Διδακτέα ύλη

1. Έννοιες – Τι θέλουµε να καταλάβουν οι µαθητές/τριες;

Οκτώ βασικές έννοιες, µε τη µορφή ερωτήσεων, κινούν τη διαδικασία της διερεύνησης και καθοδηγούν τις ένοτητες έρευνας.
Σχεδιάζονται από τους δασκάλους και τους µαθητές/τριες και βρίσκονται στην καρδιά του µοντέλου της διδακτέας ύλης.

Μορφή: Πώς είναι;
Λειτουργία: Πώς λειτουργεί;
Αιτία: Γιατί είναι;
Αλλαγή: Πώς αλλάζει;
Σύνδεση: Πώς συνδέεται με άλλα πράγματα;
Άποψη: Ποιες είναι οι γνώμες;
Υπευθυνότητα: Ποια είναι η ευθύνη μας;
Τρόπος σκέψης: Πώς γνωρίζουμε;

2. Δεξιότητες – Τι θέλουµε να είναι ικανοί να κάνουν οι µαθητές/τριες;

Μεγάλη σηµασία έχει η ανάπτυξη ορισµένων δεξιοτήτων και η ικανότητα των µαθητών/τριων να τις αξιοποιούν στην καθηµερινή τους ζωή. Είναι σηµαντικό για το µαθητή/τρια να γνωρίζει σε τί θα του χρησιµεύσει η γνώση που αποκτά και πώς θα την αξιοποιήσει στην καθηµερινή του ζωή.

∆εξιότητες Σκέψης

 • Να χρησιµοποιούν αυτά που έµαθαν, όπου και όταν χρειάζεται
 • Να κατανοούν σε βάθος, να αναλύουν και συσχετίζουν τη γνώση
 • Να συνδέουν κοµµάτια γνώσης, να κρίνουν και να επιλέγουν
 • Να υποστηρίζουν διαφορετικές θέσεις στηριζόµενοι στις γνώσεις τους

Ερευνητικές ∆εξιότητες

 • Να ρωτούν, να παρατηρούν, να σχεδιάζουν πορεία δράσης
 • Να συλλέγουν, να καταγράφουν, να οργανώνουν, να ερµηνεύουν πληροφορίες
 • Να παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους.

∆εξιότητες Επικοινωνίας

 • Να ακούν µε προσοχή οδηγίες και πληροφορίες
 • Να µιλούν καθαρά, να εκφράζουν ιδέες, να καταθέτουν γνώµες
 • Να διαβάζουν από ποικιλία πηγών
 • Να επικοινωνούν οπτικά και κιναισθητικά

Κοινωνικές ∆εξιότητες

 • Να αναλαµβάνουν και να µοιράζονται ευθύνες
 • Να παίρνουν αποφάσεις βασισµένες στη δικαιοσύνη και την ισότητα
 • Να συνεργάζονται µε την οµάδα, να µοιράζονται, να περιµένουν τη σειρά τους
 • Να ακούνε προσεκτικά τους άλλους, να συµβιβάζονται, να αποδέχονται ευθύνες και να αντιδρούν ψύχραιµα
 • Να αποφασίζουν οµαδικά και να εναλλάσουν ρόλους

∆εξιότητες Αυτοδιαχείρησης

 • Αντίληψη χώρου και διαχείριση χρόνου
 • Ασφαλής συµπεριφορά και υγιεινός τρόπος ζωής

3. Στάσεις – Πώς θέλουµε να αισθάνονται οι µαθητές/τριες;

Το Πρόγραµµα προάγει και καλλιεργεί στάσεις που περιλαµβάνουν:

 • Εκτίµηση
 • ∆έσµευση
 • Αυτοπεποίθηση
 • Συνεργασία
 • Δηµιουργικότητα
 • Περιέργεια
 • Ενθουσιασµός
 • Ανεξαρτησία
 • Ακεραιότητα
 • Σεβασµός
 • Ανοχή
 • Κατανόηση της θέσης του άλλου

4. Δράσεις – Πώς θέλουµε να ενεργούν οι µαθητές/τριες;

Ενθαρρύνουµε τους µαθητές να εκφράζουν τη γνώµη τους, να παίρνουν αποφάσεις αφού έχουν πληροφορηθεί πλήρως και να αναλαµβάνουν δράση που θα βοηθήσει τους συµµαθητές/τριές τους, το προσωπικό του σχολείου και την ευρύτερη κοινότητα.

5. Γνώσεις – Τι θέλουµε να γνωρίζουν οι µαθητές/τριες;

Οι γνώσεις αποκτούνται µέσα από την έρευνα πάνω στα 6 µεγάλα παιδαγωγικά θέµατα (που ορίζουν και τις διαθεµατικές ενότητες) και τα 6 γνωστικά πεδία που στηρίζουν και ισορροπούν τη διαδικασία απόκτησης γνώσης.

Τα 6 Παιδαγωγικά Θέµατα

 • Ποιοι είµαστε;
 • Που βρισκόµαστε στο χώρο & στο χρόνο;
 • Πώς εκφραζόµαστε;
 • Πώς λειτουργεί ο κόσµος µας;
 • Πώς οργανώνουµε τον εαυτό µας;
 • Πώς µοιραζόµαστε τον πλανήτη;

Τα 6 Γνωστικά Πεδία

 • Γλώσσα
 • Μαθηµατικά
 • Επιστήµες
 • Κοινωνικές Επιστήµες
 • Τέχνες
 • Προσωπική, Φυσική & Κοινωνική Αγωγή

Log in with your credentials

Forgot your details?