Ενότητες Έρευνας

Στο PYP οι µαθητές εµπλέκονται σε διαθεµατικές ενότητες µελέτης, οργανωµένες σε Ενότητες Έρευνας. Η τάξη γίνεται κέντρο δοµηµένης έρευνας µέσα από την οποία οι µαθητές/τριες αποκτούν δεξιότητες και νέα γνώση. Αυτές οι ενότητες αποτελούν µέρος του Προγράµµατος Έρευνας του σχολείου και έχουν σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά ώστε να εξελίσσονται καθώς οι µαθητές περνούν από τα διάφορα επίπεδα.

Η κάθε Ενότητα Έρευνας:

  • είναι µια σηµαντική και προκλητική µαθητική εµπειρία
  • εµπλέκει τους µαθητές/τριες σε µια ποικιλία µαθητικών δραστηριοτήτων
  • απαιτεί οι µαθητές/τριες να εµπλέκονται σε θεµατική δράση
  • συνδέει διαφορετικά γνωστικά πεδία όποτε θεωρείται σκόπιµο

 

Προγράµµατα Έρευνας

Το Πρόγραµµα Έρευνας είναι ένα σχεδιάγραµµα όλων των Ενοτήτων Έρευνας που το κάθε επίπεδο/τάξη συµπληρώνει κάθε χρόνο. Οι Ενότητες Έρευνας σχεδιάζονται κατόπιν συνεργασίας των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων. Το Πρόγραµµα Έρευνας προσαρµόζεται κάθε φορά ανάλογα µε τις απαιτήσεις/ανάγκες των µαθητών και εκτίθεται στο σχολείο για όλους τους/τις µαθητές/τριες και τα µέλη του Εκπαιδευτικού Οργανισµού.

Log in with your credentials

Forgot your details?