Πρόγραμμα Σπουδών | Ο μαθητής (The learner)

Προφίλ του Μαθητή (Learner Profile)

Στο κέντρο της φιλοσοφίας όλων των προγραμμάτων του IB (από το PYP έως και το Diploma) βρίσκεται το Προφίλ του Μαθητή, που αποτελείται από 10 διαφορετικά χαρακτηριστικά, και έχει ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή σε γνωστικό, κοινωνικό, συναισθηματικό και σωματικό επίπεδο.

Στους μαθητές του CGS δίνονται πολλές ευκαιρίες για να αναπτύξουν, επιδείξουν και ενισχύσουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του προφίλ του μαθητή στην καθημερινότητά τους, όπως για παράδειγμα:

  • ως μέρος του σχολικού προγράμματος, μέσα από τα διαθεματικά προγράμματα έρευνας και εξειδικευμένα project,
  • μέσα από την αλληλεπίδρασή τους σε ποικίλα πλαίσια και περιβάλλοντα (στη βιβλιοθήκη, στο διάλειμμα, σε εκπαιδευτικές εκδρομές, κ.ά.),
  • σε σχολικές εκδηλώσεις (γιορτές, αθλητικά δρώμενα, θεατρικές παραστάσεις),
  • στο σπίτι ή στο ευρύτερο περιβάλλον εκτός σχολείου μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με οικογένεια, φίλους και το κοινωνικό τους πλαίσιο.

Αυτενέργεια (Learner Agency)

Η έννοια της αυτενέργειας (agency) διαπερνά τη φιλοσοφία του ΙΒ PYP, καθώς ο μαθητής θεωρείται ο ίδιος υπεύθυνος για τη μάθησή του. Το ΙΒ PYP ζητά από το μαθητή να λάβει ενεργό ρόλο στην κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη του εαυτού του και στηρίζεται στην πεποίθησή του ότι μπορεί να τα καταφέρει.

To learner agency αναλύεται στο τρίπτυχο “Voice-Choice-Ownership”, που δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να έχουν φωνή, άποψη και επιλογές κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και παράλληλα τους ζητά να αναλάβουν και τη δική τους προσωπική ευθύνη σε σχέση με αυτήν, ώστε να την κάνουν «κτήμα» τους.

Exhibition

To IB PYP Exhibition, αποτελεί την κατακλείδα στην εφαρμογή του IB Primary Years Programme. Πραγματοποιείται από μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού και σηματοδοτεί τη μετάβαση από την Πρωτοβάθμια – ΙΒ PYP στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – ΙΒ MYP, από τη γενική γνώση στην εξειδίκευση.

Έχει ως βασικό και κύριο στόχο την εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών διερεύνησης από τους μαθητές σε συγκεκριμένη διαθεματική ενότητα. Η ερευνητική διαδικασία ορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους ίδιους:

  • Επιλέγουν το θέμα τους.
  • Καθορίζουν τα πεδία έρευνας.
  • Προσδιορίζουν αξιόπιστες πηγές που θα αξιοποιήσουν στην έρευνά τους.
  • Αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες επιδεικνύοντας κριτική κατανόηση και ικανότητα.
  • Αποφασίζουν τον τρόπο παρουσίασης των ευρημάτων της έρευνάς τους.

Στο παραπάνω πλαίσιο δημιουργούνται μεικτές ομάδες, ώστε να έρθουν στο προσκήνιο οι ιδιαίτερες κλίσεις και η δημιουργικότητα των μαθητών. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται ένα κλίμα αλληλοσεβασμού, υγιούς διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων.

Log in with your credentials

Forgot your details?