Δημοτικό / IB PYP

Τo CGS είναι το πρώτο πιστοποιημένο σχολείο στην Ελλάδα(Νοέμβριος 2011), το οποίο εφαρμόζει το IB Primary Years Programme (PYP) στο  Προ-Προνηπιαγωγείο, το Προνηπιαγωγείο, το Νηπιαγωγείο & το ∆ηµοτικό, για παιδιά ηλικίας 3-12 ετών.

To PYP στο CGS βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων και ακολουθεί τις προδιαγραφές του Οργανισμού Ιnternational Βaccalaureate (IB). H επίσημη γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.

Πρόκειται για ένα υψηλής ποιότητας διαθεματικό πλαίσιο σπουδών, το οποίο βασίζεται στην ανακαλυπτική – διερευνητική μάθηση (inquiry), αναδεικνύει τις κλίσεις και αναπτύσσει τις δεξιότητες των μαθητών μας, καλλιεργεί αποτελεσματικές μαθησιακές συνήθειες και προάγει θετικές στάσεις ζωής.

Το PYP συνδέει τις εμπειρίες της τάξης με την ίδια τη ζωή και την πραγματικότητα που περιβάλλει τους μαθητές έξω από την τάξη. Πέρα από το υψηλό γνωστικό υπόβαθρο, μεγάλη έμφαση δίνεται στις έννοιες της παγκόσμιας συνείδησης και της διάπλασης ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών.

Το περιεχόμενο του Προγράµµατος Σπουδών εμπλουτίζεται με βασικές έννοιες (key concepts), γνώσεις (knowledge) και δεξιότητες (skills), τις οποίες πρέπει να αποκτήσει και να αναπτύξει ένας μαθητής προκειμένου να ενταχθεί ομαλά αλλά και να δράσει στην κοινωνία του αύριο.

Log in with your credentials

Forgot your details?