε μαθητής έχει την ευκαιρία να αναλάβει πρωτοβουλία δράσης σε ό,τι τον αφορά και μπορεί μέσω αυτού να ενισχύσει το προφίλ του ίδιου όσο και της σχολικής κοινότητας π.χ. τοποθέτηση ταΐστρας για τα αδέσποτα ζωάκια στην αυλή του σχολείου. Μέσω της μαθητικής κοινότητας και των μαθητικών εκλογών όλοι οι μαθητές αποκτούν φωνή, λαμβάνουν αποφάσεις και συνδιαμορφώνουν τη σχολική κοινότητα, σεβόμενοι ο ένας τη διαφορετικότητα του άλλου. Επιπλέον, μέσω της διαδικασία της αυτοαξιολόγησης οι μαθητές αναγνωρίζουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους σε γνωστικό επίπεδο σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και αυτενεργούν τοποθετώντας προσωπικούς στόχους προκειμένου να ενδυναμωθούν.

Πώς έρχονται τα παιδιά σε επαφή με άλλους πολιτισμούς/κουλτούρες;

Η επαφή των μαθητών με άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς είναι μέρος της μαθησιακής διαδικασίας μέσω του σχεδιασμού των Προγραμμάτων Έρευνας και στοχευμένων διδακτικών ενοτήτων, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον, η διδασκαλία των Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών και Ισπανικών τούς δίνει την ευκαιρία να γνωρίζουν παραδόσεις αλλόγλωσσων λαών, να τις γιορτάζουν και να γίνονται μέρος αυτών ως προέκταση των δικών τους παραδόσεων. Η γνωριμία με άλλους πολιτισμούς ενισχύεται επίσης μέσα από την επαφή με τη λογοτεχνία άλλων χωρών μέσω δράσεων φιλαναγνωσίας και ανάλυσης κειμένου. Παράλληλα, η συνεργασία με άλλα σχολεία σε διάφορα μήκη και πλάτη του κόσμου τους δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν εμπειρίες με συνομηλίκους τους σε όλο τον κόσμο π.χ. προγράμματα ERASMUS, αδελφοποίηση σχολείων, διαδικτυακά μαθήματα με τάξεις άλλων χωρών κ.ά.. Τέλος, η οργάνωση ταξιδιών σε άλλες χώρες παρέχει μια ακόμη δυνατότητα βιωματικής επαφής με άλλους πολιτισμούς και επαφή με άλλες κουλτούρες και παραδόσεις.

Ποιος είναι ο ρόλος της λογοτεχνίας στο σχολείο;

Η λογοτεχνία έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο Δημοτικό IB/PYP. Όλες οι τάξεις εφαρμόζουν πρόγραμμα λογοτεχνίας έχοντας επιλέξει τουλάχιστον ένα βιβλίο προς επεξεργασία στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με κύριο στόχο την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας και την ανάλυση κειμένου τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Στις μεγαλύτερες τάξεις η επαφή με τη Λογοτεχνία πραγματοποιείται και στη Β’ ξένη Γλώσσα. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία, πέραν των σταθερών ωρών επίσκεψης στη Βιβλιοθήκη με το τμήμα τους, όπου επισκέπτονται τον χώρο της βιβλιοθήκης συμμετέχοντας σε δράσεις σχετικές με τη Λογοτεχνία, έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στα διαλείμματα [εκτός Παρασκευής]. Σε προέκταση αυτού στο Δημοτικό ΙΒ PYP η επαφή με τη λογοτεχνία ενισχύεται και μέσω της Λέσχης των Βιβλιοφάγων για όσους μαθητές αγαπούν την ανάγνωση βιβλίων. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να επισκεφτείτε τον νέο ιστότοπο της βιβλιοθήκης του CGS ( library.cgs.gr ).

Πώς ενημερωνόμαστε εμείς οι γονείς για την κορύφωση Προγραμμάτων Έρευνας;

Στην ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Έρευνας οι μαθητές παρουσιάζουν «γιορτάζοντας» τη γνώση που έχουν αποκτήσει με ποικίλους τρόπους π.χ. παρουσίαση μακέτας, καμπάνια ενημέρωσης ή/ και ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας, μουσικοθεατρική παράσταση, επίδειξη πειραμάτων κ.ά.. Στη «γιορτή» αυτή υπάρχει τις περισσότερες φορές η δυνατότητα στους γονείς και κηδεμόνες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις. Το κάλεσμα πραγματοποιείται έγκαιρα προς τις οικογένειες, καθώς το μοίρασμα είναι σημαντικό και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας.

Στοχοθεσία Αγγλικών

Θα διεξαχθεί τμήμα native English στην Α' Δημοτικού;

Στo CGS λειτουργούν τμήματα ΕNL (English as a Native Language) τα τελευταία 10 χρόνια. Aπό την Α΄ Δημοτικού, οι μαθητές που έχουν την Αγγλική σαν μητρική γλώσσα, προέρχονται από σχολεία του εξωτερικού ή έχουν ιδιαίτερη έφεση στα Αγγλικά και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια εντάσσονται στα τμήματα αυτά όπου η προσέγγιση της γλώσσας και η στοχοθεσία είναι διαφορετική. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στα κριτήρια και τη στοχοθεσία των τμημάτων αυτών, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο cgs.gr/agglika-pyp .

Στο μάθημα των Αγγλικών χρησιμοποιείται υλικό και από τα υπόλοιπα μαθήματα (π.χ μαθηματικά) έτσι ώστε να εξοικειώνονται και με τους αγγλικούς όρους του κάθε μαθήματος;

Η διδασκαλία της γλώσσας πραγματοποιείται μέσα από το πλαίσιο σπουδών όπως ορίζεται από το PYP του IB, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές/τριες ερευνούν και συλλέγουν πληροφορίες από διάφορες πηγές και συζητούν και παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνάς τους στην τάξη, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα στο φυσικό της περιβάλλον (inquiry-based learning). Όταν το θέμα μιας ενότητας έρευνας έχει άμεση σχέση με άλλα γνωστικά αντικείμενα (φυσικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, μαθηματικά κτλ) και υπάρχει εμπλοκή του μαθήματος των Αγγλικών σε αυτή, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αντίστοιχη ορολογία και λεξιλόγιο μέσα από ειδικά διαμορφωμένες δραστηριότητες που εξυπηρετούν τη στοχοθεσία του εκάστοτε stage. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους στη βιολογία μέσα από την ενότητα έρευνας “Healthy Mind – Healthy Body” όπου ανακαλύπτουν τη λειτουργία διαφόρων συστημάτων του ανθρώπινου σώματος (circulatory, respiratory, digestive…) και τρόπους που μπορούν να ακολουθήσουν για να αποκτήσουν σωματική, συναισθηματική και πνευματική ισορροπία.

Για ποιο λόγο δεν ολοκληρώνουν το βιβλίο Αγγλικών της προηγούμενης χρονιάς;

Τα βιβλία των Αγγλικών που χρησιμοποιούνται ανά χρονιά (course books) αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία διδασκαλίας, εργαλεία που επιλέγονται με γνώμονα τη στοχοθεσία του κάθε stage/phase και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών που το απαρτίζουν. Οι εκπαιδευτικοί δύναται να χρησιμοποιήσουν επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό (multi-modal aids), literary books, research and presentation opportunities καθώς και εκπαιδευτικό υλικό ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες του κάθε stage/phase και των ενοτήτων έρευνας για να καλυφθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι, αφήνοντας κάποιες ενότητες από τις προτεινόμενες των εκάστοτε βιβλίων κενές.

Διαχείριση Συμπεριφοράς

Πώς αντιμετωπίζονται τυχόν εντάσεις/διαφωνίες μεταξύ των παιδιών κατά τη διάρκεια της σχολικής καθημερινότητας;

Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί βασικό στόχο του παιδαγωγικού προγράμματος του CGS και γίνεται μία διαρκής προσπάθεια από όλη τα μέλη της σχολικής κοινότητας. To CGS έχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο ακολουθείται κάθε φορά. Τα αποτελέσματα των δράσεων και παρεμβάσεων χρειάζονται χρόνο σε ορισμένες περιπτώσεις για να εμφανιστούν, μιας και η σχολική κοινότητα αντιμετωπίζει κάθε ένταση ή διαφωνία ανάμεσα σε μαθητές ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα κάθε φορά. Η συζήτηση είναι το πρώτο βήμα, ώστε οι αντίθετες πλευρές να αντιληφθούν τη λάθος απόφαση της στιγμής, αλλά και τις συνέπειες που είχε αυτή η απόφαση στον συμμαθητή τους. Το δεύτερο βήμα είναι η δέσμευση των μαθητών να αντιμετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις με τον προτεινόμενο τρόπο. Ακολουθεί καταγραφή του περιστατικού, ενημέρωση της οικογένειας των μαθητών, όπου προκύπτει ανάγκη, κι έπειτα σε συνεργασία με τον μαθητή και τους εκπαιδευτικούς δίνουμε χρόνο παρατηρώντας την αλλαγή της συμπεριφοράς προς την επιθυμητή πορεία. Κάθε διαφωνία και ένταση στο CGS αποτελεί πρόσφορο έδαφος για συζήτηση και εξέλιξη όλων των μερών μέσα από τη διαχείριση αυτής, καθώς με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά καλλιεργούν παράλληλα τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Πώς μπορούν να ρυθμιστούν οι σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους, ώστε να ειναι αρμονικες και να μη δημιουργούνται περιστατικά πειραγμάτων που λειτουργούν απορρυθμιστικά στην καθημερινότητα;

Οι εκπαιδευτικοί είναι το πρώτο σημείο αναφοράς για κάθε σύγκρουση μαθητών. Είτε στη διάρκεια μίας διδακτικής ώρας είτε στη διάρκεια του διαλείμματος, οι εκπαιδευτικοί διασφαλίζουν τις αρμονικές σχέσεις των μαθητών, παρατηρώντας και παρεμβαίνοντας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στις μικρότερες τάξεις δίνεται έμφαση στην αυτορύθμιση των μαθητών, ενώ μεγαλώνοντας τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε στοχευμένες δράσεις πρωτογενούς πρόληψης, οι οποίες πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς του κάθε τμήματος σε συνεργασία με το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων του CGS. Άλλωστε το περιβάλλον ενός σχολείου αποτελεί τον μικρόκοσμο της κοινωνίας και είναι φυσικό και αναμενόμενο να συμβαίνουν περιστατικά μεταξύ των μαθητών. To CGS έχει ως προτεραιότητα την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων γεγονότων και σάς προσκαλούμε να γίνεται αρωγοί σε αυτή τη διαδικασία με τη συνεχή ανατροφοδότησή σας. Σας παροτρύνουμε, σε περίπτωση που αντιλαμβάνεστε ότι συμβαίνει κάποιο περιστατικό, το οποίο δεν έχει γίνει αντιληπτό από εμάς, να ενημερώνετε τον εκπαιδευτικό του παιδιού σας, στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται καθημερινά και η δική μας επικοινωνία.

Επικοινωνία με εκπαιδευτικό

Πώς μπορεί να ενθαρρυνθεί ένα παιδί για να λέει στον εκπαιδευτικό «Δεν κατάλαβα»;

Η μαθησιακή διαδικασία ξεκινά στην τάξη και ολοκληρώνεται στο σπίτι, κλείνοντας έναν κύκλο διδασκαλίας – εμπέδωσης – μελέτης – μάθησης. Κατά τη διάρκεια της μελέτης στο σπίτι, ενθαρρύνουμε το παιδί να σημειώνει τις απορίες του και να τις μεταφέρει την επόμενη μέρα στον εκπαιδευτικό, κάτι που και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός συζητά με τους μαθητές από την αρχή της χρονιάς. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αυτενέργεια (agency) του μαθητή για τη μάθηση ως δική του ευθύνη αλλά και η σχέση δασκάλου – μαθητή σαν μια σχέση αλληλεπίδρασης που οδηγεί στη γνώση. Μέσα στην τάξη από τον εκπαιδευτικό απενοχοποιείται το λάθος και ενισχύεται η έκφραση της απορίας ως μέσο προώθησης της διδασκαλίας και της μαθησιακής διαδικασίας γενικότερα. Έτσι, ο μαθητής γνωρίζει ότι με τις απορίες του συμβάλλει στο μάθημα και βοηθά τον εαυτό του αλλά και την ομάδα στην ανακάλυψη της γνώσης.

Κάθε πότε γίνεται επικοινωνία από τον εκπαιδευτικό στην οικογένεια;

Ο δάσκαλος τάξης επικοινωνεί με τους γονείς/ κηδεμόνες στην αρχή της χρονιάς τηλεφωνικά για μια πρώτη γνωριμία/ανατροφοδότηση. Από εκεί και πέρα σε όλη τη διάρκεια του τριμήνου το σύνολο των εκπαιδευτικών έχουν τη δυνατότητα να καλούν τους γονείς/κηδεμόνες, εάν το κρίνουν απαραίτητο, προκειμένου να ενημερώσουν για την πρόοδο του μαθητή ή για θέματα που αφορούν στην κοινωνικοσυναισθηματική πλαισίωσή του. Στη λήξη κάθε τριμήνου (Δεκέμβριο/ Μάρτιο/Ιούνιο) πραγματοποιούνται δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτικών-γονέων / διδασκόντων στις οποίες αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο οι Περιγραφικές Αξιολογήσεις των μαθητών. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού μαθητών που αντιστοιχούν στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων παροτρύνουμε τους γονείς/κηδεμόνες να προσδιορίζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα με δική τους πρωτοβουλία ραντεβού ενημέρωσης μέσω της Calendly και να μην αναμένουν τη λήξη του τριμήνου ως μόνη ευκαιρία ενημέρωσή τους. Σε κάθε περίπτωση, εάν νιώσετε την ανάγκη να επικοινωνήσετε κάτι στους εκπαιδευτικούς του παιδιού σας, καλέστε στη Γραμματεία επιπέδου μεταφέροντας την ανάγκη αυτή και οι εκπαιδευτικοί θα φροντίσουν να ανταποκριθούν το συντομότερο δυνατό.

Μαθησιακές ανάγκες

Πώς στηρίζουμε ένα παιδί με μαθησιακές ανάγκες;

Η στήριξη ενός μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο CGS υιοθετεί μία ολιστική προσέγγιση. Στο CGS ο πρώτος προσδιορισμός πιθανών αναγκών ξεκινά από τη βαθμίδα του Νηπιαγωγείου με αξιολόγηση των μαθητών από Λογοθεραπευτή και Εργοθεραπευτή, οι οποίοι προτείνουν, όπου κρίνεται απαραίτητο, την αντίστοιχη παρέμβαση. Με την είσοδο νέων μαθητών στο Δημοτικό -στην Α’ Δημοτικού- η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται και για εκείνους για να μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα τόσο τις δυνάμεις και δυνατότητες ενός μαθητή όσο και τις περιοχές στις οποίες χρειάζεται να ενδυναμωθεί. Για τον λόγο αυτό η όλη διαδικασία συνοδεύεται από προτάσεις πλαισίωσης αρχικά μέσα στην τάξη κι όπου χρειάζεται από εξωτερικό φορέα. Με την ολοκλήρωση της φοίτηση των μαθητών στη Β’ Δημοτικού πραγματοποιείται στο σύνολο των μαθητών πρώιμος ανιχνευτικός μαθησιακός έλεγχος. Οι μαθητές για τους οποίους προκύπτει περαιτέρω ανάγκη ελέγχου παραπέμπονται μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησης του στη Γ’ Δημοτικού για ολοκληρωμένη μαθησιακή εκτίμηση είτε εντός του σχολείου είτε σε κάποιο δημόσιο φορέα. Σε συνέχεια της όποιας αξιολόγησης όπου η γνωμάτευση του μαθητή κοινοποιείται επίσημα στο σχολείο, μέσω του Τμήματος Σχολικών Ψυχολόγων, το εκπαιδευτικό προσωπικό ενημερώνεται για τις δυνάμεις του μαθητή, ώστε να του καθρεφτίζονται και να αναδεικνύονται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης, ενώ ταυτόχρονα δίνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις πλαισίωσης κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης όπως για παράδειγμα, επανάληψη των οδηγιών και διασφάλιση της κατανόησής τους, απλοποίηση των οδηγιών και κατάτμησή τους σε μικρότερες προτάσεις, περισσότερος χρόνος. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του PYP δεν διαφοροποιούμε τις προσδοκίες μας, αλλά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε τον κάθε στόχο, δημιουργώντας το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Βαθιά μας πίστη παραμένει πως μπορούμε και δημιουργούμε το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ώστε κάθε μαθητής να κατακτήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Η συνεργατική μάθηση αποτελεί σημαντικό βοήθημα μιας και φροντίζουμε οι μικρές ομάδες στην τάξη να είναι μεικτές και οι μαθητές μας να απορροφούν δεξιότητες στις οποίες χρειάζεται να ενδυναμωθούν, όπως για παράδειγμα η αυτό-οργάνωση, και ταυτόχρονα να μεταλαμπαδεύουν άλλες στις οποίες διακρίνονται, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα ένας μαθητής να έχει ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση ή η ικανότητα να σκέφτεται «εκτός πλαισίου», προσφέροντας εναλλακτικές ιδέες και λύσεις κατά τη διάρκεια συζητήσεων ή/και εργασιών. Τέλος, σε πρακτικό επίπεδο και στην περίπτωση που η οικογένεια το επιθυμεί, στο CGS τα τελευταία 10 έτη λειτουργεί ενδοσχολικά το Πρόγραμμα Μαθησιακής Στήριξης με εξειδικευμένο προσωπικό του ΤΣΨ. Οι ειδικοί παιδαγωγοί του CGS (φιλόλογοι, μαθηματικός και ψυχολόγος με εκπαίδευση στην ειδική αγωγή) ενδυναμώνουν στοχευμένα κατά τη διάρκεια της πρωινής ζώνης μαθημάτων τους μαθητές. Συγκεκριμένα, η στήριξη των μαθητών υλοποιείται σε ατομικό επίπεδο και αφορά στις συγκεκριμένες και στοχευμένες ανάγκες των μαθητών που έχουν διαγνωσθεί. Σε συνδυασμό με τη συστηματική, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, συμβουλευτική στήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού και την κατάλληλη καθοδήγηση των γονέων, όλοι μας οι μαθητές προχωρούν και εξελίσσονται, βιώνοντας θετικά τη διαφορετικότητά τους που μας αφορά όλους. Για όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητο ο καθένας από τη μεριά του να ενισχύει και να φροντίζει την ενεργοποίηση του τριγώνου Σχολείο-Οικογένεια-Μαθητής. Παροτρύνουμε τους γονείς να επικοινωνούν με το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων και τον εκπαιδευτικό του μαθητή, όταν εντοπίσουν κάποιο σημείο προς ενδυνάμωση στο παιδί τους είτε σε μαθησιακό επίπεδο είτε σε κοινωνικοσυναισθηματικό.

Απουσία μαθητή

Πρέπει ο εκπαιδευτικός να αναρτά καθημερινά στο ManageBac τι δούλεψαν μέσα στην τάξη ή αυτό γίνεται μόνο όταν κάποιος μαθητής λείπει;

Ο εκπαιδευτικός αναρτά στο Managebac ό,τι επεξεργάστηκε εντός της τάξης την ώρα τους μαθήματος μόνο σε περίπτωση απουσίας κάποιου μαθητή του τμήματος. Διαφορετικά, οι μαθητές έχουν την ευθύνη να καταγράψουν στην ατζέντα τους τις υποχρεώσεις τους για την επόμενη ημέρα σε κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Πώς πληροφορούνται τα παιδιά από το σχολείο για τις υποχρεώσεις τους την επόμενη ημέρα;

Καθημερινά οι μαθητές αναγράφουν στην ατζέντα τους τις υποχρεώσεις που έχουν για την επόμενη μέρα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνονται υπεύθυνοι ενώ παράλληλα αναπτύσσουν δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χώρου και χρόνου.

Τι γίνεται αν κάποιο παιδί λείπει πολλές ημέρες από το σχολείο (πχ. Covid);

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής απουσιάζει από το σχολείο για λόγους υγείας π.χ. COVID-19, ο εκπαιδευτικός σε συνεννόηση με την οικογένεια μπορεί να συνδεθεί με τον μαθητή μέσω της ψηφιακής τους τάξης στην εφαρμογή MS Teams σε συγκεκριμένες ώρες και να επιλύσει απορίες ή να επαναλάβει τη διδασκαλία μέρους όσων γίνονται εκείνο το διάστημα στην τάξη. Με την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, ο εκπαιδευτικός δύναται να κρατήσει τον μαθητή σε ατομική συνάντηση είτε σε κάποιο διάλειμμα είτε σε κάποια άλλη ώρα μαθήματος αν κρίνεται απαραίτητο.

Όμιλοι

Τι προσφέρει στους μαθητές η ενασχόλησή τους με τους ομίλους;

Οι Όμιλοι δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές μας να ασχοληθούν με αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν, αλλά και να δοκιμάσουν νέα. Οι Όμιλοι αποτελούν μια ευκαιρία ανάπτυξης πολλών και διαφορετικών δεξιοτήτων των μαθητών, την καλλιέργεια κλίσεων και αποτελούν διέξοδο για τις δημιουργικές ανησυχίες τους. Σταδιακά, από το Δημοτικό και μέχρι την αποφοίτησή τους έχουν χτίσει ένα Portfolio εμπειριών, έχουν ανακαλύψει αδυναμίες και ταλέντα τους κι έχουν εμπλουτίσει το βιογραφικό τους μέσω των συμμετοχών σε δράσεις εντός και εκτός σχολείου, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως σε μαθητικά συνέδρια, σε ακαδημαϊκά συμπόσια, διαγωνισμούς κ.λπ.. Υπάρχει μια μεγάλη τράπεζα ευκαιριών που καλύπτουν τα ενδιαφέροντα και εμπλουτίζονται κάθε χρόνο: Περιβάλλον, Μαθηματικά, Arts, Αθλητικά, Ρητορική, παιδική Επιχειρηματικότητα, Διαφορετικότητα, ελεύθερη έκφραση, Συναισθηματική ενδυνάμωση, Κυκλοφοριακή αγωγή.

Εξατομικευμένη μάθηση

Υπάρχει η δυνατότητα να δίνονται επιπλέον (προαιρετικές) ασκήσεις στο σπίτι περισσότερο προσαρμοσμένες στις δυνατότητες των παιδιών;

Θα λειτουργήσει φέτος εξατομικευμένη ανάθεση επιπλέον εργασιών στους μαθητές; Σημαντική παράμετρος του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η αρχή της διαφορετικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν καθημερινά την εκπαιδευτική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψιν πως κάθε μαθητής έχει διαφορετικά επίπεδα ικανότητας, ετοιμότητας για μάθηση αλλά και τρόπο που μαθαίνει. Η εξατομικευμένη ανάθεση εργασιών στους μαθητές είναι μια πολιτική που εφαρμόζεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, καθώς είναι μέρος της φιλοδοφίας του προγράμματος IB PYP. Με αυτό το σκεπτικό και έχοντας εντοπίσει σταδιακά τα δυνατά σημεία, αλλά και όσα χρειάζονται ενίσχυση για κάθε μαθητή σε σχέση με τους στόχους των γνωστικών αντικειμένων, οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης, έχουν δημιουργήσει και συμπεριλάβει στα φυλλάδια κάθε γνωστικού αντικειμένου, δραστηριότητες-ασκήσεις, με βασικό στόχο να καλυφθούν με διαφοροποιημένο και εξατομικευμένο τρόπο αυτές οι ανάγκες. Έτσι, πρακτικά, στο πλαίσιο της εμπέδωσης-εφαρμογής που πραγματοποιείται στην τάξη και στο σπίτι οι μαθητές, πραγματοποιούν δραστηριότητες και ασκήσεις με την ένδειξη «εξατομικευμένη» οι οποίες αφορούν στις δικές τους προσωπικές ανάγκες [δυνάμεις ή αδυναμίες]. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ευρύτερης φιλοσοφίας του προγράμματος του PYP, οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης, έχουν δημιουργήσει δραστηριότητες που συνδυάζουν τη γνώση με τη ζωή και στηρίζονται στην έρευνα και τη βιωματική μάθηση. Οι δραστηριότητες αυτές αναρτώνται στη λήξη του α’ τριμήνου στο Managebac κάθε τάξης και οι μαθητές μπορούν να ανατρέξουν σε αυτές και να πραγματοποιήσουν, όσες τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον ή τους προτείνει ο εκπαιδευτικός τους ανάλογα με το προφίλ τους. Αφού τις ολοκληρώσουν, μπορούν να τις μοιραστούν με την υπόλοιπη σχολική κοινότητα με ποικίλους τρόπους ανάλογα με την τάξη που φοιτούν.

Ρόλος του γονέα

Η επίβλεψη των μαθημάτων των παιδιών είναι καλό να γίνεται καθημερινά ή μια φορά την εβδομάδα, εάν το παιδί έχει δηλώσει ότι θέλει να διαβάζει χωρίς έλεγχο από τους γονείς;

Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας για την ολοκλήρωση και την ανάληψη της ευθύνης της μελέτης κάθε μαθητή είναι σημαντική και χρειάζεται να ενισχύεται από τον γονιό με τη στάση του. Ένα παιδί το οποίο δηλώνει πως θέλει να διαβάζει μόνο του έχει πραγματοποιήσει ένα σημαντικό βήμα στην κατάκτηση της αυτονομίας. Η εμπέδωση- εφαρμογή των μαθημάτων (μελέτη) δίνει την ευκαιρία στους μαθητές μέσω της διαδικασίας του αναστοχασμού (reflection), της συσχέτισης των γνώσεων (metacognition) να εφαρμόσουν πρακτικά σε ασκήσεις και δραστηριότητες αυτά που έχουν καταλάβει και να συνειδητοποιήσουν αυτά που δεν έχει καταλάβει. Η αυτόνομη εργασία των παιδιών τούς επιτρέπει να εμπεδώσουν, να εφαρμόσουν αλλά και να παρουσιάσουν στον εκπαιδευτικό την επόμενη μέρα όσα δεν έχουν κατανοήσει. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί, έχοντας την πραγματική εικόνα των μαθητών, σχεδιάζουν διαφοροποιημένες δραστηριότητες προκειμένου να κατακτηθεί η γνώση. Παροτρύνουμε, επομένως, τους γονείς να «επιτρέψουν» στα παιδιά τους να αποκομίζουν στον μέγιστο βαθμό τα οφέλη της διαδικασίας αφήνοντάς τους «χώρο» να λειτουργούν αυτόνομα. Ο ρόλος των γονέων στη διαδικασία της μελέτης είναι υποστηρικτικός. Ενθαρρύνουν, διευκολύνουν με τις ερωτήσεις τους μαθητές σε σχέση με τις επιλογές και τα εργαλεία που έχουν για να ανακαλύψουν τη γνώση και ακολουθούν τις οδηγίες του εκπαιδευτικού κάθε τάξης, ο οποίος γνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε μαθητή και είναι σε θέση να συμβουλεύσει σε σχέση με τον τρόπο και τον βαθμό εμπλοκής των γονέων στη διαδικασία.

Εάν ένας μαθητής μια ημέρα απουσιάζει από το σχολείο, πώς πρέπει να το διαβάζουμε στο σπίτι;

Ο ρόλος του γονέα σε έναν μαθητή που απουσιάζει μια ημέρα από το σχολείο και έχει να ολοκληρώσει εργασίες από το σπίτι είναι καθαρά υποστηρικτικός και όχι καθοδηγητικός. Εάν ο μαθητής δεν κατανοεί τι χρειάζεται να κάνει, επιστρέφει την επόμενη ημέρα με απορίες προς επίλυση από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρειαστεί να κρατήσει τον μαθητή σε ατομική συνάντηση είτε σε κάποιο διάλειμμα είτε σε κάποια άλλη ώρα μαθήματος.

Log in with your credentials

Forgot your details?