Εκπαίδευση

Παιδικός Σταθμός - Nηπιαγωγείο/IB Primary Years Programme

Βασικός στόχος της φετινής χρονιάς είναι η εκπαίδευση των μικρών παιδιών στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας και η αφομοίωση των οδηγιών με βιωματικό τρόπο, ώστε να μάθουν να προστατεύουν τον εαυτό τους και κατ’ επέκταση τους γύρω τους.

-Αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων και μεταφορά του ‘χώρου παιχνιδιού’ στο εξωτερικό φυσικό περιβάλλον.

-Πραγματοποίηση εκδηλώσεων ανά τάξη.

-Αναπροσαρμογή των προγραμμάτων έρευνας με στόχο την υλοποίησή τους ακόμα και σε συνθήκες τηλεκπαίδευσης.

-Χρήση των τεχνολογικών μέσων που διαθέτει το CGS (ManageBac, MS Teams, Office 365) με συγκεκριμένο τρόπο χρήσης με στόχο την άμεση υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων (π.χ. τηλεδιασκέψεις, ανάρτηση ψηφιακού υλικού, επικοινωνία κ.λπ.)

-Τακτική επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών από το σύνολο των εκπαιδευτικών (ώρες πρωινών συνεργασιών, απογευματινές συναντήσεις γονέων, προγραμματισμένα ραντεβού)

Δημοτικό - IB Primary Years Programme

Στόχοι:

 • Η ενίσχυση/ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών μας, μέσα από τη δημιουργία σχέσεων
 • Η διατήρηση της καθημερινής επαφής μαζί τους και η κοινωνικο-συναισθηματική τους ανάπτυξη και υποστήριξη

Το Δημοτικό εισάγει στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθητών νέες θεματικές ενότητες, οι οποίες επικεντρώνονται σε δράσεις πρωτογενούς πρόληψης αναγκών των μαθητών, ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • καλλιέργεια αισθήματος του “ανήκειν” και ενσυναίσθησης
 • αναγνώριση και διαχείριση όλων των βασικών συναισθημάτων
 • καλλιέργεια αυτογνωσίας
 • επίλυση συγκρούσεων/διαφορών (σχολικός εκφοβισμός)
 • σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
 • σύνδεση με το επίπεδο της Δευτεροβάθμιας

Επιπλέον, επιγραμματικά αναφέρουμε πως, ανεξαρτήτως μεθόδου διδασκαλίας και τρόπου λειτουργίας των σχολείων, έχουν προγραμματιστεί τα παρακάτω:

 • Σχεδιασμός και προγραμματισμός των δραστηριοτήτων/δράσεων καθημερινά
 • Πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κορυφώσεων, Exhibition και άλλων δράσεων, μέσα από τις οποίες οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους
 • Σχεδιασμός Ομίλων Πολλαπλών ενδιαφερόντων με αντικείμενα δράσης
 • Εξοπλισμός των αιθουσών με εξειδικευμένα εποπτικά μέσα των μαθημάτων Αισθητικής Αγωγής (Μουσική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή) προς χρήση αυτών από το σύνολο των εκπαιδευτικών/μαθητών σε όλη τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος
 • Χρήση των ψηφιοποιημένων βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και των εγκεκριμένων παιδαγωγικών σελίδων, καθώς και των εγκεκριμένων εγχειριδίων Μαθηματικών της Κύπρου
 • Επιλογή βιβλίων ξένων γλωσσών, τα οποία υπάρχουν και σε ψηφιακή μορφή, χρήση οπτικοακουστικού υλικού (multi-modal aids), literary books, και εκπαιδευτικού υλικού ειδικά διαμορφωμένου για τις ανάγκες του μαθήματος, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά
 • Χρήση των τεχνολογικών μέσων που διαθέτει το CGS (ManageBac, MS Teams, Office 365) με συγκεκριμένο τρόπο με στόχο την άμεση υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων (π.χ. τηλεδιασκέψεις, ανάρτηση ψηφιακού υλικού, επικοινωνία κ.λπ.)
 • Εκπαίδευση των μαθητών στις νέες ρουτίνες που θα χρειαστεί να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς με στόχο την αυτονομία τους, ανάλογα πάντα με την ηλικία τους (εξοικείωση με ψηφιακές πλατφόρμες, μελέτη μαθημάτων, ατζέντα επόμενης ημέρας κ.ά.)
 • Τακτική επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών από το σύνολο των εκπαιδευτικών (ώρες πρωινών συνεργασιών, απογευματινές συναντήσεις γονέων, προγραμματισμένα ραντεβού).

Γυμνάσιο -Α’ Λυκείου / IB Middle Years Programme & Γενικό Λύκειο

Ο προγραμματισμός της βαθμίδας του Γυμνασίου – IB ΜΥΡ και του Γενικού Λυκείου στο πλαίσιο των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εστιάζεται σε τρεις άξονες:

Α. ΜΑΘΗΤΕΣ

Πρωταρχικός στόχος για τους μαθητές μας είναι η ομαλή τους ένταξη και προσαρμογή στη σχολική διαδικασία αλλά και η ασφαλής επιστροφή και παραμονή τους στο σχολείο. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η δημιουργία σχέσεων με τους συμμαθητές τους και τους διδάσκοντες, ώστε να καλλιεργηθεί η αίσθηση του «ανήκειν» σε μία τάξη. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των:

α) Διδασκόντων των τμημάτων, οι οποίοι θα καθοδηγήσουν τους μαθητές για τους στόχους, το εκπαιδευτικό υλικό, τις εργασίες και τις δραστηριότητες που αφορούν κάθε μάθημα, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης τόσο σε online (εφαρμογή teams) εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στην τάξη με φυσική παρουσία.

β) Υπευθύνων τμημάτων, οι οποίοι θα ενισχύσουν τη γνωριμία και την επαφή των μαθητών, ιδιαίτερα της Α΄ Γυμνασίου/IB MYP, αλλά και των νέων μαθητών των υπόλοιπων  τάξεων.

γ) Tutors, οι οποίοι μέσω εξατομικευμένων συναντήσεων με τους tutees τους, είτε εξ αποστάσεως, είτε με φυσική παρουσία στο χώρο του σχολείου, με στόχο την ανάπτυξη μιας εποικοδομητικής σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον μαθητή και τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να υποστηρίξουν σωστά την ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Όλα τα σχολικά βιβλία υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας  & Θρησκευμάτων «Ψηφιακό Σχολείο». Υπάρχει παράλληλα και η επιλογή των διαδραστικών βιβλίων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν ενισχυτικά της διδασκαλίας.

Το εκπαιδευτικό υλικό του CGS έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα όλα τα φυλλάδια, τα φύλλα εργασίας και τα resources θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του Managebac ή θα σταλούν με email στους μαθητές της Β’, Γ’ Λυκείου. Επιπλέον έχουν σχεδιαστεί από κάθε κλάδο μαθημάτων εναλλακτικές δραστηριότητες και παρουσιάσεις (π.χ. εικονικά  πειράματα, online quiz, teamwork activities) σε περίπτωση που οι συνθήκες επιβάλλουν την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Βασικές δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργήσουν οι μαθητές είναι η οργάνωση της μελέτης τους, η αυτονομία και η πρωτοβουλία στη μάθηση, καθώς και η προσωπική τους ευθύνη για την πρόοδό τους. Οι διδάσκοντες ανά μάθημα, αλλά και οι tutors θα εστιάσουν σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να «αφουγκραστούν» τις ανάγκες των μαθητών και να τους καθοδηγήσουν κατάλληλα. Αντίστοιχα στις προγραμματισμένες ώρες δεξιοτήτων για κάθε τάξη, αλλά και στην ώρα των ομίλων, οι διδάσκοντες έχουν προσαρμόσει τις δράσεις και τις δραστηριότητες, ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι, τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη διδασκαλία.

Γ. ΓΟΝΕΙΣ

Σημαντική παράμετρος στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί η συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων.

Η Διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Γυμνασίου – Α’ Λυκείου/IB MYP είναι στη διάθεση γονέων και κηδεμόνων για διευκρινίσεις σε θέματα παιδαγωγικά, λειτουργικά και ότι άλλο αφορά την καθημερινότητα των μαθητών στο  CGS.

ΙΒ Diploma Programme

Στο IB Diploma Programme στόχος μας τη φετινή χρονιά είναι η ασφάλεια των μαθητών μας και συγχρόνως η σωστή προετοιμασία τους τόσο για την απόκτηση του IB Diploma όσο και για την επιτυχημένη ένταξή τους στις σχολές του εξωτερικού που επιθυμούν.

Όλο  το υλικό, βιβλία, φυλλάδια , homework sets, tests είναι διαθέσιμα στους μαθητές μας μέσω της πλατφόρμας του Managebac.

Οι μαθητές μας μπορούν να επικοινωνούν με τους καθηγητές τους μέσω email , Managebac και Microsoft Teams. 

Η Διεύθυνση και οι Καθηγητές του CGS ΙΒ Diploma Programme είναι στη διάθεση των γονέων για κάθε διευκρίνηση και πληροφορία.

Log in with your credentials

Forgot your details?