Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών/-τριών γίνεται µε βάση προκαθορισµένα κριτήρια αξιολόγησης.  Για κάθε οµάδα µαθηµάτων, τόσο οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, όσο και η βαρύτητα κάθε στόχου ή κριτηρίου αξιολόγησης είναι προκαθορισµένοι και κοινοί για όλους τους µαθητές/-τριες που φοιτούν στο πρόγραµµα ΜΥΡ ανά τον κόσµο.

Η αξιολόγηση εστιάζει στους µαθησιακούς στόχους που έχουµε θέσει ανά οµάδα µαθηµάτων και ανά έτος φοίτησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται εκ των προτέρων και γίνονται κατανοητά από όλους τους µαθητές/τριες

Η τελική αξιολόγηση του ΜΥΡ γίνεται στην κλίµακα από 1 εως 7.

Formative Assessment (∆ιαµορφωτική Αξιολόγηση):  είναι συνυφασµένη µε την καθηµερινή διαδικασία µάθησης και πραγµατοποιείται καθ’όλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους.

Summative Assessment (Tελική Αξιολόγηση):  γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ώστε να αξιολογηθεί η πρόοδος των µαθητών µε την πάροδο του χρόνου.

Mόνο αν ξέρουµε τα δυνατά µας σηµεία µπορούµε µε βεβαιότητα να βασιστούµε σ’ αυτά.  Μόνο αν ξέρουµε τις αδυναµίες µας είναι δυνατόν να τις ξεπεράσουµε και να γίνουµε πιο υπεύθυνοι ως προς τη διαδικασία της µάθησης.  Στην ανάδειξη αυτών των δυνατών και αδύνατων σηµείων στοχεύουν τα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε οµάδα µαθηµάτων στο ΜΥΡ.

Πολιτική Ακαδημαϊκής Εντιμότητας και Ακεραιότητας

Η ακαδημαϊκή ακεραιότητα και εντιμότητα καθώς και η υπευθυνότητα είναι θεμελιώδη στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα.  Όλοι οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους κανόνες δεοντολογίας και να επιδεικνύουν ώριμη συμπεριφορά καθ’ όλη την διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας.  Ειδικότερα, κύριο μέλημά μας αποτελούν τα εξής:

Όλοι οι μαθητές οφείλουν να εμφανίζουν ακαδημαϊκή εντιμότητα σε υψηλό βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι, όταν πρόκειται για ατομική εργασία, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην Ερευνητική Εργασία (Personal Project) που εκπονούν στο τελευταίο έτος του προγράμματος, το τελικό προϊόν πρέπει να είναι αποτέλεσμα της δικής τους προσπάθειας και μόνο.

Ως προς την εκπόνηση ομαδικών εργασιών, όλα τα μέλη της ομάδας οφείλουν:

 • να συνεισφέρουν εξίσου στην συλλογική προσπάθεια
 • να σέβονται την διαφορετικότητα
 • να συνεργάζονται αρμονικά με τον επιβλέποντα καθηγητή καθώς και με τα υπόλοιπα  μέλη της ομάδας τους

Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές οφείλουν:

 • να τηρούν χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες
 • να σέβονται τους χώρους που αξιοποιούν κατά την εκπόνηση της εργασίας τους (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια πληροφορικής, αίθουσα πολυμέσων)
 • να ακολουθούν τον Κανονισμό χρήσης του Διαδικτύου κατά την διεξαγωγή της έρευνας
 • να  καταγράφουν πάντα τις πηγές  τους  με ακρίβεια και ειλικρίνεια τόσο κατά την διαδικασία όσο και με την ολοκλήρωση της εργασίας  τους

Οι μαθητές ενημερώνονται συστηματικά για την σημασία του να επιδεικνύουν ακαδημαϊκή ακεραιότητα με προγραμματισμένες ενημερώσεις αλλά και από τους καθηγητές τους στην τάξη.

Οι μαθητές οφείλουν να γνωρίζουν ότι λογοκλοπή είναι η πράξη ιδιοποίησης της γλώσσας, των ιδεών ή των σκέψεων κάποιου άλλου.  Τα παραπάνω αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία κάποιου άλλου και επομένως η οποιαδήποτε αντιγραφή αποτελεί λογοκλοπή.

Συγκεκριμένα,  οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν επιτρέπεται:

 • Η υποβολή ενός μέρους ή του συνόλου μιας εργασίας που έχει αντιγραφεί από δημοσιευμένες έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές
 • Η υποβολή ενός μέρους ή του συνόλου μιας εργασίας που έχει μεταφραστεί από ξενόγλωσσες πηγές
 • Η υποβολή σχολικής εργασίας που έχει συγγραφεί ή ολοκληρωθεί  από κάποιον άλλο.
 • Η παράφραση κειμένου από δημοσιευμένη πηγή χωρίς σχετική μνεία ή υπόδειξη της πηγής
 • Η αντιγραφή της εργασίας ή γραπτού άλλου μαθητή και η ιδιοποίησή της
 • Η χρήση σημειώσεων συμμαθητών χωρίς την εξουσιοδότησή τους
 • Η πρόκληση ζημιών σε εργασίες/ γραπτά / σημειώσεις / πηγές άλλων

Το διδακτικό προσωπικό οφείλει εξίσου να τηρεί τους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας, αποτελώντας έτσι πρότυπο για τους μαθητές.  Οι καθηγητές επίσης οφείλουν να ελέγχουν ότι όλοι οι μαθητές τους έχουν κατανοήσει πλήρως τι είναι αποδεκτό και τι όχι και τηρούν τον κανονισμό.

Περιπτώσεις εμφάνισης ακαδημαϊκής ανεντιμότητας έχουν πειθαρχικές επιπτώσεις.  Εξυπακούεται ότι, αν το Σχολείο έχει την άποψη ότι ένας μαθητής εμφάνισε ακαδημαϊκά ανέντιμη συμπεριφορά, η άποψη αυτή πρέπει να διερευνηθεί και να στοιχειοθετηθεί πλήρως.

Ποινές / Αντιμετώπιση

Συμπεριφορές ακαδημαϊκής ανεντιμότητας αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος και κλιμακώνονται ως εξής:

 • Παρατηρήσεις
 • Προφορική επίπληξη
 • Μηδενισμός της εργασίας ή του γραπτού
 • Συνέπειες στην αξιολόγηση
 • Αποβολή εκ των μαθημάτων

Επανειλημμένες συμπεριφορές ακαδημαϊκής ανεντιμότητας αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση με μεγάλη αυστηρότητα από τα πειθαρχικά όργανα του Σχολείου.

 

Γενικοί στόχοι της αξιολόγησης στο ΙΒ ΜΥΡ

Η αξιολόγηση στο ΙΒ Middle Years Programme (ΜΥΡ) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής λειτουργίας του σχολείου και της μαθησιακής διαδικασίας.  Είναι συνεχής, συστηματική, διαφανής και αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα μέσων αξιολόγησης που την καθιστά έγκυρη, αντικειμενική και αξιόπιστη.

 

Ποια είναι η φιλοσοφία αξιολόγησης στο ΙΒ ΜΥΡ

Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο ΜΥΡ είναι περιγραφική και γίνεται µε βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης (criterion-related assessment).  Γνωρίζοντας τα δυνατά µας σηµεία µπορούµε µε αυτοπεποίθηση να βασιστούµε σ’ αυτά.  Μόνο αν ξέρουµε τις αδυναµίες µας είναι δυνατόν να τις ξεπεράσουµε και να γίνουµε πιο υπεύθυνοι ως προς τη διαδικασία της µάθησης.  Aποσκοπεί στην ανάδειξη τόσο  των ιδιαίτερων κλίσεων  αλλά και ελλείψεων στοχεύουν τα κριτήρια αξιολόγησης του ΜΥΡ. Για κάθε οµάδα µαθηµάτων, οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν είναι προκαθορισµένοι και κοινοί για όλους τους µαθητές/-τριες που φοιτούν στο πρόγραµµα ΜΥΡ ανά τον κόσµο.

Τα γνωστικά αντικείμενα αξιολογούνται σύμφωνα με τέσσερα (4) κριτήρια αξιολόγησης (Α, Β, Γ, Δ) με υψηλότερο επίπεδο επίδοσης το 8.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α 0 – 8
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β 0 – 8
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ 0 – 8
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ 0 – 8

Τα κριτήρια αυτά διαφοροποιούνται για κάθε ομάδα μαθημάτων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου.

 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αξιολόγησης ΙΒ ΜΥΡ

Η αξιολόγηση εστιάζει στους µαθησιακούς στόχους που έχουν τεθεί ανά οµάδα µαθηµάτων και ανά έτος φοίτησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα γνωστοποιούνται εκ των προτέρων και γίνονται κατανοητά από όλους τους µαθητές/τριες προκειμένου να εργάζονται με σαφείς στόχους.

Η αξιολόγηση γίνεται με δύο τρόπους. Είναι:

 • εσωτερική, όταν γίνεται από τους καθηγητές του σχολείου με διαδικασίες που υποδεικνύονται και ελέγχονται από το ΙΒ. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του μαθήματος, μπορεί να έχει τη μορφή γραπτών δοκιμασιών, εξετάσεων, εργαστηριακών ασκήσεων, παρουσιάσεων, ρητορικών αγώνων, γραπτών εργασιών, αναλύσεων, μεταγνωστικών ασκήσεων.
 • εξωτερική, όταν γίνεται από βαθμολογητές ανεξάρτητους από το σχολείο, τους οποίους έχει επιλέξει ο οργανισμός ΙΒ. Στο τέλος του τελευταίου χρόνου φοίτησης η ερευνητική εργασία των μαθητών της Α’ Λυκείου – ΜΥΡ5, υπόκεινται σε εξωτερική αξιολόγηση και αποστέλλονται για βαθμολόγηση (moderation) απευθείας στους εξεταστές του ΙΒ. Η εξωτερική αξιολόγηση αποσκοπεί στην τυποποίηση και διασφάλιση του επιπέδου ποιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Τα σχολεία που επιθυμούν για τους μαθητές τους την απόκτηση Βεβαίωσης Σπουδών ΜΥΡ (MYP Certificate), υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε εξωτερική αξιολόγηση (e-assessment).

 

Πότε γίνεται η αξιολόγηση;

∆ιαµορφωτική Αξιολόγηση (Formative Assessment): είναι συνυφασµένη µε την καθηµερινή διαδικασία µάθησης και πραγµατοποιείται καθ’όλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. Στόχοι της είναι ο προσδιορισμός της ήδη υπάρχουσας γνώσης των μαθητών και ο εντοπισμός περιοχών εμμένουσας αδυναμίας, έτσι ώστε ο σχεδιασμός της διδασκαλίας να στραφεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Tελική Αξιολόγηση (Summative Assessment): γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με την ολοκλήρωση των θεματικών ενοτήτων, ώστε να αξιολογηθεί η πρόοδος των µαθητών µε την πάροδο του χρόνου.

 

Πώς καταγράφεται η πρόοδος του μαθητή;

Σύμφωνα με το ΜΥΡ, έμφαση δίνεται στην αυθεντική αξιολόγηση. Πέρα από τις επαναληπτικές γραπτές δοκιμασίες, που συχνά αξιολογούν στενά το γνωστικό κομμάτι, η επίδοση των μαθητών συνεκτιμάται μέσω και άλλων διαδικασιών, όπως η έρευνα, η συνεργασία, η παρουσίαση μιας δημιουργικής εργασίας, η αναφορά εργαστηρίου και άλλες δραστηριότητες. Δεν ενδιαφέρει στενά η γνώση της ύλης αλλά κυρίως η πρακτική εφαρμογή των πληροφοριών/γνώσεων ή η μεταφορά τους σε ένα νέο πλαίσιο (π.χ. στην καθημερινότητα, στις σημερινές συνθήκες κ.ο.κ.) καθώς και η κατάκτηση των δεξιοτήτων που καλλιεργούνται μέσω των γνωστικών αντικειμένων.

Συχνά, λοιπόν, διαμορφώνονται νέα εργαλεία αξιολόγησης που αντικατοπτρίζουν την πρόοδο του μαθητή σε έναν ή περισσότερους τομείς και την ικανότητά του να στοχάζεται. Eνδεικτικές μέθοδοι καταγραφής της προόδου των μαθητών/μαθητριών είναι οι εξής:

 • Αυτοαξιολόγηση (Self-assessment)
 • Ετερο-αξιολόγηση (Peer-assessment)
 • Φύλλα αναστοχασμού (Reflection Sheets)
 • Διαβαθμισμένοι πίνακες αξιολόγησης (Rubrics)
 • Checklists
 • Παρατήρηση τάξης (Anecdotal records)
 • Φάκελοι Εργασίας (Portfolios)
 • Γραπτές δοκιμασίες
 • Δημιουργικές εργασίες
 • Δημιουργικές εργασίες
 • Προφορικές παρουσιάσεις
 • Αναφορές εργαστηρίων
 • Παιχνίδια ρόλων (role-playing)

 

Επισημάνσεις ως προς την περιγραφική αξιολόγηση ΙΒ ΜΥΡ

Η περιγραφική αξιολόγηση ΜΥΡ δεν έχει αποσπασματικό χαρακτήρα αλλά στηρίζεται στη συστηματική παρατήρηση και αποτύπωση των δραστηριοτήτων του μαθητή. Ως εκ τούτου, οι διαμορφωτικές όσο και οι τελικές αξιολογήσεις συνεκτιμώνται στη διαμόρφωση της τελικής κρίσης του διδάσκοντα (“best-fit approach”). Το επίπεδο επίδοσης στον έλεγχο προόδου αντικατοπτρίζει τη συνολική επίδοση του μαθητή στο συγκεκριμένο στάδιο και δεν προκύπτει αυτόματα ως η μέση τιμή των αξιολογήσεων των μαθητών ή η υψηλότερη από τις επιμέρους επιδόσεις τους.

Η περιγραφική αξιολόγηση εστιάζει στη θετική επίδοση του μαθητή. Για τα χαμηλότερα επίπεδα επίδοσης, ωστόσο, συμπεριλαμβάνονται στην περιγραφική αξιολόγηση και οι αδυναμίες επίτευξης των μαθησιακών στόχων. Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής επικεντρώνεται στη μαθησιακή διαδικασία, συνειδητοποιεί όσα πραγματοποίησε, επιβραβεύεται για όσα έχει επιτύχει και κατανοεί ποιους στόχους να θέσει στη συνέχεια.

Για κάθε κριτήριο αξιολόγησης, ο βαθμός κατανόησης και το επίπεδο κατάκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο περιγράφεται με διαβαθμισμένα επίπεδα επίδοσης (levels of achievement) με κλίμακα από 0-8.

Παράδειγμα: Γλώσσα & Λογοτεχνία ΜΥΡ 2 – Kριτήριο Γ: Παραγωγή λόγου

0  Ο μαθητής δεν κατάφερε να φτάσει σε κανένα βαθμό σε αυτό το κριτήριο.
1 – 2

 Ο μαθητής:

 1. παράγει κείμενα που καταδεικνύουν περιορισμένη προσωπική εμπλοκή με τη δημιουργική διαδικασία. Καταδεικνύει έναν περιορισμένο βαθμό σκέψης ή φαντασίας και ελάχιστη εξερεύνηση νέων προοπτικών και ιδεών.
 2. επιλέγει ελάχιστα το κατάλληλο ύφος σε θέματα γλωσσικά, λογοτεχνικά και εικαστικά , δείχνοντας περιορισμένη κατανόηση των επιδράσεων του λόγου/κειμένου του σε ένα ακροατήριο.
 3. επιλέγει μερικές σχετικές λεπτομέρειες και παραδείγματα για να υποστηρίξει τις ιδέες του.
3 – 4

 Ο μαθητής:

 1. παράγει κείμενα που καταδεικνύουν επαρκή προσωπική εμπλοκή με τη δημιουργική διαδικασία. Δείχνει κάποια σκέψη ή φαντασία και κάποια εξερεύνηση νέων προοπτικών και ιδεών.
 2. επιλέγει σε κάποιο βαθμό το κατάλληλο ύφος σε θέματα γλωσσικά, λογοτεχνικά και εικαστικά, δείχνοντας κάποια κατανόηση των επιδράσεων του λόγου/κειμένου του σε ένα ακροατήριο.
 3. επιλέγει κάποιες σχετικές λεπτομέρειες και παραδείγματα για να υποστηρίξει τις ιδέες του.
5 – 6

 Ο μαθητής:

 1. παράγει κείμενα που καταδεικνύουν σημαντική προσωπική εμπλοκή με τη δημιουργική διαδικασία. Δείχνει σημαντική σκέψη ή φαντασία και ουσιαστική εξερεύνηση νέων προοπτικών και ιδεών.
 2. επιλέγει προσεκτικά το κατάλληλο ύφος σε θέματα γλωσσικά, λογοτεχνικά και εικαστικά, δείχνοντας καλή γνώση των επιδράσεων του λόγου/κειμένου του σε ένα ακροατήριο.
 3. επιλέγει επαρκείς, σχετικές λεπτομέρειες και παραδείγματα για να υποστηρίξει τις ιδέες του.
7 – 8

 Ο μαθητής:

 1. παράγει κείμενα που καταδεικνύουν υψηλού βαθμού προσωπική εμπλοκή με τη δημιουργική διαδικασία. Δείχνει υψηλού επιπέδου σκέψη ή φαντασία και εξερευνά νέες προοπτικές και ιδέες με διορατικότητα.
 2. επιλέγει με ακρίβεια το κατάλληλο ύφος σε θέματα γλωσσικά, λογοτεχνικά και εικαστικά, δείχνοντας σαφή επίγνωση των επιδράσεων του λόγου/κειμένου του σε ένα ακροατήριο.
 3. παραθέτει εκτεταμένες σχετικές λεπτομέρειες και παραδείγματα για να υποστηρίξει τις ιδέες του.

Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση αναφέρεται στην ατομική πορεία μάθησης κάθε μαθητή.  Με άλλα λόγια, η επίδοση του μαθητή συγκρίνεται με τα αναμενόμενα αποτελέσματα και όχι με την επίδοση άλλων μαθητών.

Η εκτίμηση της επίδοσης γίνεται με ποιοτικά κριτήρια και όχι με ποσοτικά. Γι’ αυτό και οι διαβαθμίσεις στην περιγραφική αξιολόγηση ΜΥΡ δεν πρέπει να συσχετίζονται με αριθμούς ή ποσοστά. Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υπάρχει οποιαδήποτε αριθμητική σχέση μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μια επίδοση επιπέδου 2 δεν είναι απαραίτητα δύο φορές καλύτερη από την επίδοση επιπέδου 1 ούτε 4/8 σημαίνει 50%.

Ο μαθητής που φτάνει σε κάποιο επίπεδο επίδοσης σε σχέση με ένα κριτήριο δεν είναι απαραίτητο να πετυχαίνει παρόμοια επίπεδα επίδοσης και στα υπόλοιπα κριτήρια. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες ικανότητες-κλίσεις του μαθητή και ανιχνεύονται τυχόν αδυναμίες-ελλείψεις του σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιστημονικών κλάδων.

Για τους παραπάνω λόγους κι ενώ οι μαθησιακοί στόχοι των επιστημονικών κλάδων του ΜΥΡ και του Εθνικού Προγράμματος Σπουδών συχνά ταυτίζονται ή είναι παρεμφερείς, επισημαίνεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη αντιστοίχιση της επίδοσης ενός μαθητή στην περιγραφική αξιολόγηση ΜΥΡ και της επίδοσής του στη διευρυμένη βαθμολογική κλίμακα 1-20 του Εθνικού Προγράμματος Σπουδών.

 

Ενημέρωση γονέων / Επίδοση ελέγχων

Πραγματοποιούνται δύο συναντήσεις μεταξύ γονέων και καθηγητών, τους μήνες Νοέμβριο και Φεβρουάριο. Οι συναντήσεις σχεδιάζονται για να συζητηθεί η πρόοδος των μαθητών, να απαντηθούν οι ερωτήσεις των γονέων και να καταθέσουν και οι ίδιοι τις απόψεις τους ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως η διαδικασία της μάθησης.

 • Έλεγχος προόδου, με τις μαθητικές επιδόσεις βασισμένες στα κριτήρια του MYP, παραδίδεται δύο φορές ετησίως, στις αρχές Φεβρουαρίου και Ιουνίου.
 • Έλεγχος προόδου, βασισμένος στο εθνικό σύστημα εκπαίδευσης, παραδίδεται στο τέλος κάθε τετραμήνου.
 • Στο τέλος του σχολικού έτους, οι μαθητές λαμβάνουν τους τελικούς ελέγχους (κατά MYP και ΥΠΕΠΘ).

 

Γενικά Επίπεδα Επίδοσης

 

Για γενικές πληροφορίες ως προς την αξιολόγηση σύμφωνα με το ΙΒ ΜΥΡ μπορείτε να δείτε εδώ:

https://www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/assessment-and-exams/

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΜΥΡ Coordinator κ. Ματσώτα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

tmatsota@cgs.edu.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?