Προσεγγίσεις μάθησης

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του PYP και MYP προγράμματος, στόχος μας αποτελεί η ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης και η αυτονόμηση στη μελέτη κατά τη διαδικασία γνωστικής κατάκτησης των θεματικών ενοτήτων που διδάσκονται οι μαθητές. Για αυτόν ακριβώς τον σκοπό έχει προγραμματιστεί ένας αυτόνομος κύκλος εργαστηριακών μαθημάτων (workshops) στην πρωινή υποχρεωτική ζώνη που θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Βασικός στόχος των εργαστηριακών μαθημάτων είναι η συμπληρωματική ενδυνάμωση όλων εκείνων των δεξιοτήτων που καλλιεργούνται με συστηματικό τρόπο μέσα από την καθημερινή διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.
Τα εργαστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσα στην τάξη από την Α Δημοτικού έως και τη Β Λυκείου. Η στοχοθεσία του κάθε επιπέδου βαθμιαία διαφοροποιείται, καθώς έχει διαμορφωθεί ανάλογα με τις αναπτυξιακές ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας.
Συγκεκριμένα θα ενδυναμωθούν οι ακόλουθοι τομείς δεξιοτήτων:

Οι οργανωτικές δεξιότητες (organization skills):

• η διαχείριση χρόνου,
• η δόμηση του εβδομαδιαίου προγράμματος μελέτης και
• ο έγκαιρος προγραμματισμός των υποχρεώσεών τους.
Οι στρατηγικές μελέτης (study skills):

• οι τεχνικές επεξεργασίας κειμένων
• η οργάνωση πληροφοριών προς αφομοίωση,
• οι μνημοτεχνικές και
• η αποτελεσματική καταγραφή σημειώσεων
Στρατηγικές διαχείρισης εξετάσεων (exam skills) όπως:

• η προετοιμασία για επαναληπτικά τεστ και εξετάσεις,
• η σωστή ανάγνωση και αποκωδικοποίηση των θεμάτων και
• η σωστή διαχείριση χρόνου.
Οι στρατηγικές αυτοδιαχείρισης (affective skills):

• η συγκέντρωση,
• η τάση για αναβλητικότητα,
• η αυτοπεποίθηση και
• πιθανά αγχώδη συναισθήματα.

Η ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων συνδέεται με ευσυνείδητη και ενεργή στάση απέναντι στη μάθηση, ενώ παράλληλα τροφοδοτείται η ικανοτητά τους για αυτενέργεια και αυτοδιαχείριση, ως στάση ζωής.

Συμπληρωματικά, έχει σχεδιαστεί κύκλος εργαστηριακών συναντήσεων στην προαιρετική ζώνη SMART (14:40 – 16:40) με τίτλο Study skills in Action: Active Learning.
Για περισσότερες πληροφορίες: smarinou@cgs.edu.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?