Το πρόγραμμα

Τα CGS  είναι το πρώτο πιστοποιημένο (Νοέμβριος 2011) από τον Οργανισμό ΙΒ σχολείο στην Ελλάδα, το οποίο εφαρμόζει το IB Primary Years Programme για το Προ-προνηπιαγωγειο, το Προνηπιαγωγείο, το Νηπιαγωγείο & το ∆ηµοτικό, για παιδιά ηλικίας 3-12 ετών, στην Ελληνική Γλώσσα και το οποίο βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων.

Πρόκειται για ένα νέο, υψηλής ποιότητας, διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο βασίζεται στη διερεύνηση (inquiry), διεγείρει τη διάθεση για μάθηση, αναδεικνύει τις κλίσεις και αναπτύσσει τις δεξιότητες των μαθητών/τριών μας, δημιουργεί υγιείς μαθησιακές συνήθειες και προάγει θετικές νοοτροπίες.

Το Πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, η οποία παίζει σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση του Προγράµµατος. Το Πρόγραμμα συνδέει τις εμπειρίες της τάξης με την ίδια τη ζωή και την πραγματικότητα που περιβάλλει τους μαθητές και τις μαθήτριες έξω από την τάξη. Πέρα από το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, δίνεται μεγάλη έμφαση στις ιδέες της παγκόσμιας αντίληψης και στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών.

Το περιεχόμενο του Προγράµµατος εμπλουτίζεται με έννοιες, γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις ζωής τις οποίες πρέπει να αποκτήσει και να αναπτύξει ένας μαθητής/τρια προκειμένου να ενταχθεί αλλά και να δράσει στην κοινωνία του αύριο.

Log in with your credentials

Forgot your details?