Μελέτη at CGS

Η καλλιέργεια δεξιοτήτων μάθησης και μελέτης αποτελούν σημαντικό στοιχείο του προγράμματος που εφαρμόζουμε. Αφορά τόσο στην προσέγγιση όλων των διδακτικών αντικειμένων, όσο και στο πρόγραμμα Μελέτης που εντάσσεται 3 φορές της εβδομάδας στο διευρυμένο πρόγραμμα μαθημάτων για τις τάξεις της Α’ και Β’ Δημοτικού.

Η βασική δασκάλα της τάξης και η δασκάλα της Μελέτης (στις περιπτώσεις που διαφοροποιείται) είναι υπεύθυνες κατά κύριο λόγο για την καλλιέργεια των σχετικών δεξιοτήτων και συνεργάζονται στενά τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της τάξης. Η ολοκλήρωση των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα δεν αποτελεί προτεραιότητά του CGS, καθώς οι στρατηγικές μελέτης που αποκτούν οι μαθητές είναι εκείνες που θα αποτελούν εφόδιά τους για όλη την μετέπειτα μαθησιακή τους πορεία.

Οι βασικές δασκάλες της τάξης συμφωνούν με κάθε μαθητή για το μάθημα που ξεκινούν να επεξεργάζονται κατά τη διάρκεια της μελέτης, καθώς και για τα στοιχεία που θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ενημερώνουν τη δασκάλα της μελέτης σε περίπτωση που δεν πραγματοποιούν οι ίδιες τη μελέτη.

Στόχος είναι η διαδικασία της μελέτης για τις τάξεις της Α’ και Β’ Δημοτικού να ξεκινά με τη μορφή εμπέδωσης – εφαρμογής στο τελευταίο πεντάλεπτο του μαθήματος, προκειμένου τα παιδιά να αντιλαμβάνονται τις οδηγίες και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που έχουν να πραγματοποιήσουν.

Στις μεγαλύτερες τάξεις η Μελέτη των μαθημάτων ξεκινά με τη μορφή εμπέδωσης – εφαρμογής στην ολοκλήρωση της διδασκαλίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι μαθητές είναι σε θέση να συνεχίσουν την εμπέδωση και εφαρμογή της νέας γνώσης στο σπίτι.

Ο συνολικός χρόνος μελέτης στο σπίτι εξαρτάται από τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή και τον προσωπικό ρυθμό εργασίας του. Εκτιμούμε ότι η διάρκεια της μελέτης στο σπίτι κυμαίνεται από 15 έως 20 λεπτά για έναν μαθητή της Α ΄τάξης και από 60 έως 90 λεπτά για έναν μαθητή της Στ’ Δημοτικού.

Log in with your credentials

Forgot your details?