Διδαχθείσα ύλη

Ο Μαθητής
Οι µαθητές ενθαρρύνονται να διερευνούν σηµαντικά θέµατα σχηµατίζοντας τις δικές τους ερωτήσεις, να αναζητούν τα καταλληλότερα µέσα για να απαντήσουν στις ερωτήσεις αυτές και να κάνουν τις δικές τους έρευνες, πειραµατισµούς, παρατηρήσεις.

Ο Εκπαιδευτικός
Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού είναι διαφοροποιηµένος σε σχέση µε το ρόλο του παραδοσιακού εκπαιδευτικού. Σήµερα ο εκπαιδευτικός δεν έχει στόχο τη µετάδοση της γνώσης, αλλά τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την ενεργό συµµετοχή του παιδιού στα δρώµενα της οµάδας, καθώς έχει ρόλο συντονιστή στη µαθησιακή διαδικασία.

Αναλαµβάνει ρόλο βοηθού, εµψυχωτή, συνεργάτη, καθοδηγητή στην ανακάλυψη και την απόκτηση της γνώσης. Οφείλει να είναι συνερευνητής, να ακούει το παιδί, να διατυπώνει ερωτήσεις και να επικεντρώνεται στη διαδικασία προσέγγισης της απάντησης.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να εµπλέκονται σε µια συνεχή επαγγελµατική εξέλιξη, συµµετέχοντας σε διεθνή σεµινάρια εκπαίδευσης και σε σεµινάρια που διοργανώνει το ίδιο το σχολείο.

Ο Γονέας
Καλλιεργείται µία σχέση αλληλεπίδρασης σχολείου-οικογένειας, όπου γονείς και παιδαγωγοί µοιράζονται την ευθύνη της εκπαίδευσης των παιδιών µέσα από:

-Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ σχολείου-οικογένειας
-Εµπλοκή των γονέων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
-Εθελοντική βοήθεια των γονέων στο σχολείο και συµµετοχή τους στο Σύλλογο Γονέων.

Η Βιωµατική Μάθηση
Οι µαθητές/τριες µαθαίνουν µέσα από τις αισθήσεις τους, καθώς βλέπουν, ακούν, µυρίζουν, γεύονται, κινούνται στο χώρο, αναγνωρίζουν αντικείµενα, κατανοούν έννοιες, εξερευνούν το περιβάλλον, πειραµατίζονται µε υλικά, συγκρίνουν και εντοπίζουν διάφορες οµοιότητες και αλλαγές.

Η Οµαδοσυνεργατική Μάθηση
Η διδασκαλία βασίζεται στην οµαδοσυνεργατική µάθηση. Οι µαθητές/τριες χωρίζονται σε οµάδες εργασίας των 5-6 ατόµων.
Στόχος είναι η µείωση της ανταγωνιστικότητας στο περιβάλλον της σχολικής τάξης και η αύξηση της συνυπευθυνότητας, της αλληλοβοήθειας και αλληλοστήριξης. Ο οµαδικός τρόπος εργασίας προωθεί την ανάπτυξη της λογικής σκέψης και της κοινωνικής ταυτότητας του παιδιού. Προάγει τη συνεργασία και αποτελεί σηµαντικό κίνητρο µάθησης, καθώς τα παιδιά ανταλάσσουν ρόλους και υπευθυνότητες.

Οι Συνδιδασκαλίες
Υπάρχουν διάφορες µορφές συνδιδασκαλίας. Ανάλογα µε την οµάδα εργασίας των εκπαιδευτικών, την ηλικία των µαθητών/τριών και το διδακτικό αντικείµενο, οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν συνδιδασκαλίες είτε για δίγλωσση διδασκαλία, είτε για διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης. Αυτό δεν σηµαίνει ότι όλες οι ώρες διδασκαλίας γίνονται από δύο εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα.

Η ∆ουλειά για το Σπίτι
Η εµπέδωση και εφαρµογή µέσα στην τάξη, των στοιχείων που επεξεργάστηκαν οι µαθητές/τριες κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, επιτρέπουν στο µαθητή/τρια να ολοκληρώσει – ανάλογα µε την ηλικία και το διδακτικό αντικείµενο- µέρος της µελέτης µέσα στο Σχολείο.

Η Χρήση Πηγών
Οι µαθητές/τριες δε µπορούν να χρησιµοποιούν ως µόνη πηγή γνώσης τα σχολικά εγχειρίδια. Πηγές γνώσεις αποτελούν, πέραν των σχολικών εγχειριδίων, καταστάσεις από την καθηµερινή ζωή των µαθητών/τριών, εκπαιδευτικές επισκέψεις, το διαδίκτυο, οι συµµαθητές/τριές τους, ο δάσκαλος και ο κόσµος γύρω τους.
Τα παιδιά αξιολογούν τις πηγές, διαχειρίζονται τις πληροφορίες, επιλέγουν, αποφασίζουν και ανανεώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους. Επίσης, στο Πρόγραµµα γίνεται συνδυασµός των πιο αποτελεσµατικών παραδοσιακών και σύγχρονων διδακτικών µεθόδων, καθώς και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. χρήση διαδραστικού πίνακα).

Η Μελέτη
Στο ΙΒ PYP. ο τρόπος µελέτης των µαθηµάτων έχει καθοριστική θέση στο Πρόγραµµα Σπουδών. Στην Α’ και Β’ ∆ηµοτικού υπάρχει ώρα µελέτης Επιστηµών και Μαθηµατικών, αλλά και ώρα µελέτης Γλωσσικών Μαθηµάτων ενταγµένη στο καθηµερινό υποχρεωτικό πρόγραµµα των µαθητών/τριών για Α’ και Β’ ∆ηµοτικού (5 ώρες εβδοµαδιαία).
Στη Γ’ ∆ηµοτικού η µελέτη (1 ώρα εβδοµαδιαία) αφορά στην ανακάλυψη µεθόδου µάθησης των κοινωνικών επιστηµών (Ιστορία), καθώς εισάγονται για πρώτη φορά στην τάξη αυτή. Στις υπόλοιπες τάξεις η µελέτη µε τη µορφή της εµπέδωσης-εφαρµογής είναι µέρος της καθηµερινής διδασκαλίας, χωρίς να υπάρχει ανεξάρτητη ώρα στο πρόγραµµα Μαθηµάτων.

Log in with your credentials

Forgot your details?