Αξιολογηθείσα ύλη

Η αξιολόγηση αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο κοµµάτι της διδακτέας ύλης του Προγράµµατος. Είναι το µέσο µε το οποίο αναλύουµε τι έχουν µάθει οι µαθητές, κατά πόσο ήταν αποτελεσµατική η διδασκαλία µας και αποτελεί βάση για µελλοντικό σχεδιασµό.
Ο δάσκαλος αξιολογεί το έργο των µαθητών τόσο σε καθηµερινή βάση, όσο και µετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, µε µια σειρά από τεχνικές αξιολόγησης όπως:

PYP Portfolio
∆ηµιουργείται ένα ατοµικό portfolio των επιτευγµάτων και των δεξιοτήτων του µαθητή/τριας το οποίο, το ίδιο το παιδί παρουσιάζει στους γονείς του, στο σχολείο και στο σπίτι. Αποτελεί ένα σηµαντικό µηχανισµό για την τεκµηρίωση της ακαδηµαϊκής εξέλιξης του µαθητή/τριας σε όλο το αναλυτικό πρόγραµµα.

PYP Exhibition
Οι µαθητές της ΣΤ’ ∆ηµοτικού διοργανώνουν την παρουσίαση µιας εκτεταµένης εργασίας βασισµένης στην οµαδική έρευνα υπό την καθοδήγηση του δασκάλου/ας. Υπάρχει µεγάλη “ευελιξία” ως προς την επιλογή της κεντρικής ιδέας που θα ερευνηθεί στην έκθεση.

Κορυφώσεις
Μέσα από εκθέσεις, χορό, µουσική, θέατρο, κολάζ, κείµενα, χάρτες, κριτική βιβλίου, αφίσες, debates, παιχνίδια, παρουσιάσεις µε χρήση Η/Υ, σχέδια, αγάλµατα, ανέκδοτα, µικρές ιστορίες, παζλ και τραγούδια και ότι άλλο δηµιουργείται µέσα στο πρόγραµµα έρευνας, συνοψίζοντας τους διαφορετικούς τρόπους µάθησης.
Oι µαθητές και οι µαθήτριες παρουσιάζουν στους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς, το κοινό του Σχολείου τι έµαθαν, πώς έµαθαν και πόσο καλά έµαθαν ολοκληρώνοντας µια ή περισσότερες Ενότητες Έρευνας!

Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας

Η στενή και διαρκής συνεργασία Οικογένειας – Σχολείου κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του Primary Years Programme.

Επικοινωνούμε γιατί:

 • μοιραζόμαστε την ευθύνη της εκπαίδευσης των παιδιών μας,
 • ανταλλάσσουμε πληροφορίες και ενδυναμώνουμε τη σχέση δασκάλου-γονέα
 • κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών μας και επιτυγχάνουμε αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων και πιθανών προβλημάτων
 • το παιδί συνειδητοποιεί ότι το σχολείο και η οικογένεια συνεργάζονται, αλληλοεπιδρούν και συμβάλλουν στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την ατομική του εξέλιξη..

Επικοινωνούμε μέσα από:

 • το μηνιαίο ηλεκτρονικό αρχείο ενημέρωσης του PYP «Schoolικά Νέα»
 • την Ατζέντα του/της μαθητή/τριας
 • τους Ελέγχους προόδου (τρεις φορές το χρόνο, Α’, Β΄, Γ΄Τρίμηνο)
 • τα τρίπτυχα των Προγραμμάτων Έρευνας (εμπεριέχουν πληροφορίες για την εφαρμογή των προγραμμάτων)
 • τις καταληκτικές εκδηλώσεις (Κορυφώσεις Προγραμμάτων Έρευνας)
 • τις επιστολές μαθημάτων στις οποίες περιγράφονται στόχοι και δραστηριότητες των Ελληνικών και Μαθηματικών
 • πρωινές προσωπικές συνεντεύξεις
 • e-mails
 • 2 προκαθορισµένες ώρες εβδομαδιαίας συνεργασίας με κάθε διδάσκοντα και 3 ολοήμερες συναντήσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους συναντήσεις γονέων-διδασκόντων
 • τηλεφωνική επικοινωνία

Log in with your credentials

Forgot your details?