Το πρόγραμμα

Kοινός στόχος του Primary Years Programme (PYP) είναι να συµβάλλει στη διαπαιδαγώγηση ανθρώπων µε παγκόσµια συνείδηση, οι οποίοι αναγνωρίζουν την κοινή φύση όλων των ανθρώπων και αναλαµβάνουν από κοινού την προστασία του πλανήτη, µε σκοπό να δηµιουργήσουν ένα καλύτερο και πιο ειρηνικό κόσµο.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενός ΙΒ σχολείου επιδιώκουμε να αποκτούν το συγκεκριμένο Προφίλ του Μαθητή.

Ερευνούμε / Ιnquirers

Αναπτύσσει τη φυσική του περιέργεια. Αποκτά τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διεξαγωγή της έρευνας και δείχνει ανεξαρτησία. Απολαμβάνει τη μάθηση και αποκτά εμπειρίες που τις χρησιμοποιεί στη ζωή του.

Διαθέτουμε ευρύ πνεύμα / Open-minded

Κατανοεί και εκτιμά τη δικιά του κουλτούρα και ιστορία και αναγνωρίζει, τις αξίες και τις παραδόσεις των άλλων ανθρώπων.
Σέβεται τη διαφορετικότητα και δέχεται άλλες ιδέες, σκέψεις και απόψεις.

Σκεπτόμαστε / Thinkers

Παίρνει πρωτοβουλία και εφαρμόζει δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης για να αναγνωρίσει και να προσεγγίσει σύνθετα προβλήματα ώστε να τα επιλύει παίρνοντας λογικές και ηθικές αποφάσεις.

Γνωρίζουμε / Knowledgeable

Εξερευνά και κατανοεί σε βάθος έννοιες και ιδέες τοπικής και παγκόσμιας σημασίας και αποκτά γνώσεις μέσα σε ένα ευρύ και ισορροπημένο φάσμα γνωστικών πεδίων.

Επικοινωνούμε / Communicators

Κατανοεί και εκφράζει ιδέες, απόψεις και συναισθήματα με αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα μέσα από διαφορετικές γλώσσες. Εργάζεται αποτελεσματικά και πρόθυμα σε συνεργασία με τους άλλους.

Έχουμε αρχές / Principled

Κρίνει και δρα με γνώμονα την ηθική, την τιμιότητα και τη δικαιοσύνη. Συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια, αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του και δέχεται τις συνέπειες που τις συνοδεύουν.

Νοιαζόμαστε / Caring

Δείχνει κατανόηση, συμπόνια και σεβασμό στις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων. Δεσμεύεται προσωπικά και δρα με ευαισθησία, συμβάλλοντας θετικά στις ζωές των άλλων ανθρώπων αλλά και στο περιβάλλον.

Αναστοχαζόμαστε / Reflective

Δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική του μάθηση και εξέλιξη. Είναι σε θέση να αξιολογεί και να κατανοεί τις δυνατότητες του και τις αδυναμίες του, προκειμένου να υποστηρίξει τη μάθηση και την προσωπική του ανάπτυξη.

Kρατούμε ισορροπίες / Βalanced

Ενδιαφέρεται για την πνευματική, σωματική και συναισθηματική του ισορροπία, ώστε να επιτύχει προσωπική ευημερία για τον ίδιο και τους άλλους.

Τολμάμε / Risk-takers, Courageous

Προσεγγίζει νέες και απρόβλεπτες καταστάσεις με θάρρος και σύνεση. Είναι ανήσυχος και αξιοποιεί την ανάγκη του να εξερευνά και να ανακαλύπτει νέους ρόλους, ιδέες και στρατηγικές. Είναι γενναίος και υποστηρίζει με σθένος τα πιστεύω του.

Πώς Εφαρμόζεται το Πρόγραμμα

Στο CGS Kindergarten οι µαθητές εµπλέκονται στα Αγγλικά και στα Ελληνικά σε διαθεµατικές ενότητες µελέτης, οργανωµένες σε Ενότητες Έρευνας οι οποίες προσεγγίζονται μέσα από 6 πεδία έρευνας παγκόσμιας σημασίας:

Μια έρευνα στη φύση του εαυτού μας, στα πιστεύω και τις αξίες μας, στην προσωπική, σωματική, νοητική, κοινωνική και πνευματική μας υγεία, στις ανθρώπινες σχέσεις συμπεριλαμβανομένων της οικογένειας, των φίλων, της κοινωνίας και της κουλτούρας, στα δικαιώματα και στις ευθύνες μας. Μια έρευνα στο τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι.

Μια έρευνα στο χώρο και στο χρόνο, στις προσωπικές ιστορίες, στους τόπους διαμονής και στις «μετακινήσεις», στις ανακαλύψεις, εξερευνήσεις και μεταναστεύσεις της ανθρωπότητας, στη διασύνδεση μεταξύ ατόμων και πολιτισμών σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Μια έρευνα στους τρόπους με τους οποίους ανακαλύπτουμε και εκφράζουμε ιδέες, συναισθήματα, αξίες, πεποιθήσεις και κουλτούρες,  στους τρόπους με τους οποίους σκεφτόμαστε και επεκτείνουμε τη δημιουργικότητά μας. Μαθαίνουμε να εκτιμούμε το «ωραίο».

Μια έρευνα στον φυσικό κόσμο και τους νόμους του, στην αλληλεπίδραση του φυσικού κόσμου με τις ανθρώπινες κοινωνίες, στη χρήση των γνώσεων που αποκτά ο άνθρωπος σε σχέση με τις αρχές των επιστημών, στην επιρροή των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

 
 

Μία έρευνα στη σύνδεση των ανθρώπινων συστημάτων και κοινωνιών, στη δομή και στη λειτουργία μεγάλων οργανισμών, στη διαδικασία λήψης κοινωνικών αποφάσεων, στην οικονομική δραστηριότητα και στην επιρροή που έχουν στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μια έρευνα στα δικαιώματα και στις ευθύνες που έχουμε στην προσπάθειά μας να μοιραστούμε τις περιορισμένες πηγές στη φύση με κάθε ζωντανό πλάσμα, στα συστήματα και στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών, στις ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες που μας δίνονται (απέναντι στο περιβάλλον), στη διατήρηση της αρμονικής συνύπαρξης.

Η τάξη γίνεται κέντρο έρευνας, πειραματισμού και βιωματικής μάθησης µέσα από την οποία οι µαθητές/τριες αποκτούν δεξιότητες και νέα γνώση. Αυτές οι ενότητες αποτελούν µέρος του Προγράµµατος Έρευνας του Σχολείου, και έχουν σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους των μαθημάτων και να εξελίσσονται καθώς οι µαθητές/τριες περνούν από τα διάφορα επίπεδα.

Η κάθε Ενότητα Έρευνας είναι µια σηµαντική και προκλητική µαθησιακή εµπειρία. Οι Ενότητες Έρευνας ακολουθούν τις ηλικίες των παιδιών και τους μαθησιακούς στόχους, επανασχεδιάζονται, εξελίσσονται και προσαρμόζονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Οι μικροί µαθητές/τριες ενθαρρύνονται να διερευνούν, να διατυπώνουν ερωτήσεις, να αξιοποιούν πηγές, να διαχειρίζονται πληροφορίες, να αναπτύσσουν δεξιότητες, να καλλιεργούν στάσεις και συμπεριφορές, να αποκτούν εμπειρίες και να ανακαλύπτουν την γνώση στα Αγγλικά και στα Ελληνικά.

Οι µαθητές/τριες µαθαίνουν µέσα από τις αισθήσεις τους, καθώς βλέπουν, ακούν, µυρίζουν, γεύονται, κινούνται στο χώρο, αναγνωρίζουν αντικείµενα, κατανοούν έννοιες, εξερευνούν το περιβάλλον, πειραµατίζονται µε υλικά, συγκρίνουν και εντοπίζουν διάφορες οµοιότητες και αλλαγές.

Η διδασκαλία βασίζεται στην οµαδοσυνεργατική µάθηση. Οι µαθητές/τριες χωρίζονται σε οµάδες εργασίας. Μέσα στην ομάδα συνειδητοποιούν το ρόλο τους και τις κλίσεις τους, αναπτύσσουν σχέσεις, και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο οµαδικός τρόπος εργασίας προωθεί την ανάπτυξη της λογικής σκέψης και της κοινωνικής ταυτότητας του παιδιού. Προάγει τη συνεργασία και αποτελεί σηµαντικό κίνητρο µάθησης, καθώς τα παιδιά ανταλάσσουν ρόλους και υπευθυνότητες.

Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού είναι διαφοροποιηµένος σε σχέση µε το ρόλο του παραδοσιακού εκπαιδευτικού. Σήµερα ο εκπαιδευτικός δεν έχει στόχο τη µετάδοση της γνώσης, αλλά τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την ενεργό συµµετοχή του παιδιού στα δρώµενα της οµάδας, καθώς έχει ρόλο συντονιστή στη µαθησιακή διαδικασία.

Αναλαµβάνει ρόλο βοηθού, εµψυχωτή, συνεργάτη, καθοδηγητή στην ανακάλυψη και την απόκτηση της γνώσης.

Οφείλει να είναι συνερευνητής, να ακούει το παιδί, να διατυπώνει ερωτήσεις και να επικεντρώνεται στη διαδικασία προσέγγισης της απάντησης.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να εµπλέκονται σε µια συνεχή επαγγελµατική εξέλιξη, συµµετέχοντας σε διεθνή σεµινάρια εκπαίδευσης και σε σεµινάρια που διοργανώνει το ίδιο το σχολείο.

Καλλιεργείται µία σχέση αλληλεπίδρασης σχολείου-οικογένειας, όπου γονείς και παιδαγωγοί µοιράζονται την ευθύνη της εκπαίδευσης των παιδιών µέσα από:

  • Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ σχολείου-οικογένειας
  • Εµπλοκή των γονέων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
  • Εθελοντική βοήθεια των γονέων στο σχολείο και συµµετοχή τους στο Σύλλογο Γονέων.

Log in with your credentials

Forgot your details?